סימן א - טעימה לפני התפילה כדי להתפלל בציבור

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן א - טעימה לפני התפילה כדי להתפלל בציבור
תוכן עניינים

--------

שאלה: אדם שקם מוקדם בבוקר, ויש לו ב' אפשרויות, א' להתפלל מיד בבוקר מוקדם ביחידות, ואח"כ יאכל ארוחת בוקר, או לאכול קודם התפילה, ואח"כ להתפלל במנין [דהמנין מתאחר, וקשה לו להיות כמה שעות בלי לאכול], מה עדיף? והטעם?

תשובה: אליבא דהילכתא יש להתפלל ביחידות, ולא לאכול קודם התפלה, עי' באה"ט וביה"ל (סי' פט, ג), ולא ברור לי מש"כ הבאה"ט שיתפלל בביתו בנחת ויקדש (בשבת) ויאכל ואח"כ ילך לביהכ"נ "ויכוין לבו עם הצבור בתפלת שחרית" ויתפלל אח"כ עמהם מוסף עי"ש, שאם יכוין עם הציבור בשחרית היינו שיתפלל בעת שהצבור מתפללים, א"כ מתי יאכל, אפי' לא יאמר קדושה, אבל קרה"ת צריך לשמוע, וכי בחזרת הש"ץ יספיק לקדש ולאכול ולילך לביהכ"נ.

בזמנינו מי שהוא חלוש (בפרט זקן), ושייך לעדה או חוג, ורגיל להתפלל בצוותא בכונה שלימה עם הצבור שלו (ישיבה או חסידות), מתירים לו לאכול בטעימה ובשתיית חמין לפני התפילה, שלא יחלש לבו, או יגיע ח"ו לחולשה או עלפון בצום עד כמה שעות ביום, וכמובן רק טעימה לסעוד הלב קצת, ויתפלל בכונה שלימה עם הצבור, - וכמובן אם יש לו מנין טוב מוקדם כדאי להתפלל מוקדם בלי אכילה, בפרט בימי החול חייב להתפלל מוקדם.

וקשה להאריך בזה שכבר דשו בו רבים, וההיתר הוא בדוחק, וח"ו להקל סתם, דהעיקר כל שאינו דרך גאוה סמכינן להתיר.

(י"ב טבת תש"ע)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן