סימן ד - האם שייך מצוה במשמיע קולו בתפילתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ב סימן ד - האם שייך מצוה במשמיע קולו בתפילתו
תוכן עניינים

--------

בע"ה יום ג' לסדר תולדות תשע"ו

שאלה - בברכת שמע קולינו צ"ע הנוסח, כיון דהא קי"ל בברכות כ"ד א' המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה, וא"כ מה מעלה יש בקול, דאדרבה הקב"ה עונה לחש.

תשובה הנה ראשית כל י"א שיש מצוה להשמיע קולו לאזנו בשמו"ע, ועיין רש"י ותוס' ביומא י"ט ב', וא"כ לדעה זו שפיר שייך לומר שמע קולינו, כיון שבקול פורתא זה יש מצוה, וע"י מצוה זו אנו מבקשים שנזכה שתתקבל תפילתנו.

ועוד י"ל דהכונה לקול התחינה, כמ"ש (ישעיהו ל' י"ט) כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך, ואמרי' בסוטה מ"ט א' אמר ר' יהודה בריה דר' חייא כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת שנאמר כי עם בציון ישב בירושלים בכה לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך וכו'. והיינו בזכות קול הבכייה והתחנונים נזכה לכך. ובספרים כתבו דגם כשאינו יכול לבכות בפועל מ"מ יעשה תפילתו בקול בוכים.

והנה יש אופנים שמותר ואף מצוה להשמיע קולו בתפילתו, כמו דאיתא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קא ס"ב ואם אינו יכול לכוין בלחש, מותר להגביה קולו, וע"ש במ"ב בשם הט"ז, ועוד נאמר בשו"ע (או"ח סימן קא ס"ג) יש אומרים שבראש השנה ויום הכפורים מותר להשמיע קול בתפילה, אפילו בציבור (וכתב הרמ"א וכן נוהגים, ומ"מ יזהרו שלא להגביה קול יותר מדאי) והוא כדי לעורר הכונה. כמבואר במשנ"ב (שם ס"ק יא). וכן גבי המלמד את בני ביתו להתפלל שהביאו הפוסקים מהירושלמי להתיר בזה (והובא ברמ"א שם ס"ב, ועיין אגרות משה או"ח חלק ג' סימן ו'), וכן מצאתי בשם ה"ר העשיל מקרקא רביה דהש"ך שכתב לייסד (הוב"ד בס' דף על הדף, בברכות שם) שאם אומר דבר השייך על האמונה שהקב"ה בוחן כליות ולב אין בזה איסורדבכה"ג אין שייך החשש דמחוסר אמנה, ע"ש, ולפ"ז יתכן דעל כל כה"ג קאי שמע קולינו.

אכן לא נראה לומר כל זה, דהרי בסתם שמונ"ע קאי.

והנה המבי"ט (בית אלקים שער תפלה פ"ו) הקשה הרי מצאנו בכמה מקומות שהתורה מציינת שצעקו בתפילה, 'ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים' (שמות ח). 'ויצעקו בני ישראל אל ה'' (שמות יד). ונאמר 'ויצעק משה אל ה' לאמר א' נא רפא נא לה' (במדבר יב). 'ונצעק אל ה' וישמע קולנו' (במדבר כ). ובשופטים ד' פעמים ויצעקו בני ישראל אל ה'. וכן בשמואל (שמואל - א' טו) 'ויזעק אל ה' כל הלילה'. וכן בכמה מקומות בתהילים זעקתי אליך ה'.

ותירץ המבי"ט התפלות הסדורות בכל יום שלא בעת צרה, הוא שאין ראוי לאמרם בקול. כיון שהוא יכול לכוין בלחש, אבל התפלות שמתפללים בעת הצרה והצער, אי אפשר שיתפלל אותם האדם בנחת מצד צערו, ולכן הוא צועק בקול רם. להורות שהוא מכיר ומרגיש הצער אשר בו. ואין מי שיצילנו כי אם הוא יתברך עכ"ד.

ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א (הוב"ד בס' חשוקי חמד במס' ברכות דף לא עמוד א) אמר שאין ראיה ממשה רבינוואציין כאן מה שראיתי במקו"א (עיון הפרשה שנה י"א תשע"ו גליון קכ"ט עמ' קי"ט) שהגרח"ק שליט"א גופיה הסיר תלונה אחרת מעל המבי"ט הלזה בתשובתו ע"ש, אך אי"ז ראיה דס"ל כך., על פי המבואר במדרש (ילקוט שמעוני ואתחנן רמז תתיא) שעשר לשונות תפילה הן ואחד מהן מכונה זעקה. וא"כ יתכן שאין הכונה שמרים קולו אלא הוא סוג מסוים של תפילה. וכן הנאמר על שמואל ויזעק אל ה' כל הלילה. וכי יכול אדם לזעוק בקול לילה שלם, אלא שזעקה היא סוג מסוגי התפלה. ונקראת בלשון זעקה כי היא ממעמקי הלב אבל אין כוונתה שנאמרה בהגבהת קול עכ"ל.

אכן לדברי המבי"ט ניחא כנ"ל, כיון דמצינו דשייך הגבהת הקול, ולפי ביאורו בזה משמע לפו"ר ששייך בזה גם מעלה, והגם שכעת עוסק בשמו"ע יתכן שכונתינו להתפלל על כל התפילות שבכל עת, שיש מהן שהן בזעקה.

ויעויין במחזור וילנא - כתר מלכות ב'המלך', הביא שם משל נפלא מא' מן הראשונים בענין מה שאנו צועקין המלך בימים נוראים ע"ש, ומבואר דשייך בזה מצוה.

ויש להוסיף על הדברים מ"ש באליה רבה (סי' ק"א אות ד) שכתב 'נוהגים בכל אלו הארצות בפיוטים וכיוצא בהן שמגביהים קולם וצועקים בקול רם, עד שהנכרים מלעיגים על זה. ונצטערתי מימי לדעת מאין בא המנהג, כי מנהגם של ישראל תורה היא, עד שהאיר ה' את עיני וראיתי ברמב"ן סוף פרשת בא שכוונת רוממות הקולות בתפילות וכוונות בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים זהו שיהי' לבני אדם מקום שיודו ויתקבצו ויודו לקל אשר בראם. ויפרסמו זה, ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו', עכ"ל הא"ר. והוסיף ע"ז בספר כף החיים (סימן קא ס"ק יב), כמו שאמרו 'ויקראו אל האלוקים בחזקה' (יונה פ"ג ח) מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול והיינו חוץ מתפילת י"ח, עכ"ל.

ולפי מה שנתבאר כעת בדבריהם ז"ל יוצא נמי שיש אופנים ששייך בזה מצוה, ויתכן דכל היכא שמעורר כונתו הו"ל מצוה, ואין כונתי דוקא שמונ"ע מה שכתבתי לעיל מהשו"ע אלא כל שאר התפילה שאנו אומרים בקול, כי הקול מעורר את הכונה, וכמו שכתב ג"כ המ"ב כעי"ז על אמירת 'והוא רחום' בקול כדעת המחבר, ובכה"ג יש מצוה בקול, ואין הכונה על צעקה דוקא, אלא על קול כל שהוא המעורר את הכונה.

ויעויין משנ"ב (סימן קא סק"ז) שכתב: ואפילו פסוקי דזמרה טוב שלא להרים קול, כי הקדוש ברוך הוא שומע בלחש. לא כאותם המגביהים קולם יותר מדאי עכ"ל. וכתב הגר"י זילברשטין בס' חשוקי חמד ברכות ל"א א' משמע שדווקא להגביה קול "יותר מדאי" אסור, אבל להגביה את קולו כדי לעורר הכוונה מותר.

וראיתי דבר חידוש בזה בס' משנה שכיר (מועדים יום הכיפורים זכרונות יום הכיפורים דשנת תש"ג) שכתב וז"ל, ועל כן אנו מתפללים אל אבינו שבשמים, 'שמע קולנו', היינו קול זה שאנו צווחים, שידים של עשיו גבר עלינו, את הקול הזה תשמע ותחוס ותרחם עלינו, ואבינו שבשמים יאמר די לצרותינו, וידי עשיו לא יוסיפו לדאבה עוד עכ"ל, ואיני יודע אם אכן כונתו כפשוטו, שזוהי הכונה לדעתו במ"ש שמע קולינו, אכן לפי' זה לק"מ כיון שאין הכונה לקול התפילה.

ועוד חידוש אחר ראיתי בזה בס' סידורו של שבת ח"א שורש א ענף ב, וז"ל, ועתה בעול הגלות לא נשאר בידינו כ"א דברי השיר הזה שהוא שמע ישראל ה' אלהינו וכו' וזה פי' שמע קולנו ה' אלהינו. שתשמע להקול שאין אנו יכולין לומר לפניך כי אם שאתה הוא ה' אלהינו דוגמת הבן הנזכר, ואעפ"כ חוס ורחם עלינו בגודל אהבה וכו' ע"כ. וכנראה לא נתכוין שזהו פשט הפשוט בברכה זו. אך מ"מ לפי' זה לק"מ כיון שבק"ש לכו"ע קי"ל שצריך עכ"פ לכתחילה להשמיע לאזנו.

אכן גם לפירושים הללו אכתי קשיא דהא תינח ברכה זו, אך הרבה מקראות ומאמרי חז"ל ישנם על שומע קול ושומע צעקה, ולא שייך לפרש כולם בכה"ג. אלא רק כמ"ש לעיל בשם המבי"ט והפוסקים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן