מראות הצובאות ! - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

מובא במדרש, ששאל מין אחד את אחד מחכמי התלמוד:

כיצד הנכם אומרים שעם ישראל במצרים שמר אמונים למורשתו ולמולדתו ולא התבוללו ונטמעו מלהתערב בגויים, והלא אם מצרים הצליחו להשתלט על הגברים שליטה גמורה ולהעבידם בפרך שנים רבות, אם כן על אחת כמה וכמה שהצליחו להשתלט על נשותיהם ולטמאם, ואם כן כיצד תתפאר שהנכם עם שמור וגדור מתערבת גויים ולאמים?

ענה לו אותו חכם:

תפח רוחך על הרהורך והסתפקותך בטהרת עם הקדש, והלא התורה מעידה עליהם: החנכי הפלאי ה' בתחלה ויו''ד בסוף, י-ה מעיד על כל משפחה ומשפחה שהשכינה שורה בתוכם לפי שלא נטמאו כלל.

ובאמת כיצד החזיקו נשות ישראל מעמד, והלא ההשערה של אותו מין מסתברת בהחלט והתמיהה עומדת על מקומה?

על כך עונה המדרש:

נשות ישראל במצרים ידעו שהנם בסכנה עצומה, ונתונות הפקר לשטופי זמה הנוראים ביותר שהמה מצרים ערות הארץ השטופים בזמה ביותר, מה עשו?

כשהיו צריכות לצאת לסדר סדוריהם ברחובה של עיר, היו מפיחות את עצמן בפחם ומשחירות ומכתימות את פניהם וידיהם בשחר של פחם, ולבושות היו בבגדים מטנפים ומפיחים הדוחים עין כל רואה, וכשהיה מצרי רואה אותן היה אומר בלבו, כמה מאוסות נשות ישראל אלו, כמה געליות אלו, ואינו רוצה אף להביט בהן. וכך העבירו את שנות גלות ישראל במצרים שמורות וגדורות מכל מכשול ועוון.

וכשהיו בעליהן באים בערב הביתה, היו מתרחצות וסכות את עצמן ביפי ובנקיות, ומתראות לבעליהם במראות שהיו להן, וזכו ל''ויפרו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותן''. והכל בקדשה ובנקיות.

וכשבא משה רבנו לעשות משכן, ונצטוה לעשות את הכיור ואת כנו, צוהו השם יתברך לשים שם מראות הצובאות, ולקחת מנשות ישראל את המראות שיש להן ולהציבם סביב הכיור. (ומביא גם רש''י במקום מדרש זה).

ואיתא במדרש: ששאל משה רבנו את השם יתברך, רבונו של עולם, מה למראות הללו שהמה צרך נשים וצרך עברה - לבית המקדש?

שואל משה רבנו, איפה ראינו ששמים מראות במקום קדוש, וכי ראינו בית כנסת או בית מדרש שיש בו מראות, מראות מניחים באמבטיה, בשרותים, במספרה, ולא בבית כנסת, ועוד במשכן ה'?!

ענה לו הקדוש ברוך הוא:

משה, חביבים עלי אותן מראות, לפי שהיו מסתכלות בהן נשות ישראל לצרך בעליהן ומפתים את בעליהן במראות הללו לקים זרע רב בישראל, וכונתם היתה לשם שמים בלבד, לכן קדושות הן בעיני, הצב אותם במשכני כי נחת רוח יש לי מהם, ולזכות המה לבני ישראל. עד כאן תכן דברי המדרש.

בנות ישראל ! אין בית בישראל שאין בו מראה או כמה מראות.

לדאבוננו, ישנן נשים, עומדות שעות על שעות לפני הראי, וישנן כאלה שבכל הזדמנות שמזדמן לה ראי, ישר רצה לקראתו על אף שהביטה על עצמה בראי רק לפני כמה רגעים, אינה מסתפקת בכך ותכף שוב רוצה לראות עצמה כאלו ולא ראתה את עצמה כבר כמה ימים, ומתיצבת לפני אותו ראי ברצינות וברכוז, ועוסקת בטפוח פניה ולבושה, וזאת לאיזה צרך?

היא צריכה לצאת לעבודה, ובכן כיצד תראה לעיני העובדים, הפקידים, הקונים והקלינטים?! כיצד תראה בעיני הבוס שלה ''נותן לחמה ומימיה''?! כיצד תראה בטילה ברחובה של עיר הומיה מגברים המעיפים מבט עליה?! לצרך זה מסתכלת היא קדם במראה זמן רב כדי שהכל יהא טיפ טופ !

אוי ואבוי,

נשות ישראל כערו עצמן לפני צאתן לרחוב, ובמראה הסתכלו בבית בערב בצנעה בבוא בעליהן הביתה.

ואלו את, בבית מפיחת ולבושה במה שיש, וברחוב מטפחת, מצירת ומכירת בכל מיני אפורים ובגדי צבעונים, והכל לאחר שבע בדיקות וחקירות ב''מראה הקדושה'' המיעדת לפוקה ולמכשול.

מראות נשות ישראל במצרים היו לישראל לזכות ולסנגוריא, עד כדי שראה הקדוש ברוך הוא להשימן במשכנו הקדוש למען יעמדו לזכותן של ישראל, שבכל עת שיסתכל בהן הקדוש ברוך הוא יזכר זכותן של עם ישראל הקדושים.

ואלו מה יעשה הקדוש ברוך הוא במראות שיש לנו היום בבתינו?!

הלא המה קטגוריא נוראה לעם ישראל חס ושלום.

ומובא בגמרא: כשנפטר אדם קורות ביתו מעידים בו על עוונותיו ועל כונותיו הרעות. מי אלו קורות ביתו? אלו המראות שבקירות ביתו, המה המעידות כמה שעות הסתכלת בהן, ומה היה כונתך בהתיפותך לפני אותן מראות. והמה יעידו על כך עליך ליום הדין, אם כונתך היתה לשם שמים או כיצד ואיך להיות מושכת יותר ומגרה יותר.

ואכן על כלי המראות אפשר להליץ את הפסוק:

''כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם'', אלו נשות ישראל במצרים שהמראות הביאום לקדשה, ''ופושעים יכשלו בם'' אלו הן שהמראות הביאום לחטא ולעברה.

המראות נבראו לנשים, ויש בהלכה שגבר שמסתכל בראי שלא לצרך יש בו משום ''לא ילבש גבר שמלת אשה''.

אמנם מראות אלו שנבראו לצרך הנשים, יכולים לשמש קטגוריא עבורן ומאידך סנגוריא עבורן, ואחר כונת הלב הולכים הדברים.

נזכה במהרה בימינו לבית המקדש שיבנה, וזכות גאלתנו תלויה בזכותן של נשים צדקניות, וכמו שגאלת ישראל ממצרים היתה בזכות נשים צדקניות, ועד כדי כך שאת מראותיהן הציבו במשכן ה', מי יודע? אפשר שבגאלה העתידה שתהיה בזכות אותן אלו הנותרות נאמנות לה', נאמנות לתורה, נאמנות לאמותינו הקדושות ואינן משנות מדרכן מאומה, מי יודע? אולי גם את מראותיהן יציבו יד ושם בחומות בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן