''משקה הבא לאוכל - אוכל הוא''

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

איסור סחיטה הוא דוקא כשסוחט את המשקה לכלי ריק, אבל מותר לסחוט על גבי מאכל אם רוב המשקה נבלע בו וגם משביחו, שאז המשקה נחשב כחלק מהאוכל, וזהו שאמרו (מסכת שבת קמד ע''ב): ''משקה הבא לאוכל - אוכל הוא'', והיינו שמשקה הניתן על אוכל, הרי הוא כמו אוכל שניתן על אוכל, שאין בו שום איסור. על כן, מותר לסחוט ענבים או תפוזים על בננה מעוכה, אם רוב המשקה יבָּלע בה. ומותר למעך בננה במזלג ולערב בה מיץ בנחת, ואין בזה משום טוחן או לש, כדלהלן. (שבת ד קלז, רנה, רפו)

אם המאכל מועט ורוב המשקה אינו נבלע בו אלא צף מעליו, או שהמשקה מועט אבל אינו בא לתקן ולהטעים את המאכל, אין היתר לסוחטו על המאכל. ולכן, אין להכין משקה קל ממיץ תפוזים, על ידי שיתן כמה כפיות סוכר בכוס, ויסחט עליהן תפוז, כיון שאין רוב המיץ נבלע באוכל שהוא הסוכר אלא צף עליו, וגם אין המיץ בא לתקן ולהשביח את האוכל. (שבת ד קלח)

אין היתר לסחוט פירות לתוך משקה או לכלי ריק על מנת ליתנו במאכל, אפילו אם המשקה נבלע במאכל ובא לתקנו. (שבת ד קמב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן