סימן ח - תשובה להנ"ל

תוכן עניינים

--------

בס"ד

‏יום שישי א' אב תשע"ו

לכבוד הרב דוד ורטהיימר שליט"א

שלום רב ויישר כח גדול למע"כ שהקדיש מזמנו לעיין ולהעיר על הדברים,

אביא שוב בזה את לשון המס' דרך ארץ לדון בדבריו, וז"ל, רחץ ויצא והביאו לו את המפה, מקנח את ראשו, ואחר כך מקנח את כל האיברים. הביאו לו את השמן סך את הראש, ואחר כך סך את כל האיברים. ואחר כך מניח את אפיקרסו התחתונה, ולובש את חלוקו, וחוגר את חגורו, ומתכסה בטליתו, ומניח את כובעו, ואחר כך מניח את מנעליו. מניח של ימין תחלה ואחר כך מניח של שמאל, וכשהוא חולץ, חולץ של שמאל תחלה ואחר כך של ימין עכ"ל.

והנה גם אפילו אי אשכחן להדיא בעלמא שאפיקרסותו הוא מלבוש חיצוני, מ"מ כאן אפשר דצריך לפרש אחרת, דכמו דאמרינן שלא שייך שיהיה שדי ופשיט ערטלאי ורמי מסאני, דא"א ללבוש נעלים בלא שאר הבגדים, ולכן לובש כאן הנעלים באחרונה, כך לא יתכן שכונת הברייתא שלובש את הטלית גדול שלו באחרונה, וגם דאי"ז טלית גדול ממש אלא דומה כעי"ז, מ"מ לא מסתבר שמה שֶׁלִּמְּדָנוּ התנא שצריך להקדים הכונה לבגד הזה, אלא הכונה לבגד התחתון שרגילין להקדימו. ועיין בב"י (על הטור שם) שכתב שהרמב"ן והרא"ש הסכימו לפירוש הערוך, וכך הם דברי הרמב"ם. ומ"מ אין כאן קושיא על רש"י, ומאידך אין קושיא מרש"י על פירוש זה, מכיון שכאן נאמר 'אפקרסותו התחתונה' וא"כ לא מיירי בבגד עליון, משא"כ התם.

מה שהביא מהמסכת דרך ארץ זוטא, אמנם מאידך יעויין במס' כלה רבתי פרק י', הנכנס לבית המרחץ וכו' פושט חלוקו ומתיר חגורו ומסלק את כובעו ואח״כ מסלק פרסקו התחתונה וכן לענין תפילין מסלק זה של ראש ואח״כ של יד שמעת מינה כובע לית בת משום קדושה וה״מ כובע אבל סודרא לא דכתיב סוד ה׳ ליריאיו עכ"ל. וכן יעויין במסכת דרך ארץ רבה פרק עשירי, הנכנס למרחץ וכו', וקודם שיכנס כיצד יעשה. חולץ את מנעליו ומסלק את כובעו ומסלק את טליתו ומתיר את חגורו ופושט את חלוקו ואח״כ מתיר את פורקסו התחתונה עכ"ל. א"כ חזינן דאיכא פלוגתא בזה, [וכמו"כ יעויין עוד בהגרח"ק שליט"א שם שחילק מצד הלכה בין לבישה לפשיטה, ואולי יש עוד חילוקים ביניהם].

מה שהביא דברי הבן איש חי, לא ראיתי דבריו לפני כן, ובודאי יש לבטל דעתי מפני ספר הבא"ח, אבל באמת צ"ע שדבריו אינן לא כהמסכת דרך ארץ רבה ולא כהמס' דרך ארץ זוטא, דאפילו את"ל שמיגו שהמס' דר"א זוטא איתא ליה בפשיטה לפשוט בגדי חצי הגוף התחתון קודם נימא דגם בלבישה ילבש בגדי חצי הגוף העליון קודם, ודלא כהמס' דר"א רבה, אבל הרי בראש עצמו המס' דר"א לא נקט בפשיטה לפושטו אחרון, וז"ל, הנכנס למרחץ, בתחילה מעביר את המסוה [כ"ה בכת"י, ונ"א מסוהב], ואחר כך מעביר את המנעלים, ואחר כך מעביר את המכנסיים, ואחר כך מפשיט את החלוק עכ"ל. ואמנם לא ברירא לן מהו מסוה [או מסוהב], אבל מסתברא שזהו מלבוש של ראש, שהרי לא נזכר כאן מלבוש אחר לראש, ומסתמא לא מיירי כאן בבני אדם שהולכין רק בגילוי הראש, א"כ כנראה שהמסוה הוא מלבוש של הראש, ובתורה נזכר מַסְוֶה כבגד של הראש (שמות לד, לג עי"ש).

אכן גם המסכת דרך ארץ זוטא גופיה שהבאתם אינו סתירה דברינו, וז"ל השואל בדעת נוטה ח"א עמ' נ"ה סי' קכ"ט, ראיתי רבים הנוהגים במקוה להסיר תחילה את המכנסיים ואח"כ את החלוק, וכנראה מקורם מהמסכת דרך ארץ זוטא סופ"ח דאיתא שם הנכנס למרחץ מעביר את המכנסים ואח"כ מפשיט את החלוק, אך לענ"ד נראה דהתם מיירי בחלוק של ת"ח שמכסה את ערותו וכדמבואר בגמ' ב"ב נ"ז ב' עיי"ש, אבל בחלוק שלנו [דהיינו החלוק הסמוך לבשר], שאינו מכסה את בשר הערוה איפכא מסתברא דמתחילה צריך להעביר החלוק ואח"כ המכנסים עכ"ל השואל.

וכתב אליו הגרח"ק שליט"א דבריך דברי טעם.

וכתב שם המגיה אבל שמעתי מרבינו שליט"א [הגרח"ק] שאפשר ליישב את דברי הברייתות שלא יסתרו זל"ז באופן אחר והיינו דנימא שמה שנזכר בדרך ארץ זוטא הסרת המכנסים קודם החלוק הכונה למכנסים עליונים ולא לבגד המכסה את הערוה שלא נזכר בדא"ז רק בדא"ר, והיינו פורקסו התחתונה דתני התם שמסירה באחרונה עכ"ל. והיוצא מכל דברי מרן שליט"א שאין קושיא על פשטות דברי הדא"ר דאתיא במקביל לסדר הלבישה שהבאנו מהמס' דרך ארץ.

מה ששואל מע"כ מ"ט לא הזכירו ד"ז השו"ע והרמ"א, הנה הרבה מדיני הדרך ארץ בגמ' ובמס' דרך ארץ לא נזכרו בשו"ע, והם רבים מספור, ואע"ג שיש דברים שכן נזכרו מ"מ עיקר השו"ע הוא בדברים שהם מן הדין ולא בדברי דר"א, ואיני ידוע כלל ברור בזה לפי מה נקטו להזכיר ומה לא הזכירו. ויעויין בתשובות הגרח"ק [בדעת נוטה שציינתם שם סי' ק"ל] מה שכתב דסדר פשיטת הבגדים בבית המרחץ לא הובא בשו"ע ומשמע שאין קפידא, וע"ש בהערה.

ויעויין בדרכי משה שכתב לא ראיתי מדקדקין בזה, והובא במג"א, והכי א"ש מ"ט לא הזכיר הרמ"א ענין זה בהגהותיו לשו"ע.

ויעויין מה שכתב הב"י לגבי דין הנעלים, אבל הפוסקים השמיטו דין זה ונראה לי שהטעם משום דסבירא להו דהלכה כרב יוסף דאמר דעבד הכי עבד ודעבד הכי עבד מדאמר רב אשי חזינא לרב כהנא דלא קפיד ומשמע דרב אשי נמי כרב כהנא סבירא ליה וכיון דבתראה הוא כותיה נקטינן. ואפשר שמטעם זה השמיטו ג"כ הא דתניא התם פרק במה אשה יוצאה כשהוא חולץ חולץ של שמאל ואחר כך חולץ של ימין וליכא מאן דפליג עלה אלא מפני שהם סוברים דכי היכי דהא דתני כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל היינו לומר שאם רצה נועל תחלה הכי נמי מאי דתני חולץ של שמאל לאו למימרא דשמאל דוקא חולץ תחלה אלא לומר שאם רצה חולץ של שמאל תחלה וכו' עכ"ל. אמנם אם הב"י היה סובר כדעה זו הו"ל לפסוק כן גם גבי נעליים, והיה קשה קצת בעיני לומר דגם הב"י לא הזכיר זה מחמת המנהג.

וראיתי בספר שבת של מי מסכת שבת דף סא ע"א שכתב וז"ל, תנו רבנן כשהוא נועל נועל של ימין וכו' כשהוא רוחץ רוחץ של ימין ואח"כ של שמאל וכו'. הרב הגדול בעל בית דוד בתשובותיו בראש הספ' הקשה להרב בית יוסף אמאי לא זכר ש"ר באורח חיים סי' ד' מהאי ברייתא בדין נטילת ידים דפסיק וקאמ' דרוחץ של ימין תחילה מכח לישנ' דזהר הקדוש טפי הוה ליה למילף מהאי ברייתא והניחו בקושי' והדין עמו דפליאה נשגב' היא ממרן הקדוש דלא נעלם ממנו דבר קטון וגדול איך לא שת לבו לב מלכים אין חקר להאי ברייתא ואחר זמן רב בא לידי יד כהה ס' ברכות המים וראיתי דהביא בריש סימנא האי קושיא דהרב בית דוד וחישב לתרץ שני תירוצים ובעיני לאו מילת' היא לא אחת ולא שתים כאשר יראה המעיין עכ"ל.

בענין מה ששאלתם הלובש חולצה ללא כפתורים, היינו הנכנסת מעל ראשו [וה"ה בבגד הצמוד לגוף] האם גם בכה"ג יש להקדים יד ימין ליד שמאל, כי לשון המשנ"ב בסק"ד היא 'טוב שישים שני צידי המלבוש ביד ימינו וילבש הימין ואח"כ השמאל ויכוון' וכו', וכאן שאין שייך לשים ב' צידי המלבוש, כיצד ינהג עכ"ל השאלה.

איני מבין הצדדים בזה, דדין זה להקדים של ימין הוא מדין חז"ל, ומה שהביא המ"ב כאן הוא מכוונות האר"י, ואטו אם א"א לקיים כונת האר"י לא נקיים דין חז"ל, שהוא דין בפני עצמו.

וכמו"כ מ"ט אין שייך ליתן שני צידי המבוש בצד ימין, דיש לומר שמש"כ המ"ב ליתן ב' צידי המלבוש אין הכונה בתהליך הלבישה, אלא קודם כל הלבישה ליתן ב' צידי המלבוש בצד ימין, ואח"כ להתחיל בלבישה, וזה אפשר בכל בגד שיהיה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן