סימן ו - מענין הנה"ח המישורי והנראה והמסתעף

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק א סימן ו - מענין הנה"ח המישורי והנראה והמסתעף
תוכן עניינים

--------

בס"ד מוצש"ק פ' וילך ש"ת תשע"ו לפ"ק
בע"ה תחל שנה וברכותי'

ע"ד מה שנשאלתי בענין אשה שבדקה בדיקה ראשונה דז"נ כאן בעירנו ג' דקין קודם נה"ח הנראה, האם עלה לה בדיקה כיון דקי"ל בדיקת לילה לא שמה בדיקה, ובעינן אחר הנ"ח, או"ד דעלה לה.

תשובה - אין לחשוש כלל מכמה טעמים, ראשית הנה הא דקי"ל בדיקת לילה ל"ש בדיקה לענין דיעבד ה"מ בזמן גמור של לילה קודם עה"ש, אבל אחר עלה"ש לכתחילה הוא דלא הא דיעבד ש"ד כ"כ הפוסקי', והכי תנן במגילה ד' ך' וכולן שעשו משעלה עמו' השחר כשר.

ועוד דע דאף דאנו מונין כאן השעות למנין נה"ח הנראה משום שאנו תופסין זה לעיקר לענין תפילת ותיקין, וכ"ד הגריש"א והשבט הלוי ז"ל ועוד פוסקים, כמו שהביא הרב המאוה"ג מהר"ש דבליצקי שליט"א בספרו הנדפס כעת ע"ש יראו עינינו [בסוה"ס אור השנים שו"ת], וכ"ד מרן הגרח"ק שליט"א לעיקר כמ"ש בס' הנזכר בשם הרב הסגל, וכן ראיתי תשובה של כתב ידו בלוח של ה"ר אלעזר נידם נ"י דנראה למנות שעות זמיות ע"פ נה"ח הנראה, ואף בעירינו ק"ס ס"ל כך כמ"ש בהל' חג בחג להרב המאוה"ג רמ"מ קארפ שליט"א הל' שבועות.

ובעיקר דין חישוב הנץ נ"ל להביא מדברי הירושלמי פ"ק דברכות ה"ב שיש לחשב ע"פ הנץ הנראה, וז"ל, תני אמר רבי יודה מעשה שהייתי מהלך בדרך אחרי רבי אלעזר בן עזריה ואחרי רבי עקיבה והיו עסוקים במצות והגיע עונת קרית שמע והייתי סבור שמא נתייאשו מקרית שמע וקריתי ושניתי ואחר כך התחילו הם וכבר היתה החמה על ראשי ההרים. עד הנץ החמה. רבי זבדיה בריה דרבי יעקב בר זבדי בשם רבי יונה כדי שתהא החמה מטפטפת על ראשי ההרים ע"כ. אכן ראיתי שכבר עמדו ודנו בזה, וא"כ א"צ להאריך בזה.

והנה אני בעניי הייתי מתפלל בקביעות במנין מרן שליט"א ומעולם לא חשו לנץ זה דס"ל כתשו' הר"מ [מהדו' מקיצי נרדמים] שאין לדייק בזמן הנץ, שכך היתה דעת החזו"א מדנפשיה [הר"ש דבלצקי שם], אף דלעיקר ס"ל למרן כהנץ הנראה, א"כ גם לענין דידן אפשר דכל סמוך לנץ כהנץ דמי, (ובפרט שבדקתי המורה שע' שם בענין הבדיקה וראיתי שמאחר בדקה א' או יותר לכאו'), וכן הלוח עצמו אינו מדייק לגמרי.

ואדאתאן להכי נעיר דאע"ג שכך היתה דעת החזו"א כך מ"מ בראשונים מבו' לא כן עי' ברי"ף ובנו"כ שם בפ"ק דברכות דף ט' ב', וקצת פלא שכך נקט החזו"א, והגם שכ"א בתשו' הרמב"ם אכן עדין לא נדפס אז, ולא ראה הוא ז"ל את ד' הרמב"ם. ובאמת באגרות הקה"י [קריינא דאיגרתא] נקט להעיקר כשאר פוסקים, לסיים גאל ישראל קודם הנץ, ולהתחיל שמונ"ע אחריו.

ושמעתי אומרים שכמהר"ר בייניש פינקל ז"ל ר"מ דמיר שמע מהחזו"א דס"ל כהנה"ח הנראה, וא"י המקור לזה, אכן מדברי הס' הנזכר של הגר"ש דבלצקי ובהערות המו"ל שם [בכמה מקומות נזכר זה שם], מבואר מפי ספרים דדוקא החזו"א לא הי"ל הכרע בספק זה, והחזו"א איהו דלא מחה בר' בייניש שהי' הש"ץ שם, והוא נהג לדייק בזמן והחזו"א מעולם לא מחה בו על מה שדייק בזמן, אע"פ שלא היה ס"ל לדייק בזמן.

ושמעתי עוד שמועה בזה בשם החזו"א דלדין הנה"ח יש לחלק בין הר המתלקט ד' וכו' כמו בדיני עירובין, ואינני יודע האמת בכ"ז, וכבר אמר הגרח"ק שליט"א שלא שמענו בזה הכרעה מהחזו"א.

[ואעיר עוד דהנה מצוי בב"ב מנינים חדשים ורוצין לייסד מנהגם דוקא כמנהג הגרח"ק, ואף שכונתם לשמים, אך צריך שידעו דהגרח"ק גופי' לא ס"ל דוקא כהנץ הנהוג בבית מדרשו דראשית כל זהו אינו הנץ הנראה, ואפי' אי הוה ס"ל כהנץ המישורי אין הנץ הנהוג בבית מדרשו מדוייק כלל להחשב גם לא הנץ המישורי, דהנה בזמן שיסדו המנינים בב"ב לפני עשרות שנים לא הי' אפשרות למדוד בדיוק ולקחו הלוח של הגרימ"ט ז"ל וחשבו לב"ב בהפרש של דק' קבועות לכל יום, ועפ"ז נהגו כך עד היום, אך בזמנינו שיש מדידות דוקניות שייך למדוד הנץ המישורי באופן מדוייק, ולכך אפי' אי סבירא לן כהמישורי אין אנו נזקקין כלל למדידה הזו.

והנה הטעם דהגרח"ק עדיין נוהג בנץ זה הוא משום דס"ל כהחז"א דאין מדייקין בזמן הנץ, וה"ה שרי להתפלל בדק' שלפני ואחרי, ולכך לא אכפ"ל לפי איזה נץ אזלי', אמנם ודאי שהחושש לשא"פ שהם רובא דעלמא להתפלל מדויק לפי זמן הנץ בדיוק נמרץ א"כ ודאי שאין להם לילך בתר נץ הזה שנוהגין בק"ק לדרמן יע"א, ובפרט דהא קחזינן שהוכיח סופן על תחילתן שנוהגין החזנין שם לדייק ביותר שהתחלת תפילת שמו"ע יהי' בהנה"ח לפי חשבון שלהם הנזכר, וא"כ בודאי טוב שיהא חישוב הנץ מעיקרו מכוון יותר לדינא, ונראה לכאורה דכל הטעם שאין משנין שם את חישוב הנה"ח הוא משום שכבר נהגו בחשבון הזה אך בבית כנסת חדש שאין בו מנהג לכאו' עדיף להנהיג שם הנץ המכוון יותר לדינא].

ונשוב לענינינו לענין הבדיקה שהיתה קודם הנה"ח הנראה, הנה כיון דיש לכאורה קצת מקום לדינא להנה"ח המישורי ג"כ, שהחזו"א לא היה לו הכרע בזה כמ"ש משמו הגרח"ק סוף הלוח עתים לבינה וכן הגרש"ד בס' הנ"ל ששמע ממנו, ועוד פוסקי' לא הי"ל הכרע בזה, וגם הגרח"ק שם נראה דלא ברירא ליה לגמרי ההכרעה בזה, וגם הגרש"ד שהאריך הרבה לענין החיוב לנהוג כהנה"ח הנראה, מ"מ נראה מבין דבריו דחששו הגדול הוא משום שאם הלכה כהנראה עובר איסור אם מתפלל כהמישורי, משא"כ איפכא, ובאמת מהראשונים על סוגי' דשבת קי"ח שהביא שם באמת נראה שהוא מחלוקת ראשונים ואכמ"ל. וגם מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א חייש להנה"ח המישורי ג"כ [שקורא ק"ש קודם הנה"ח המישורי ומתחיל להתפלל שמו"ע עם הנה"ח הנראה]. וחזינן דגם איהו ס"ל שיש מקום לדינא בזה. ולענינינו אהני שאין כאן חשש כ"כ לעיכובא בבדיקה באופן זה.

והנה בעירנו קרית ספר ת"ו יש מקום יותר לחשוש להנה"ח הראשון, ושמעתי שרוב המנינים כאן מתפללין לפי הראשון, ואין המכוון להנץ האסטרונומי [הנדפס בסוף הלוח עתים לבינה], אלא להנה"ח הנמדד מההר. ושמעתי שאמר הר"י לוקסנברג ששמע מהגריש"א שבק"ס יש להתפלל בין האסטרונומי להנראה, [אח"ז דברתי עם החכם הנזכר ואמר שכך הבין מתוך דברי הגרי"ש, ודעתו דלא אזלינן בתר הנץ האסטרונומי משום שבכל דיני התורה אזלינן בתר מראה העין, אך מאידך אין אנו מתפללין לחמה, ולכך מתחילין מזמן הדמדומין שהם כג' או כד' דקין אחר הנץ, אך הוסיף כמדו' שדעת הגרי"ש לא היתה ברורה בכל זה, והעיקר בדעתו היה לילך אחר המנהג], אכן מש"ב הגר"ש כהן שמעתי ששמע מהגריש"א לגבי ביתר שלא יתפללו קודם שיראו את השמש, ובאמת בק"ס יש לצרף דשמא השכונה העליונה [היינו א' ברעכפלד], נחשבת כאותה העיר לגבי שנחשיב כל העיר לאותו זמן נה"ח, שכ"ד האשל אברהם [בוטשאטש] ועוד אחרונים, וכיון שמשם נראה שניתן לראות כבר מהזמן הראשון א"כ גם לשאר העיר יהיה כך, ואם כך היא המציאות יש לצרף כאן ענין זה ג"כ. [והוסיף הגר"י לוקסנברג הנ"ל לומר לי דיש גם לברר המציאות בטעם התאחרות הנץ הנראה בביתר, דיתכן ששם לא שייך הסברא שהזכיר כנ"ל].

ומאידך יש בעיר זו יותר לחשוש להנה"ח השני, דאם נניח שזהו ספק מהו הנץ האמיתי מ"מ לגבי שמונ"ע יתכן להקל בשאר עירות להתפלל ע"פ הנה"ח הראשון, דמ"מ מתפלל סמוך להנה"ח השני לפי דעת החזו"א דסגי בכך, וכך החזו"א גופיה לא היה לו הכרעה מהו הנץ האמיתי ולא היה אכפת ליה למעשה באיזה נץ יתפלל, והיינו מטעם זה.

משא"כ בק"ס שיש זמן רב ביניהם, וא"כ לא שייך צירוף זה, וכן מצאתי כתוב (הלכות חג בחג הל' שבועות) בשם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שבק"ס לכו"ע יש להתפלל ע"פ הנץ הנראה שהוא השני.

ושמעתי מהגרמ"מ קארפ שליט"א דגם הנץ הנראה כאן הוא עדיין פשרה כל שהיא בין ההרים הסובבים את ק"ס, ועל כן במקום הצורך אפשר לאחר קצת את השמונ"ע כדי שיוכלו הקהל לומר ברכות קריאת שמע ביישוב הדעת, [עד ב' וחצי דקין אחר הנץ הנראה], רק דלכחילה א"א לאחר מדי יותר מזה, שבלאו הכי אנו מאחרין הרבה כאן בנץ הנראה בק"ס, והוסיף עוד [לפ"מ שאנו נוהגין להתפלל לפי הנץ הנראה כאן], שמ"מ יאמרו פסוק ראשון של שמע בברכת לעולם יהא אדם ויעשה תנאי במחשבתו וא"צ כדיני התנאים או שיכוין שעושה בלשון המועיל. [א"ה בעצם השאלה אם צריך כאן משפטי התנאים בתנאי לק"ש דנו בזה האחרונים, ויש בזה דעות ואכמ"ל, ואולי מ"מ ס"ל להחכם הנ"ל דכאן אין מקום לדקדק כ"כ בלא"ה, כיון דמסתבר כהנץ הנראה, וגם אם אינו נכון הרי להחמיר לקרוא ק"ש קודם הנץ הוא רק הידור, ועוד דיש דעות בפוקים שאין הידור כזה כלל ואכמ"ל, ובצירוף כל הני פסק שא"צ להחמיר לעשות כמשפטי התנאים, ומאידך גם אם קורא לפני הנץ יצא יד"ח, אבל באופן חמור יותר כגון בעומד לפני סוף זק"ש של המ"א הוא ענין בפ"ע].

והנה אם היה בדיקה של יום השני ואילך [עד יום ששי וששי בכלל], היה נראה להקל לגמרי, ולכאורה היה שייך להקל בזה גם לכתחילה בכה"ג שיש גם הצירופים כנ"ל. ובפרט די"א שא"צ יותר מבדיקה א' ביום, והרי בדקה בערב. אבל בהיום הראשון עכ"פ נקל בדיעבד, ובאמת א"צ לכ"ז דכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר כמ"ש בריש התשובה ושלו'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן