נוסח אחיד

תוכן עניינים

--------

שאלה: אני מבני ספרד ומתפלל בבית הכנסת הקרוב לביתי אשר רובם בני אשכנז ומתפללים בנוסח "אחיד" [שאומרים שהוא שילוב שני הנוסחאות של אשכנז וספרד], האם רשאי אני להתפלל עמהם בנוסח זה, או עלי להתפלל ככל בני ספרד. ואיך אנהג כשיכבדוני לעלות שליח ציבור?

תשובה: עליך להתפלל כפי מסורת אבותיך הספרדים, ולא בנוסח "אחיד", שכידוע נוסח זה אינו אחיד כלל, ורובו ככולו כנוסח בני אשכנז. ובאם יכבדוך לעלות שליח צבור, אם יסכימו שתתפלל בנוסח הספרדים, תעלה. ואם לאו - אל תעלה. ונבאר בקצרה את הנימוקים.

בדברי רבנו האר"י ז"ל מבואר שלבני אשכנז מותר לשנות את התפלה לנוסח ספרד, וכמו שעשה מעשה רב בעצמו, שהגם שהיה אשכנזי [כמו שכתבו רבנו חיים ויטאל, והחיד"א ועוד רבים. ובשו"ת קרן לדוד כתב, כי שמו של רבנו האר"י מוכיח עליו שהיה אשכנזי, שהיה נקרא רבי יצחק לוריא אשכנזי, ומעולם לא היה ספרדי, רק שהיה דר במצרים ובצפת, במקום שהיו אשכנזים וספרדים.] וממשפחתו של הרש"ל, בכל זאת התפלל בנוסח הספרדים, כמבואר בשער הכוונות. אבל לבני ספרד אין לשנות את הנוסח כבני אשכנז. והטעם לכך כתב מרן החיד"א: קיבלנו מרבינו האר"י ז"ל, שבמנהגי שורשי התפלות ונוסחן, אין לשנות מהמנהג הקדום, כי י"ב שערים ברקיע כנגד י"ב שבטים, ותפלת כל שבט עולה דרך שער המיוחד לאותו השבט, אבל תפלת נוסח הספרדים עולה בכל אחד משנים עשר שערים. וכן כתב המהרשד"ם שנוסח הספרדים בתפילה, הוא העיקר. וכן כתב בביאור הגר"א לתיקוני הזוהר, שקריאת הספרדים היא הנכונה. ולכן כתב הגאון מהרש"ם שבדרון, מי שמנהג אבותיו להתפלל בנוסח אשכנז, רשאי לשנות ולהתפלל בנוסח ספרד, שהוא הנוסח המשובח והצח. וכן כתב בשו"ת דברי חיים מצאנז. גם בשו"ת מהר"ם שיק כתב, מי שנפשו חשקה להתפלל בנוסח ספרד הרשות בידו, ומעשים בכל יום שאנשים רבים החפצים להתפלל בנוסח האר"י, עושים להם מנין בפני עצמם, ואין מי שימחה בידם, שיש להם על מה שיסמוכו. ובשו"ת קרן לדוד, שאל, ומכיון שמקור מחצבתו של האר"י מהאשכנזים, איך התפלל בנוסח הספרדים וגילה הסודות שבנוסח זה, ולא תפס מנהג אבותיו שמעולם? ועל כרחנו צריך לומר שהשיג שנוסח זה מעולה ביותר, וכמוסים בו סודות עמוקים יותר מבנוסח אשכנז, או שהוא נוסח כולל ונכון לכל שבט. כלל העולה, שאין לפקפק כלל על כל מי שרוצה לשנות להתפלל בנוסח ספרד. ע"כ. וידוע מעשה רב שהובא בספר דרך הנשר, על הגאון רבי נתן אדלר רבו של החתם סופר, שהיה מתפלל במנין שלו בפרנקפורט במבטא ספרדי ובנוסח הספרדים, והזמין לשם כך מירושלים חכם ספרדי, הלוא הוא הגאון רבי חיים מודעי [מחבר שו"ת חיים לעולם], ולמד ממנו את המבטא הספרדי המדוייק והנכון. וכן העיד תלמידו החתם סופר: מורי הגאון החסיד שבכהונה מוהר"ר נתן אדלר הוא בעצמו עבר לפני התיבה והתפלל בנוסח הספרדים בסידור האר"י ז"ל. וכן נהג מורי הגאון בעל ההפלא"ה. וכן כתב בספר צרור החיים: "ומה שהעידו על הגאון החסיד מהר"ר נתן אדלר שהיה מתפלל בפרנקפורט במבטא ספרדי, גם אני ידעתי החשו, כי אני בעצמי בימי בחרותי התפללתי עמו, ושמעתי אותו שמתפלל במבטא ספרדי, וזכיתי להכיר אז את האיש הגדול ואת שיחו, שאין אנחנו ראויים להיות להדום רגלי החסיד הזה. והוגד לי מפי מגידי אמת, כי בביתו של הגאון החסיד רבי נתן אדלר, התאכסן רב אחד מירושלים במשך שנתיים או שלוש, אך ורק לתכלית זו שילמוד ממנו את המבטא הספרדי."

אמור מעתה, מאחר והנוסח המכונה בשם נוסח "אחיד", רובו ככולו הוא נוסח בני אשכנז, הרי שאין לספרדים להתפלל בנוסח זה. וגם כי ידוע שנוסח "ספרד" שבסידורים של בני אשכנז, אינו הנוסח האמיתי של הספרדים שעליו הסכים גם כן רבנו האר"י, כמו שכתב בשער הכוונות, שבקיץ צריך לומר "ברכנו", ובחורף "ברך עלינו" כמנהג הספרדים, וזה שלא כנוסח "ספרד" הנ"ל. ובברכת שומע תפלה, כתב שצריך לומר: "שמע קולנו ה' אלקינו אב הרחמן", ואילו בנוסח "ספרד" הנוסחא מהופכת. וישנם עוד הרבה שינויים כיוצא בזה. וכבר כתב מרן החיד"א, שכל ענייני התפלות נוסחתם וסדריהם מיוסדים על פי סודות עליונים נפלאים רזין טמירין, כמבואר בזוהר הקדוש ובכתבי האר"י, ועל כל אות ותיבה ישנם רמזים נשגבים בכוונות עליונות. והגאון רבי חיים מוואלוז'ין בספר נפש החיים כתב, שבעומק פנימיות התיבות שבתפילה אין אתנו יודע עד מה, כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפילה מרבותינו הראשונים, ועד אחרון איש אלוקים קדוש רבנו האר"י, אשר הגדיל לעשות כוונות נפלאות, אינם בערך אפילו כטיפה מן הים נגד פנימיות עומק מתקני התפילה אנשי כנסת הגדולה, שהיו מאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים, ולא נמצא מי שיוכל לתקן תיקון נפלא ונורא כזה לגנוז במטבע תפילה קבועה וסדורה לדורות, התיקונים של כל העולמות עליונים ותחתונים. ולכן הדבר ברור שעל בני ספרד להתפלל כמנהג אבותיהם. ואותם שנהגו עד כה להתפלל בנוסח המכונה נוסח "אחיד", שנעשה שלא כרצון רבותינו המקובלים אשר מפיהם אנו חיים, עליהם לחזור ולהחזיק בנוסח התפלה הספרדי המקובל מדורי דורות.

וכתב הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג בשו"ת שרידי אש, נער בר מצוה אשכנזי שלמד בבית ספר במבטא ספרדי, רשאי לקרוא בתורה במבטא ספרדי, בבית הכנסת הנוהגים במבטא האשכנזי. וצא וראה מנהג העולם, שבקהלות רבות של אשכנזים עצמם, ישנם אנשים שונים שלכל אחד מהם יש הברה אחרת, כגון אנשי ליטא או גליציא או פולניא, שמשונים זה מזה בהברותיהם ומבטאיהם, ובכל זאת נוהגים להניח לכל אחד מהם לעבור לפני התיבה ולקרוא בתורה, ואין פוצה פה. וכן הסכימו כמה גדולים שאין להקפיד על שינוי ההברות והמבטאים בין בשליח ציבור בין בקורא בתורה שמתפלל וקורא במבטא שונה ממנהג הציבור. וגדול השלום. ע"כ. (שו"ת יביע אומר חלק ו סימן י. ושו"ת יחוה דעת ח"ג ס"ו. חזו"ע שבת ב יח. ה שצט, תד)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן