סימן יא - האם מותר להניח תחת מיטה של ת"ח שמיכות פוך לאיחסון בימות הקיץ

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ג סימן יא - האם מותר להניח תחת מיטה של ת"ח שמיכות פוך לאיחסון בימות הקיץ
תוכן עניינים

--------

‏יום שישי י"ח סיון תשע"ו

נשאלתי, במה דקי"ל שמיטה של ת"ח אין מניחין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה וכו', מה הדין להניח תחת המיטה שמיכות פוך כשאינם בשימוש בימות החמה.

תשובה

גרסינן בבבא בתרא דף נ"ח א', וז"ל, מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס, ופי' ברשב"ם וז"ל, כל שאין תחתיה כו' - דאמרינן בפסחים (דף קיב) אוכלין תחת המטה אפי' מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן. דרך לנעול מנעלין בימות החמה וסנדלים בימות הגשמים בשביל הטיט. אלא סנדלים בימות החמה - שמניחים שם עד ימות הגשמים שיצטרך להם. לאוצר בלוס - בסמ"ך כמו עיסה בלוסה במסכת שבת בפרק כלל גדול (דף עו:) עיסה מעורבת ממינין הרבה וכן אוצר בלוס (גיטין דף סז) מינין הרבה מעורבין בתוכה ביחד וכן מיטת עם הארץ כל דבר מניחין תחת מטתן אוכלין וכלים עכ"ל. ולפ"ז יתכן לכאורה דלאו דוקא סנדלין אלא כל מה שאינו אוכלין שרי להכניס תחת המטה.

אכן כתב ברש"י סוכה דף כ"א ב', וז"ל, להכי נקט גבי מטה מנעלים וסנדלים, דאמרינן בבבא בתרא (נח, א): איזהו מטה של תלמידי חכמים - כל שאין תחתיה אלא מנעלים של בעל הבית בימות החמה וסנדלים בימות הגשמים, שנותנים שם כשהוא בא לשכב ולישן חולץ מנעליו ונותנן תחת מטתו, אבל לתת תחתיה דברים אחרים - גנאי הוא לו, שמרגיל בני הבית לשם עכ"ל, ולפ"ז כל מה שיניח תחת המיטה הרי זה בכלל גנאי כיון שמרגיל בני הבית לשם.

ויתכן דגם הרשב"ם מודה להא, דהרי אי איתא דבאמת כל מידי שרי חוץ מאוכל, לא הו"ל לתלמודא לסתום שרק סנדלין שרי וצ"ב. וראיתי שכתב בפי' רבינו גרשום שם וז"ל, כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה. לפי שבימות החמה שאין טיט נועלין מנעלין ומשמרין הסנדלין עד לימות הגשמים ואותן סנדלין יהיו מונחין תחתיהן בימות החמה ולא יותר. וכן בימות הגשמים [משמרין] המנעלים לפי שאסור להניח אוכלין ומשקין וכלים אחרים תחת המטה מפני שרוח רעה שורה עליהן עכ"ל. והזכיר הר"ג בלשונו 'וכלים אחרים', ולאו דוקא אוכלין ומשקין, וצריך ביאור מ"ט לא יכניס כלים אחרים, ואולי בכלי אוכלין ומשקין איירי, דחיישינן שמא יכניס אוכלין עצמן או כלים ובהן אוכלין, ולפ"ז מ"ש בגמ' סנדלין ה"ה כל מה שאינו כלי אוכלין, ואולי י"ל לאידך גיסא שת"ח אינו מניח שום כלי תחת מיטתו כי היכי דלא לשתלי ויניח בטעות אוכלין תחת המיטה.

ויעויין מה שכתב ברש"ש מסכת בבא בתרא שם וז"ל, סנדלין בימה"ח כו'. עיין פר"ש. ולע"ד הנל"פ בהפך דדרך סנדלין לנעול בימה"ח ולכן כשחולצן קודם שינה (עיין יומא (ע"ח ב') האי מאן כו' ליסיים מסאני וליגני) מניחם תחת המטה. וכן תפרש במנעלים בימות הגשמים. אח"ז ראיתי שכוונתי בזה לפרש"י בסוכה (כ"א ב') וע"ש שהיה לפניו הגירסא בהפך עכ"ל.

והמאירי שם כתב וז"ל, וכן מטה של תלמיד חכם שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים ולא שיעמיד שם כלי תשמיש עד שיצטרכו בני ביתו לילך שם לפעמים ליטול את הכלים עכ"ל. ועיקר דבריו הם כפרש"י דסוכה, אבל יש להסתפק האם כונתו כפרש"י לגמרי דהיינו מה שמוריד כעת לצורך השכיבה והקימה, או דקאמר ג"כ ע"ד הרשב"ם והר"ג דהיינו מה שאינו לובש כעת, אבל שאר כלים שהם בשימוש אסור, ומלשונו 'כלי תשמיש' משמע קצת כצד השני הזה.

אכן לכאורה לר"ג עכ"פ ברור דה"ה כל מה שאינו שייך לימוה"ח בקיץ וכן איפכא, יהא שרי להניח תחת המיטה בקביעות, דמ"ט נוהג הת"ח איסור להכניס מה שאינו סנדלין ובסנדלין מקיל, כיון דבכל שאר דברים שהן בשימוש תדיר חייש שמא יבואו בני הבית הרבה פעמים לשם, דהרי מכל טעם שיהיה לא גזרו על סנדלים בימות החמה כיון שאין דרך להרגיל עצמן לבוא לשם, אבל מה שמניח בקביעות לכמה חדשים לא חיישינן שמא יבואו בני הבית לשם כ"כ, וא"כ ה"ה כל מידי כגון שמיכות פוך כאשר מצניעין אותן לכל ימות החמה, ואין בדעת בני הבית להשתמש בהן כלל בימות החמה, דינן כסנדלין בימות החמה שמותר כיון שאין משתמשים בהם כלל.

אבל לפרש"י הנ"ל [וכמ"ש הרש"ש] דמיירי במה שרוצה עתה להניח על מנת לשכב ולישן, לכאורה שמיכות א"א להניח, ואדרבה הא קאמרינן דוקא סנדלין בימות החמה [או בימה"ג לכל גירסא כדאית לה], כיון שעתה צריך לשכבו ולקומו, אבל כגון סנדלין בימות הגשמים שאינו צריך כעת לתחת המיטה אלא למקום איחסון בעלמא, משמע בהדיא דלא, ולפ"ז ה"ה שמיכות שאינם בשימוש שצריך למקום איחסון ולכן רוצה להניחן תחת המיטה, בזה אין להניחן תחת המיטה, שכן אינן בכלל מנעלים שהן ההכרח לצרכי השכיבה והקימה.

ויעויין מה שכתב החתם סופר בבבא בתרא שם, וז"ל, ואמר מטתו של ת"ח אין תחתי' אלא סנדלין ומנעלים פי' שאיננו שוכב על מטתו אלא לנוח מיגיעו' ומיד שניעור אינו מתעצל וקם בזריזו' לתורה ועבודה ואין לו אלא הכנת סנדלין ומנעלי' לקום ממטתו אך העם הארץ עצל שוכב על מטתו וכל רעיוניו על משכבו סליקו כל תאותיו וחשבנותיו וערמומיותיו ותחבולותיו על משכבו סליקו וכדכתי' גם השובע לעשיר אינו מניח לו לישן א"כ מטתו כאוצר בלום עכ"ל. ולפירוש החת"ס הכונה למנעלים וסנדלים דוקא, והכונה למה שהולך ללבוש כעת, וא"כ כ"ש ששמיכות אינן בכלל, וכמו שכתבנו בדעת רש"י הנ"ל.

אכן ראיתי בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סי' נ"ו, שרצה להתיר מטעם אחר הניח כלי מיטה ע"י המיטה, וכתב וז"ל, וא"כ נלמד גם זאת מדברי רש"י, דמכיון שהטעם הוא רק כדי שלא ירגיל בני הבית לשם, א"כ כשנתן לשם רק כלי המטה בארגז המיוחד לשם לכך לא שייך הך דלא ירגיל בני הבית לשם מכיון שיודעים שנתונים שם רק כלי המטה וכו', וזה שלא הוזכר מזה בגמ' הוא מפני שמטותיהם לא היו עשוים בכזאת בארגז המיועד לכך תחת המטה, ועל הרצפה לא שייך מלהזכיר מזה כי משום אחד לא היה מניח בכזאת כדי שלא יתלכלכו. ומכיון שבאנו לכך, תו אפשר כבר להחיל נוספות לזה גם הטעם שהנך כותב, ושיהא זה אליבא דכו"ע, והוא, מכיון שעשוי מלכתחילה ב' דברים יחד ארון לאיחסון הבגדים ועליו נוסף מטה, ושייך לומר דלא מקרי תחת המטה כסתם מיטות עכ"ל.

לסיכום לדעת ראשונים נראה להקל בזה לגמרי, והם הרשב"ם והר"ג ואולי גם המאירי, והציץ אליעזר כתב להקל לדעת רש"י מטעם אחרואם כי יש לדחות שסברת הציץ אליעזר שייכא רק בדבר שהוא בעצם לצורך סדיר של האדם ההולך לישון, כמו סנדלים וכו' לגי' רש"י עיין לעיל ובדברי הרש"ש שהבאנו, משא"כ בדבר שהוא לאיחסון בזה לא שייך קולא זו, וילע"ע, אבל מ"מ א"צ להחמיר כ"כ בדבר זה וכמש"כ., ולכך כיון שבלאו הכי אינו אלא הנהגת ת"ח ולא חיוב [וגם לא הובא בר"מ ושו"ע], כ"ש היכא שיש להקל כנ"ל, ולכן נראה שא"צ להחמיר בנידון זה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן