סימן יא - כהן שנושא כפיו בשתי מנינים בזא"ז אם מברך עוד פעם

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן יא - כהן שנושא כפיו בשתי מנינים בזא"ז אם מברך עוד פעם
תוכן עניינים

--------

שאלה: כהן שמברך ברכת כהנים בשחרית בשבת למה צריך לברך "אשר קדשנו וכו' וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה", כשנושא כפיו שוב במוסף, דלכאורה יועיל הברכה שבירך בשחרית גם לברכת כהנים של מוסף, ויוכל להתחיל במוסף מיד ביברכך וכו'.

עוד רציתי לשאול, כהן שנושא כפיו בשתי מניינים בזה אחר זה, האם יכול לברך במנין הראשון הברכה "אשר קדשנו" וכו', ויפטור לו גם הברכת כהנים שהולך תיכף ומיד למקום אחר לברך ברכת כהנים, ויוכל להתחיל שם מיד ביברכך וכו'? והטעם?

תשובה: ענין זה צריך אריכות עי' שו"ע (יו"ד סי' י"ט) ובנו"כ ובשמלה חדשה ותבו"ש הרבה דעות ופרטים.

ובנ"ד משכחת לה רק בשעשו ב' מנינים בבהכ"נ ובשטיבל, שנ"כ בביהכ"נ ומיד הולך לשטיבל, בלי הפסק, לנ"כ שם, [דאילו בבהכ"נ כל שיחה וענית איהש"ר וקדושה וכו' הוי הפסק]. וגם בזה הליכה הוי הפסק, כשהולך מביכ"נ לשטיבל, וכבשו"ע (ח' י"ג) דאפי' למ"ד הליכה לא הוי הפסק, אבל שינוי מקום הוי הפסק, לכן הוי מילתא דלא שכיחא כלל, ויברך על נ"כ בנפרד.

(א' אב תשע"א)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן