סדר הנטילה

תוכן עניינים הצג

——–

נוטל ידיו בכלי שלוש פעמים לסירוגין, כדלהלן: לוקח את הכלי [המחזיק לפחות רביעית מים 81 גרם] ביד ימין וימלאהו מים, ימסרהו ליד שמאל וישפוך על יד ימין, יחזיר את הכלי ליד ימין וישפוך על יד שמאל, ושוב ישפוך על יד ימין ואחר כך על יד שמאל, ויחזור כן פעם שלישית, ויברך: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציונו על נטילת ידים", וינגב. (א שיז)

ישתדל שיגיעו המים עד סוף הפרק של היד, ויסובב ידו כך שיבואו המים על כף היד וגבה ובין האצבעות. [ואם יש לו מעט מים, יטול עד סוף קשרי האצבעות ויברך.] (א שכא)

אם ידו אחת חבושה בתחבושת, יטול את ידו הבריאה, ויברך על נטילת ידים. (א שכב)

נטל ידיו, וטעה ונגע במי שלא נטל ידיו, חוזר ונוטל בלי ברכה. (הגר"ח פלאג'י, בן איש חי, כף החיים ועוד. יבי"א ח"ט סימן קח אות טז. א שלג)

——–

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן