סימן ה - במ"ש ותשב בפתח עינים, ק' דהרי אברהם היה מת אז

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק א סימן ה - במ"ש ותשב בפתח עינים, ק' דהרי אברהם היה מת אז
תוכן עניינים

--------

בס"ד

כ"ג מרחשון תשע"ו

כולל יששכר באהליך מודיעין עילית

לכבוד הרה"ג רבי מתתיהו הלברשטט שליט"א

מה ששאל בס"ד במ"ש בפרק קמא דסוטה (סוטה י א), 'בפתח עינים', דהיינו בפתח שכל העינים מצפות לראותו, ופרש"י, מצפות לראותו - שהיו רגילין להתקבל שם וללון והיה חביב עליהם. וצ"ע כיון שאברהם לא היה חי אז.

תשובה - ע"ד פשוטו נראה כי היה בית אברהם מדור טוב לזכרון והיו כל הבריות נזכרות במעשים הטובים שנעשו בו, והיו מצפות לראותו, ואפשר עוד שהיו שם עדיין יורשיו או תלמידיו והיו ממשיכי דרכו ליתן אוכל לנפשם של כל רעב וצמא ועיף במדבר. [וע' תוס' סוכה כ"ד ב' ד"ה על].

ויש לציין דמצינו ביאורים אחרים מפרש"י שם, ולפי' המזרחי לק"מ, שפי' בפ' וישב, והיא מערת אברהם אבינו עליו השלום עכ"ל, ר"ל מערת המכפלה, ולפירושו לק"מ, ויעויין במהרש"א שם שכתב שלא ידע מ"ט לא רצה המזרחי לפרש כפרש"י בגמ', אכן להנ"ל י"ל דה"ט שלא פי' כן כיון שאברהם לא היה חי אז וכנ"ל.

ופי' מחודש מצאתי בפי' המיוחס להרע"ב עה"ת שם (הנקרא עמר נקא), שפי' כינוי הוא לאבר ההולדה כלומ' שהיתה תאבה ליכנס בפתחו והיינו לידבק בזרעו של אברהם שכל עינים צופות לראותה שהכל תאבים לידבק בו והיא ישבה שם ליזקק ליהודה שהוא מזרע אברהם עכ"ל, ולדבריו ג"כ לק"מ כיון דלא מיירי באברהם עצמו אלא בזרעו. וכן במדרש אי' (ב"ר פה ז) שאמרה יהי רצון שאזקק לזרע אברהם, וכ' עלה בעל הטורים בפתח עינים אשר. ס"ת למפרע רמ"ח כמנין אברהם.

וז"ל האלשיך אומרו בפתח עינים שאמרו ז"ל שלא מצינו מקום ששמו פתח עינים אלא שהוא זרע אברהם שהכל פותחין בו עיניהם, ועדיין קשה שלא על אברהם ידבר פה, וע"ש שהאריך הרבה.

ע.מ. סילבר

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן