סימן א - קינוח ילד או ניקוי ביוב ביד שמאל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' סימן א - קינוח ילד או ניקוי ביוב ביד שמאל
תוכן עניינים

--------

{בס"ד ט"ו חשון ס"ז

שוכט"ס לידידי הרה"ג המו"מ בתוי"ש מו"ה גמליאל בן הג"ר אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס גם אני אודך.

אחדשה"ט באה"ר,}

במכתבך הערת הערה חדשה דכמו שכ' בשו"ע (או"ח סי' ג ס"י) לקנח עצמו בשמאלו [ודיני איטר מבוארים בפוסקים], כמו"כ המקנח תינוק או המטפל בחולה או זקן יקנחו בשמאלו, וכן המנקה צנור ביוב ומוציא ממנו צואה יעשה זאת בשמאלו.

לכאורה דין זה הוא באדם שקנח עצמו שיעשה זאת בשמאלו, ולא נאמר במקנח אחרים. – אבל כשנתבונן בטעמים שנאמרו בגמ' (ברכות סב.) ומובאים בטור, בדרישה וחי' הגהות, שלימין יש חשיבות שבה ניתנה התורה כביכול מהקב"ה, או שאוכל בה מיד לפה לכן ישמרנה בנקיות, או שמראה בה טעמי הנגינה בקרה"ת [כנהוג בירושלים להראות לבעל הקורא בעת קרה"ת], או שקושר בה תפילין [והמשנ"ב הביא רק טעם זה]. היינו שיש ליד ימין חשיבות ונקיות, ה"נ במקנח לאחרים – אבל יכול להוריד הבגדים הצואים בב' ידיו, ורק עצם קינוח הצואה יעשה בשמאל, וכן בצנור ביוב, רק הוצאת הצואה יעשה בשמאל.

ויל"ע אם גם באשה נוהגת הלכה זו, שאין בה תלמוד תורה ותפילין, אבל גם לה ניתנה התורה בימין בדינים הנוהגים בנשים, וגם נקיות האכילה שייך בה ביותר. — אבל כיון שהן העסוקות בניקוי התינוקות אי אפשר להחמיר עליהן.

ובמנקה צואת האף והאוזן לא נאמרה הלכה זו, דאינם חמורים כצואה ממש, הגם שצריכים נקיות אח"ז (עי' שו"ת משנ"י ח"ה עמ' כ'.).

בדשה"ט באה"ר

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן