סימן ה - כוונת הברכות - ערוך השולחן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר ערוך השולחן - אורח חיים סימן ה - כוונת הברכות - ערוך השולחן
תוכן עניינים

--------

א מה שאנו אומרים בכל הברכות ''ברוך אתה'' – לא שהוא יתברך צריך לברכתינו חס ושלום. אלא הוא כמו אור החוזר שישפיע ברכתו לנו, כמו שאמר דוד: ''ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם'' (שמואל ב ז כט).

והענין שאנו צריכין לעורר לזה הוא כדכתיב: ''תנו עוז לאלהים''. כלומר: לפי שבמעשינו תלוים כל הענינים, לכן עלינו להוסיף כוח בפמליא של מעלה, ואז תרד הברכה לנו. וזהו דכתיב: ''רוכב שמים בעזרך''. ב ובכל הברכות והתפילות אנו מדברים אליו יתברך בלשון נוכח: ''ברוך אתה''. ובמזמורים והודאות יש כמה שאומרים ''אתה הוא'' – נוכח ונסתר.

והענין מובן: כי עצמותו יתברך נעלם מכל נעלם, וגם השרפים והאופנים אינם יודעים, ורק על ידי מעשיו ניכר לנו ולהם. וזהו שאומרים: ''ברוך כבוד ה' ממקומו'', כלומר: שכבודו יתברך משיגים, והם פעולותיו בכל מקום שהם, ולא עצמותו. וזהו שאומרים ''אתה הוא'', כלומר: ''אתה'' – מצד פעולותיך, ''הוא'' – מעצמותו.

ולכן בתפילות שאנו מבקשים ממנו יתברך שיעשה כך וכך, הלא מדברים מצד פעולותיו, ולכן אומרים ''אתה''. וכן בכל מיני ברכות, כמו ברכת הנהנין שאנו מברכין על שברא פירא זו או לחם זה – הלא מדברים בפעולותיו. וכן ברכת המצות אנו מדברים בפעלותיו, שצוה לנו כך וכך. וכן כל מיני ברכות כמו ברכת הראיה בימים ונהרות, או רעמים וברקים, וכיוצא בהם – אנו מברכים אותו יתברך על פעולותיו. ולכן אומרים ''אתה'' לנוכח. ג עיקר שמו יתברך הוא שם הוי''ה. והוא ''שם המפורש'', ואסור לנו בזמן הזה לקוראו ככתיבתו אלא בשם ''אדני'', כי אין העולם כדאי עתה לפרשו (סוף פרק שלישי דפסחים). וזה לשון הטור והשולחן ערוך:

יכוין בברכותיו פירוש המילות שמוציא מפיו. ובהזכירו השם – יכוין פירוש קריאתו באל''ף דל''ת, לשון ''אדנוּת'', שהוא אדון הכל. ויכוין עוד פירוש כתיבתו ביו''ד ה''א, לשון הוי''ה, שהוא היה הוה ויהיה.
ובהזכירו ''אלהים'' יכוין שהוא תקיף, אמיץ, אשר לו היכולת בעליונים ובתחתונים. כי ''אל'' לשון כוח וחוזק הוא, כמו ''ואת אילי הארץ...'' (טור). ד ולפי זה בעת אמירת ''ברוך אתה ה''' – יכוין אדנות, והיה והוה ויהיה. ובמקום שכתוב שם ''אדני'' כמו ''אדני שפתי תפתח'' – יכוין רק שהוא אדון הכל. ויש אומרים שגם בשם הוי''ה לא יכוין רק ''אדון הכל'', כי בכל מקום אנו הולכים אחר הקרי (הגר''א).

ונקודות השם: כשכתוב ב''אדני'' קריאתו הוא בחטף פתח. וכשנכתב הוי''ה, יש קורין האלף בשב''א כנקודת היו''ד של הוי''ה, ויש קורין בחטף פתח כנקודת האל''ף בשם ''אדני'' (הגרש''ז). וכן המנהג הפשוט אצלינו לקרות האל''ף בחטף פתח.

(זהו כוונות פשטיות, והבאים בסוד ה' מכוונים כוונות נוראות. ומגדולי המקובלים מזכירים שאם יכוין בשם שילוב שם הוי''ה ב''אדני'' – הוא ענין גדול. ואין להאריך בזה.)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ''ויקיטקסט''
ערוך השולחן - אורח חיים

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן