סבות רפיון ההתעוררות בחדש אלול

תוכן עניינים

--------

אומר היה הגאון הצדיק ר' יחזקאל לוינשטיין זצוק''ל: הכל קל למי שאינו מבין. למחסר ידיעה והבנה, נראים אף הדברים החמורים כקלים. הנה עבודת האלול וההכנה לראש השנה ויום הכפורים חדוש גדול הוא, ובפשטות אין האדם מכין את עצמו. והסבה לאי ההכנה היא, כי איננו מבינים ויודעים שהיא דרושה, ולכן נראה בעינינו כי קלה היא.

מרן הגאון ר' ישראל סלנטר זצ''ל באגרותיו (מכתב ז) כותב: כל הדברים שבעולם מרכבים המה ביציאתם לאור מסבה ומסובב. השגת התבואה מהשדה היא מסבבת מסבות רבות הקודמות לה, זריעה וחרישה וכו'. קנין כסף לאדם הוא מסבב מסבות שונות, מסחר, שכירות וכיוצא, ועין שם. ומעתה עלינו לידע מה היא הסבה שתביאנו לפקח על מעשינו ולהתבונן במוסר בחדש אלול, הלא אין טבעי לזה כמו בעניני הארצי. וכן מה הסבה להביאנו להתעורר מראש השנה ויום הכפורים. ובאמת אנו משללים מן הסבות, ולכן אלול אצלנו ככל השנה. נכון שיש בנו מדה מסימת של ''פרומקייט'', וזה מביאנו להתעוררות מועטת, אך כיון שאין זו סבה אמתית, איננה מחזקת יותר ממספר ימים.

וביותר, שלא רק חסרון הסבות בנו, אלא טבעי האדם מתנגדים לכך. מדת העצלות הנמצאת באדם מתנגדת היא לכך, כי טבעו, שרחוק הוא מעמל, והעצלות מביאה את האדם לומר שאין נפקא מנה בין אלול לשאר חדשי השנה. וכמו כן האמונה ב''משפט'', מנגדת היא לטבע האדם, כי מטבעו אינו רוצה שיפגעו בו, ואינו מאמין כלל כי יבואו לתבעו ולהעמידו במשפט [בנוגע לאחרים, דורש הוא משפט, אבל בנוגע אליו, רחוק הוא מכך], וכן בקשת החיים רחוקה היא מהאדם, כי דומה בעיניו, שחייו ובריאותו בטוחים המה. ונמצא, שלא רק משלל הוא הסבות, כלשון רבי ישראל סלנטר, אלא להפוך משפע הוא בסבות המתנגדות לכך. וביותר יש להוסיף, כי הרי הראש השנה העומד בפנינו אינו הראש השנה הראשון, וסבור האדם: כשם שעבר את יום הדין לשעבר, כן יוסיף לעבר אף את ראש השנה הבא. וכמו שנאמר בקהלת (ח, יא): ''אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני אדם בהם לעשות רע'', ומחשבה זו היא סבה המתנגדת להתעוררות אלול, ואינו מבין כי יתכן, רחמנא לצלן, שנפסק בראש השנה לשעבר למיתה, וחייו נתנו לו רק בתורת שכר מועט על המצוות שעשה, ואוכל הוא פרי עמלו בחייו, או שמחמת זכות אבות נצל, או שחייו נתנו לו כבהמה. אמנם, טבע האדם שאין לו אלא מה שעיניו רואות בארבע אמותיו, וכיון שאינו רואה מות ממש, סבור שודאי נדון לחיים, ואינו חושש מהמשפט הבא. וכמה פשוט שדרוש לנו עצות והתחכמות, ולחפש דרכים, להשריש בקרבנו את הפחד מיום הדין, ולאמת בלבנו את יסודות המשפט והדין. ''כי בתחבולות תעשה לך מלחמה'', וללא תחבולות אין אפשרות להתבונן בכך ולהרגיש זאת, כנאמר (דברים ל, יט): ''ובחרת בחיים'', מצב האדם הוא, שכדי לזכות דרושה לו בחירה על ידי עצות ודרכים, כי בטבעו הכל כנגד, ועל ידי הבחירה והעבודה, יש לו תקוה לאחריתו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן