נטיה אחר הכבוד

תוכן עניינים

--------

כו. וכן כתב עוד הרמח"ל באגרת (אגרת פט) וזה לשונו, הלא זה רע בעוונות הרבים, שרוב חכמי ישראל כבר רחקו מעל האמת ומן האור הנעים, כבוד השם אלקינו, ללכת אחרי פלפוליהם של הבל. והשם בוחן לבות, הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות הוא, כי אינם נוטים אלא אחרי הבצע והכבוד, ומה שיביא להם מאלה ככל אות נפשם, אותו יבחרו להם. צר לי מאד על האדם הגדול הדרת כבוד תורתו, אשר לא יעשה עיקר עסקו במה שהיה לאיש אשר כמוהו, ולפי אכלו יתעדן במעדני מלך, מלכו של עולם. עד כאן לשונו. והרי שהדגיש את האמור, על כך שאינם עובדי השם אלא עובדי עצמם, כי מה שמניעם לעסוק בחקירות ופלפולים הוא דרישת הכבוד אשר יגיע אליהם מכוח החקירות והפלפולים, אך אם אל השם יתנו את עיניהם, הלא לא יוצא שום פרי מהם, והמה דינים שאינם שייכים לנו, ורצון השם שנעסוק במה ששייך אלינו, היא ידיעת ההלכות שהן תוצאת הגמרא. ואף שהציבור מעריך פלפלנים וסוגד להם, מכל מקום דעת הציבור היא שטות וכאמור. וכן כתב בהקדמת המסילת ישרים המובאת לעיל (אות קודמת) היתכן שייגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שם פרי מהם. [וכל זאת שלא כאשר ראיתי למי שכתב לבאר את אלו דברי הרמח"ל במסילת ישרים, שכוונתו אינה נגד הפלפולים, כי אם נגד סוג הפלפולים שאין בהם תועלת ליישור השכל. וזה אינו מכל וכל וכמפורש באיגרות הנ"ל, וכאשר יראה כל רואה את רוח הדברים שגרמה לרמח"ל לכתוב את ספר מסילת ישרים (שנכתב בסוף ימיו). וכ"כ כדברים האלה ממש אודות סיבת העיסוק בפלפולים בעל הכלי יקר בספרו עמודי שש (פרק כד דף סב ע"ב) ששם קורא תגר על העיסוק בפלפולים וכתב ו"זל, ועם חכמי הדור הגדולים אשר בארץ המה היה לי ויכוח עמהם פעמי' רבות לבטל לימוד של החידוד ופלפול שקורין חילוק. כי לדעתי המשנה את הידוע הוא בכלל את דבר ה' בזה. ולא יכולתי לנצחם. והסבה לזה שנים המה, [א] הרודפים אחרי יותרת הכבוד והשררה, וחפצים להיות כל אחד יושב בשבת תחכמוני, ואומרים אלמלא פלפול זה מה גבר מגוברין. עד כאן לשונו. והרי שהכבוד הוא הגורם לעיסוק בפלפולים, לפי שהציבור מעריך זאת, וכאמור.]

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן