סימן ב - זכויות הנמצאות בבעלות אנשים שאינם כשרים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק א סימן ב - זכויות הנמצאות בבעלות אנשים שאינם כשרים
תוכן עניינים

--------

בע"ה עש"ק פ' וירא התשע"ה

נשאלתי האם מותר להעתיק תוכנות מחשב שנעשו ע"י אנשים שאינן מהוגנין.

תשובה - גרסי' בגמ' מסכת בבא מציעא דף עג ע"ב, רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא אמר ליה רבא שפיר קא עבדת דתנינא ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו תלמוד לומר לעולם בהם תעבדו ובאחיכם יכול אפילו נוהג כשורה תלמוד לומר ובאחיכם בני ישראל איש באחיו וגו'. ויש לדון בגדר היתר זה של תקיפת אינשי דלא מעלו, ובתוס' בפ"ק דסוטה דף ג' ב' ד"ה כתיב כתבו אסמכתא בעלמא היא וקנס חכמים הוא כדי לייסרן ע"כ, והנה בפ' בתרא דב"ק לגבי גזל מרשע אע"ג דקי"ל מורידין ואין מעלין, מ"מ גזל לא גזלינן מינייהו למסקנא משום יכין וצדיק ילבש דלמא הו"ל זרעא מעליא, ומהא ל"ק על הגמ' בב"מ שם דאע"ג דבזמן זה הרי הוא בטל ממלאכתו ויכין וצדיק ילבש, מ"מ כיון דעדיין אינו בעין לא חיישינן כ"כ דא"כ אין לדבר סוף דלעולם יש לחוש גם אם הורגו, אכן יש לדון כאן כיון שאינו ממש גזל, שאינו גוזל ממנו כלום, אלא מפסידו בעקיפין ע"י שמאבד זכויותיו, ונראה ג"כ דלא גרע מהא דב"מ שם שמותר לתוקפו למלאכתו וכך מותר להשתמש במלאכתו במה שעשה כבר אע"פ שעי"ז בעקיפין מפסיד הבן ממה שהיה יכול להרויח.

ובדידי הוה עובדא שרציתי להשתמש בעבודה יקרה שנעשתה ע"י כופר א' ולשוב ולהדפיסה ללא רשותו ושאלתי למרן הגרח"ק שליט"א בסעודה בשב"ק ע"ז, ואמר לי שאינו יודע, ויתכן שלא שמע היטב השאלה, ואח"כ כתבתי לו השאלה בכתב, וכתב לי 'א"צ רשות מבהמות (רק אל תזכירם)' עכ"ל. וכך כנראה עבד גם עובדא בנפשיה לשוב ולהדפיס המס' גרים שלו ע"פ כת"י שנדפס בארה"ב ע"י כופרים, ויתכן שבאלו צירף ג"כ מה שיש בזה תועלת לצבור, דבכה"ג סברא הוא דלא ניחוש ליכין וצדיק ילבש, כיון שעד אז הכל זוכין.

הנה בעצם העתקת תוכנות באופן כללי שאינו גוזל כלום, אמר לי ידידי הרב נפתלי גולדמינץ ששאל את הרב נויבירט בעל השמירת שבת כהלכתה, ואמר לו בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל דאם מעתיק לצורך עצמו בלבד ולא היה קונה לולא זה מותר להעתיק.

ע.מ. סילבר

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן