מציצת המיץ בפיו

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

מותר להניח פרי בשפתיו ולמצוץ מתוכו את המיץ, [ובענבים נכון להחמיר]. וכל שכן שמותר לתת את הפרי בפיו למוצצו ולהשליך השארית, שכל אלו אינם דרך סחיטה (שבלי הלקט, העיטור, בית יוסף, הרמ''א, מהרי''ל ואלי, החיד''א, אליה רבה, רבנו זלמן, צמח צדק ועוד. שבת ד קמג). [המוצץ פרי, מברך עליו ברכת ''שהכל נהיה בדברו''. אולם המוצץ ענבים, אינו מברך ''שהכל'' אלא ''בורא פרי העץ'', כיון שיש חשיבות למשקה היוצא מהענבים. ומאידך אינו מברך ''בורא פרי הגפן'', משום שכל עוד שלא נסחט המיץ מהפרי, אין שם יין עליו. כן הורה מרן הראשל''צ שליט''א בשיעורו הקבוע במוצאי שבת בלווין, וכן נראה מדבריו בשו''ת יביע אומר (חלק ח סימן כה עמוד קיח), וכן פסק בשו''ת אור לציון (חלק ב עמוד קיח).]

חתיכת בשר ספוגה ברוטב, או עוגה טבולה וספוגה ביין - מותר למצוץ בפיו את הרוטב והיין. (שבת ד קמב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן