סימן ב - להעיר ישן לק"ש בסוף זמן מג"א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן ב - להעיר ישן לק"ש בסוף זמן מג"א
תוכן עניינים

--------

שאלה: רואה שחבירו ישן סמוך לזמן ק"ש של המג"א, ועדיין יש זמן עד סוף זמן ק"ש של הגר"א ובעל התניא, האם חייב להעירו, או אפשר לסמוך על שיטת הגר"א ובעל התניא.

תשובה: זה פשוט שצריך להעיר ישן למצות קריאת שמע שהיא דאורייתא, וכמו שכתב בשו"ת קרן לדוד (או"ח סימן יח) ושו"ת שבט הלוי (ח"ח סימן לח) עיי"ש. ומובא בשיחות קודש מבעל הויגד יעקב מפאפא זצ"ל (עמ' כו) שכן הורה כ"ק דודי הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע.

אבל לפי מה שכתב בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סימן כד) שהמנהג כהגר"א, ויחידים מחמירים כדעת מג"א, והוסיף (ביו"ד ח"ג סימן קכט אות ג) דיש להחמיר כשתי השיטות, אבל במקום שבאו תלמידי הגר"א ונוהגים כהגר"א, רשאים לנהוג כמותו אף לקולא, עיי"ש. נראה שאינו צריך להעיר את חבירו. ומצאתי כן בספר ארחות רבינו (ח"א אות קסד), שהחזו"א נקט לעיקר כדעת הגר"א, ולכן לא העיר בזמן מג"א.

אכן כפי שכבר העיר אאמו"ר שליט"א בשו"ת משנת יוסף (ח"ו סימן כד), צריך לדעת גופא דעובדא היכי הוי, ויתכן דהוראת החזו"א היתה במי שאינו מקפיד על הזמן הא', שאותו די להקיץ לזמן הב'. ומסקנתו, דמי שמהדר בדרך כלל על זמן ק"ש הא', מצוה להקיצו לזמן הא'. ובשו"ת תשובות והנהגות (ח"ב סימן נ) כתב ג"כ דתלוי אם מקפיד מאד כשיטת המג"א וניחא ליה שיעוררוהו, צריך להעירו. אבל כשאינו ידוע אין רשות להעירו, וכה"ג יש לסמוך על הגר"א, עיי"ש.

שוב ראיתי בספר חוט שני (הל' שבת ח"ב קובץ ענינים סימן ג בהערה) שמרן החזו"א זצ"ל אמר, דמה שלפעמים הורה לגבי זמן ק"ש של שחרית להתיר לסמוך בזה על דעת הגר"א, היא רק כשזה שעת הדחק. ועיין פסקי תשובות (סימן נח הערה 10) שציין לעלים לתרופה (שנדפס בלבוב בדורו של הדברי חיים מצאנז זי"ע ובהוראתו והסכמתו וחתמו עליו גם שאר גדולי הדור דאז), שיש חובה להעיר אדם משינתו אם עומד לעבור זמן ק"ש (ויש להסתפק אם הכוונה שם על זמן ק"ש הראשון או השני), זולת במקום חולי שעקב היקיצה עלול לכבד עליו חוליו.

וכ"ק דודי הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע היה מורה לעורר את המשמשים לקריאת שמע אפילו אם הלכו לישן בשעה מאוחרת לפנות בוקר וכדומה, לפני סוף זמן קר"ש לשיטת המג"א, ולא המתין עד הזמן המאוחר של בעל התניא והגר"א. וכן העיד המשב"ק הרה"ח ר' יצחק לאנדא שליט"א (וכעת נדפסו הדברים בשמו בגליון עלים לתרופה גליון תרע"ו מטות מסעי תשס"ט).

וכן מובא בספר הליכות שלמה (תפלה, פ"ז הערה 43), שהגרשז"א זצ"ל היה מזרז הרבה להזהר בזמן ק"ש של המג"א, והיה רגיל לומר, אילו היו מציעים לאדם אתרוג שלדעת המג"א פסול הוא, ודאי לא היה עולה בדעתו לקנותו, ולמה לא יחוש לכך במצות עשה דקריאת שמע. ומימיו נזהר לקוראה עם ברכותיה בתוך זמן זה, וגם נזהר להעיר את בני ביתו בזמן שיספיקו לקוראה עם ברכותיה קודם סוף זמן זה. ואף כשאירע בעת שמחה משפחתית בשבת, שהתפללו הצבור בשעה מאוחרת יותר, התפלל הוא במנין מוקדם עד אחר שחרית, וקידש ואכל מזונות – אע"פ שכשהתאפשר לו היה מהדר בדרך כלל לקדש סמוך לסעודה כדעת הגר"א (בספר מעשה רב, הובא בביה"ל סימן רעג ד"ה כתבו הגאונים) שאף בקידוש היום יקדש במקום סעודה גמורה ולא מיני תרגימא או יין. – וחזר לקריאת התורה למנין השני.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן