סימן ט - קינוח ביד ימין בנשים קטנים ותינוק

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן ט - קינוח ביד ימין בנשים קטנים ותינוק
תוכן עניינים

--------

שאלה: האם דין קינוח בימין הוא רק באנשים, או גם נשים וקטנים צריכים להזהר בזה.

תשובה: לכאורה לפי הטעם שהזכירו הפוסקים דלא יקנח ביד ימין משום שבו קושר תפילין, נראה דבאשה אפשר להקל. אלא שכבר כתב מור וקציעה (סימן ג): "ונראה שאשה ג"כ יש לה ליזהר שלא לקנח בימין, שאפילו בקשירת תפילין שייכא נמי כדאמרינן (ע"ז לט.) מעשה באשה שהיתה נשואה לת"ח והיתה קומעת לו תפילין". וכ"כ להחמיר החוות יאיר בספרו מקור חיים (סימן ג) וז"ל: והרי מצינו (ראה סימן צז, ב) גבי רקיקה בי"ח ובכל דוכתי ימין חשובה, וע"כ משום אידך טעמים ילפינן דימין חשובה, ואפילו באשה נ"ל פשוט, עכ"ל. וכ"כ בן איש חי (שנה א פ' ויצא אות יד) באשה אע"פ שאין בה כל הטעמים, אבל יש בה חלק מן הטעמים ונקטינן להחמיר, וכ"ה בעולת תמיד (סקי"א), והובא במאסף לכל המחנות (סימן ג סקכ"ה) וכף החיים (סקכ"ד).

ובספר פשט ועיון (עמ"ס ברכות אות תתקעז) העיר ג"כ, דלכאורה לפי הטעם שקושר בה תפילין, בנשים לא שייך. ומיהו אפשר שימין נקראת חשובה לכל העולם, כיון שלגבי איש קושר בה תפילין, ולא תלוי בהאשה עצמה. ומיהו באיטר מבואר במשנ"ב (סקי"ז) שתלוי בקשירה דידיה, עיי"ש.

ועיין שערי תשובה (סימן ג סק"ה) שציין דברי המור וקציעה ושהעיר על דבריו במחזיק ברכה (סק"ט) שאין להחמיר עליה. – וכבר נתבאר בסימן הקודם דבקינוח ע"י נייר יש מקילין.

ולענין קטן שאינו מניח תפילין, אם רשאי לקנח ביד ימין. – לכאורה לפי הטעם שנקטו הפוסקים משום תפילין, יכול לקנח גם בימין, כיון דאכתי אינו בכלל זה. איברא שגם נשים שאינן בכלל תפילין פליגי הפוסקים וכתבו להחמיר, וכל שכן בקטן שעתיד להניח תפילין. ועכ"פ לחנכם בזה ודאי ראוי, שלא יורגלו לקנח בימין ואח"כ יקשה עליהם לשנות כשיגדלו.

ולענין אם מותר לקנח תינוק ביד ימין. – מצד הסברא אינני רואה הבדל בזה, בין להטעמים שבו קושר תפילין וניתנה תורה בימין, דאם צריך לנהוג כבוד ליד זה, אין נפק"מ אם מקנח עצמו או תינוק, ובפרט לפי הסוברים דגם אשה לא תקנח ביד ימין אע"פ שאיננה מנחת תפילין משום דאזלינן בתר ימין דעלמא. וכל שכן להטעמים שלא יקנח בימין משום נקיות, דגם כשמקנח תינוק יש להקפיד על נקיות. – ברם אם קשה לקנח בשמאל מסיבות שונות, יש מקום להקל עפ"י הנ"ל, דבזמנינו שמקנחין בנייר יש מתירין לקנח ביד ימין.

וכ"כ אאמו"ר שליט"א בשו"ת משנת יוסף (ח"ז סימן קמד), דאף שלכאורה דין זה הוא באדם שמקנח עצמו שיעשה זאת בשמאלו, ולא נאמר במקנח אחרים. אבל כשנתבונן בטעמים שנאמרו בגמרא (ברכות סב.) ומובאים בטור, בדרישה וחי' הגהות, שלימין יש חשיבות שבה ניתנה התורה כביכול מהקב"ה, או שאוכל בה מיד לפה לכן ישמרנה בנקיות, או שמראה בה טעמי הנגינה, או שקושר בה תפילין [והמשנ"ב הביא רק טעם זה]. היינו שיש ליד ימין חשיבות ונקיות, ה"נ במקנח אחרים. – אבל יכול להוריד הבגדים הצואים בב' ידיו, ורק עצם קינוח הצואה יעשה בשמאל. ואולם כיון שהנשים הן העסוקות בניקוי התינוקות, אי אפשר להחמיר עליהן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן