סימן ז - קריאת שמע בלי תפילין בזמן ק"ש שלפי המג"א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' סימן ז - קריאת שמע בלי תפילין בזמן ק"ש שלפי המג"א
תוכן עניינים

--------

{שבט תשס"ד}

שוכט"ס לכבוד ידידי הרב המופלג בתורה ויראה, כהן שדעתו יפה, מתעמק בהלכה מו"ה גמליאל בן הרב אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס "גם אני אודך", ונכד הגאוה"צ רבי לוי רבינוביץ שליט"א בעל מעדני השלחן.

על שאלתו במי שנתאחר עד סמוך לסוף זמן ק"ש לפי המג"א, ולא יספיק להניח תפילין ולקרא ק"ש. ושאל אם יקרא ק"ש בלי תפילין בתוך זמק"ש דמג"א, או יהדר להניח תפילין, דלא להוי כמעיד עדות שקר (ברכות יד:), אע"פ שעי"ז יאחר הזמן דמג"א, אבל יקרא בזמן ק"ש דהגר"א ובעל התניא.

מהשאלה מבואר שהשואל מקפיד על זמן ק"ש דמג"א, וא"כ יש לו לקרא ק"ש אפילו בלי תפילין, בכדי שלא יאחר את זמן הק"ש, ואי משום עדות שקר, הארכנו בזה בס"ד בשו"ת משנת יוסף (ח"ד סי' ט) והבאנו מהאשל אברהם (תנינא סי' כו) דכל שיקרא אח"כ בתפילין אין חשש עדות שקר, כי אינו ממאן ח"ו בהנחת תפילין, רק מפני סיבה יקיימה יותר מאוחר, ומשו"ת בית יצחק (חאו"ח סי' יז) בשם הרה"ק החוזה מלובלין ז"ל דעדות שקר הוא דוקא באינו מניח תפילין כלל, אבל אם קורא ק"ש ע"מ שיניח תפילין אח"כ אין חשש, וכ"כ המגיד תעלומה, ובשו"ת שואל ומשיב (מהד' תנינא ח"ג סי' עב), ובהגה' בני בנימין (שבסוף הרמב"ם הל' תפלה) בשם אביו בעל משנת ר' בנימין, עייש"ה שהסברנו הדברים היטב בס"ד. — [ויל"ע מתיקוני זוהר (הקדמה דף ב.) דמאן דלית לי' תפילין בשעת ק"ש, מסטרא דילי' שליט עבד ושפחה (ס"מ וזוג') על עלמא, וברגזא שכינתא (ע"י התגברות הדינים). משמע דאין לקרא ק"ש כלל בלי תפילין].

ויש להעיר שבסוף זמן ק"ש דמג"א יש ב' שיטות, א) של לוח א"י להגרי"מ טוקצינסקי ז"ל, ב) של לוח "המאור", שבו זמן ק"ש הוא מאוחר בכמה דקות מלוח א"י. — והגם דיש להשאר במנהגנו להחמיר בסוף זק"ש ותפלה כלוח א"י, מ"מ בנדו"ד שזמן ק"ש דמג"א לפי לוח א"י עובר, אם יספיק להניח תפילין לפי זק"ש דמג"א כלוח המאור, יש לו עכ"פ שיטה שיצא בק"ש עם תפילין גם לשיטת המג"א. — זאת אומרת שיקרא ק"ש בלי תפילין עד סוזק"ש דמג"א, ויניח תפילין שישתדל לקרא ק"ש שנית עד סוזק"ש דמג"א לפי לוח המאור, וזה לפי שאין אנו מחמירים שלא לקרא פסוקי ק"ש כשקורא בתורה, וא"כ כאן קורא על תנאי, שאם זמן לוח המאור נכון, קראתי לפני כן ק"ש כקורא בתורה, ובלי תפילין לא הוי עדות שקר. [ואם זמן לוח א"י נכון לא הפסדתי במה שקראתי ק"ש שנית בתפילין אחרי זמן ק"ש, ואח"כ שלישית ק"ש בברכותיה]. — וזה להסוברים שתנאי מועיל במצוות, כהגרעק"א (או"ח סי' מו, ט) עי' בשו"ת משנ"י (ח"ה סי' פח עמ' קצו)].

דושה"ט בברכה נאמנה

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן