סימן ז - מכתב תגובה בענין לבישת הבגדים, האם להקדים הכובע או החליפה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ג סימן ז - מכתב תגובה בענין לבישת הבגדים, האם להקדים הכובע או החליפה
תוכן עניינים

--------

כבוד ידידי הגרע"מ סילבר שליט"א
התחלתי לעיין בספרו 'עם סגולה' חלק ג', וכדרכה של תורה מצרף אני ממה שנו"נ בזה.
בסי' ב' ע"ד השואל מה מקדימים וכו', הבאתם ממסכת דרך ארץ רבה [פי' הנכנס]- מניח פרקסו התחתונה ולובש את חלוקו וכו', ורציתם להוכיח מכך דמקדים חלוק וטלית של הגוף לכובע של הראש.
ואולי יל"ע, ראשית כל נקטתם בפשיטות דפורקסו התחתונה זה בגד הסמוך לגוף, והוא מהערוך שפי' שפורקסו זהו לבוש תחתון, אומנם בגמ' מו"ק כב' אי' 'ואפירקסתו אינה מעכבת' וברש"י שם 'שעל ראשו אינה מעכבת, כלומר א"צ לקורעה, וכן במס' שמחות פ"ט 'אפירקסין אין מעכבין את הקריעה רבי בנימין משום ר"ע אומר קורעין אפירקסין', ולא יתכן לומר שהכוונה על בגד התחתון, אומנם בנחלת יעקב שם ציין הגמ' הנ"ל וגם הטור שכתב שהוא בגד התחתון שמעכב הזיעה [ולפ"ז לכאו' לענ"ד יל"ע מהו לשון 'קורעין', מה שייך בגד תחתון לקורעין].
ובסיום הדברים נתתם טעם בדרך אפשר למה דאי' שם במסכת דרך ארץ דכל מה שיותר הכרח ונחוץ לאדם מקדמינן בלבישה וכו', אומנם במס' דרך ארץ זוטא סוף פ"ח אי' הכניסן למרחץ בתחילה וכו' מעביר את המכנסיים ואח"כ מפשיט את החלוק ולפ"ז מה שכתבתם דכל מה שחשוב לאדם מלביש קודם, ממילא צריך להיות שיפשוט באחרונה [היינו החלוק ואח"ז המכנסיים] ומצינו דלא כן אלא מפשיט המכנסיים ואחכ החלוק, וכן יש נוהגים בעיקר בקהילות חסידים לפשוט בגדים העליונים קודם [וי"א בזה טעם פשוט כדי לאחר [בפשיטה] ולהקדים [בלבישה] הבגד של מצוה היינו הט"ק], ויעו' בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' ס' וכן בשו"ת קנה בשם ח"ב סי' א' מש"כ בזה, וכן בחשוקי חמד מס' יומא ע"ד הגמ' כ"ה ע"א, ובדעת נוטה [שאלות שנשאל הגרח"ק שליט"א] שאלה קל ובהערות שם, ועוד.
וכן בבן איש חי פ' וישלח אות ז' כתב- 'כשרוחץ ידיו ירחץ ימין תחילה, ושרוחץ כל גופו ירחץ ראשו תחילה, וכשלובש מלבושו ילבש על ראשו תחילה, אך סגי בכובע הקטן הדק שלובש ברשו תחת הכובע הגדול וגו' עיי"ש.
ואגב דעסקי בזה, עוד ב' דברים שנתקשיתי א- מדוע השו"ע והרמ"א לא נקטו כלל סדר דיני הקדימה ברחיצה [שהביא המשנ"ב בסק"ז], והב- הלובש חולצה ללא כפתורים, היינו הנכנסת מעל ראשו [וה"ה בבגד הצמוד לגוף] האם גם בכה"ג יש להקדים יד ימין ליד שמאל, כי לשון המשנ"ב בסק"ד היא 'טוב שישים שני צידי המלבוש ביד ימינו וילבש הימין ואח"כ השמאל ויכוון' וכו', וכאן שאין שייך לשים ב' צידי המלבוש, כיצד ינהג.
בברכת שבתא טבא וחודש טוב שיהפוך לנו לששון ולשמחה אכי"ר
דוד ורטהיימר

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן