סוד התשובה - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה סוד התשובה - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. עשה לך תבת עצי גפר וכו' (ו.יד)

פירש רש"י – ולמה הטריחו בבנין זה? כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנה, ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם: עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם אולי ישובו.

ואכתי יל"ע, מדוע המתין הקב"ה לדור המבול כ"כ הרבה זמן - ק"כ שנה. הרי ככל שמתארך הזמן מרשיעים יותר?

ב. ויבא נח אל התבה מפני מי המבול (ז.ז)

פירש רש"י – ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.

ויל"ע, מדוע באמת התמהמה נח ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים?

ג. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכו' (ז.ח)

יש לדקדק, מדוע נקט קרא "אשר איננה טהורה", ולא נקט "טמאה" כפי שנקט בכמה קראי?

ד. וישלח את העורב וכו' (ח.ז)

איתא במדרש רבה (פל"ג) - ר' יודן בשם ר' יהודה בר' סימן, התחיל משיבו תשובות. א"ל: מכל בהמה חיה ועוף שיש כאן אין אתה משלח אלא לי. א"ל: מה צורך לעולם בך? לא לאכילה ולא לקרבן. א"ל הקב"ה: קבלו, שעתיד העולם להצטרך לו. א"ל: אימתי? א"ל: עד יבושת המים מעל הארץ, עתיד צדיק אחד לעמוד וליבש את העולם, ואני מצריכו להם.

ויש להבין, מהי טענתם שאין צורך לעולם בעורב, רק מפני שלא הסכים לשליחותו של נח?

ה. עוד יש להבין, מהי תשובתו של הקב"ה מאליהו?

ו. ועוד יל"ע, מה ראה נח לשלוח דווקא את העורב, ולא בעל כנף אחר?

ז. כל החיה כל הרמש וכל העוף וכו' יצאו מן התבה (ח.יט)

פירש רש"י [לעיל (ו.יב)] – כי השחית כל בשר אפילו בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן.

מצינו, כי לאחר המבול חזרו בעלי החיים מדרכם הרעה. והעניין צ"ב!

ח. ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו וכו' (יא.לא)

מצינו, כי בחר אברם לילך יחד עם לוט אחיינו.

ולכאורה צ"ב, כיצד הסכים אברהם ללכת עם לוט אשר לימים התגלה עד כמה היה רשע ובעל תאווה?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של המשגיח הג"ר ירוחם ממיר זצ"ל בספרו דעת תורה (האזינו, מאמרים) בעניין התשובה. וז"ל - אמנם כן כי תשובה היא קרובה מאוד להאדם, "בפיך ובלבבך", ומה אפשר להיות יותר קרוב מ"עצמו" של האדם, איש המגיע אל מצב שכזה, הלא מאליו ולבדו ילך מעלה מעלה, לא תלוי הוא בשום דבר, גם ספרים לא יצטרך, הלא זה ממש "אליה שמנה"! וכו'.

הנה כ"כ רם ונשא סוד התשובה, כי הרי בדרגת החכמה אין מקום לתקון החטא, בדרגת הנבואה אין מקום לתקון, בדרגת התורה אין מקום לתקון, רק בהדרגה של שאלו להקב"ה, בסוד העצמות, שמה הוא סוד התשובה, "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד" (ילקו"ש הושע יד)- יסוד התשובה הוא כי באה דוקא מסוד ה"יחידות" מסוד ה"עצמו", המגיע עד כסא הכבוד. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי אפילו הרשע הכי גדול יכול להפוך בן רגע כל עצמותו, ולהגיע במעלתו עד כסא הכבוד - ע"י סוד התשובה. כ"כ קרוב הדבר לאדם מאוד - "בפיך ובלבבך" לעשותו.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיא הראשונה מתורצת – המתין הקב"ה לדור המבול כ"כ הרבה זמן - ק"כ שנה, על אף שהוסיפו להרשיע עוד ועוד. כי רצה הקב"ה ללמדנו את מעלת התשובה - כי על אף רשעותם הגדולה של דור המבול, אם היו שבים בתשובה לפניו, מיד היה נהפך דינם לטובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – גם נח האמין, כי יכולים דורו עוד לשוב בתשובה, ולהפוך דינם מיד לטובה, לכן לא נכנס לתיבה מיד, והתמהמה עד שדחקוהו המים, לא האמין הוא כי לא ישובו עוד בתשובה.

נח האמין כי אף הרשע הגדול ביותר, בן רגע יכול להיות מרומם ונעלה, להיות קרוב אל ה' ולהפוך גזר דינו הרע מיד לטובה [אך הודיעו ה' כי כ"כ הרשיעו, עד שלא יזכו לשוב בתשובה לפניו].

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – רצתה התורה לרמז לנו, כי אף "חיה"- אין היא "טמאה" בשורשה, אלא רק כעת, זמנית -"איננה טהורה". אך גם ביכולת "החיה"- אותו אדם אשר השחית מידותיו, ואת תואר המדבר שבו, וחשוב כחיה. אף הוא איננו "טמא" בעצם, אלא הוא רק "איננו טהור"- זמנית, וביכולתו עוד להיות "טהור" קדוש וקרוב אל ה' אם ישוב בתשובה לפני בוראו.

לפ"ז גם הקושיות ד'. ה' וו' מתורצות – כאשר ראה נח את מעשה העורב הרשע בשימושו בתיבה (כדאיתא במדרש). רצה נח ללמד, כי אף העורב הרשע יכול להיות "שליח התיבה"- לידע האם כלו המים אם לאו. כביכול, גם הרשע יכול תמיד לשנות דרכו אם ישוב בתשובה.

אך משהתנגד העורב לשליחות - טען נח לעורב, כי אין טעם לקיומו, שהרי אם אין בכוחו לשוב מדרכו הרעה, מדוע ניצול הוא מן המבול, הרי אין הבדל בינו לבין דור המבול.

לזה ענה לו הקב"ה - כי אף העורב עוד עתיד להפוך דרכו האכזרית, ברחמו לזון את אליהו בזמן הבצורת וכו'. כביכול, אף "העורב" הרשע, מסוגל לשוב בתשובה לפניו.

לפ"ז גם הקושיא השביעית מתורצת – מעניין התיבה למדים אנו, כי אם הבהמות והחיות מסוגלות הן לשנות דרכן, ולשוב בתשובה ממעשיהם המושחתים, כ"ש האדם המדבר, בעל השכל והמחשבה, יכול הוא תמיד - בכל מצב, אף בדרגה התחתונה ביותר, לשוב בתשובה לפניו, ולהפוך דרכו לדרך הישר והטוב.

ולפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – האמין אברהם, כי על אף רשעותו של לוט, יכול לוט ע"י שיקרבוהו ויחזקוהו, לשוב בתשובה ולשנות דרכו לדרך טובה וישרה, לזה הלך עימו יחדיו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן