מעשה אבות

תוכן עניינים

--------

השאלה נשאלת: ממי ירש המן הרשע רצון לאבד את עם ישראל, מי היה מחנכו ומורה דרכו?!

מגלים לנו חז''ל: ''המן מזרע עמלק היה''.

ובכן, תאום מלא רואים אנו בין מעשה אבות לבניהם, ומעשה אבות יעשו בנים.

מעשה אבות עמלק:

עם ישראל עבר תקופה מפרכת ומיגעת בשעבוד מצרים הכוללת מיתת בנים ובנות והשלכתם ליאור, עבודת פרך, מרור חיים נורא. קם האלקים לגאל את עמו ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמופתים גדולים, שהרעישו והבהילו עולם ומלואו, וכנאמר:

שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען (שמות ט''ו, יד-טו).

וכמו שאמרה רחב ליהושע:

''ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם'' (יהושע ב).

מכות מצרים כללו עשר מכות מופתיות, ובסיומן נס קריעת ים סוף והטבעת צרינו בתוכו.

ובכן, ותרעש ותגעש הארץ. מי לא היה ירא לנפשו לההין לשלח יד בעם המופתי הזה, מי היה מעז לפצות פיו כנגד הקטן שבהם, הלא האלקים נלחם עבורם, וכנאמר:

''ה' ילחם לכם ואתם תחרישון'' (שמות יד, יד).

ובכן, כל אמות העולם השלימו עם עבדה זו - ברצונם או שלא ברצונם עם ישראל זהו עם מפנק כבן יחיד לאלקים והוא עושה עבורם אף שנוי מערכות הטבע, ואם כן אין מה להתמודד ולהתעמת עם עם זה.

היחיד שלא יכל היה לסבל עבדה זו, וקנאתו העבירה אותו על דעתו עד כדי ''התאבדות'', היה עמלק''.

ובמשל יפה המשילוהו רבותינו במדרש:

משל לאמבטיה רותחת שהיו הכל יראים לכנס לתוכה, קם לץ אחד, אמר: אני אכנס לתוכה, ואף על פי שאכוה ממנה אצננה לאחרים. כמו כן היו כל האמות יראים מישראל, קם עמלק ואמר אני אתחיל להתגרות בם, ואף על פי שיודע אני שאכוה אפתח פתח לאחרים להתגרות בם.

עמלק ראה את יראת האמות והחלטת התבטלותם לעבדה שישראל בניו בחיריו של האלקים והיתר טפלים אצלו עד כדי שמתערב בנקמתם לכלות ולאבד ללא רחם את כל מי שמנסה להתגרות בם.

את זאת לא יכל היה לסבל עמלק בשום אפן. ועל כן החליט: אני הראשון שאקום ואתגרה בם מלחמה, ואף שיודע אני שאכוה, אבל בכך אחליש את פחד האמות מלהלחם בישראל, ואוכיח להם שעם ישראל ככל האמות, גם אתם אפשר להלחם. ובכך רצה לטשטש את כל נסי מצרים ומופתי ה' ולהשכיחם מגויי הארץ. ועליו נאמר:

''ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד'' (במדבר כ''ד, כ').

ראשית גוים - שבאו להלחם בישראל ולקרר ולצנן את האמונה שהיתה לכל האמות בעצמת האלקים ובאהבתו לבניו בחיריו, ויותר מכך, צננו וקררו את האמונה גם בעם ישראל עצמו, שהרי עם ישראל, לאחר שראה את אהבת ה' אליהם במופתים ובאותות, בודאי ששפעו אמונה עצומה ובטחון אדיר באלקים שהנו אוהבם ושומרם לנצח, ובאהבה ומסירות קבלו על עצמם להיות נאמנים לו לנצח. ובמלחמת עמלק זו נתקררו אף המה מאמונתם ובטחונם באלקיהם, שהרי הנה עדין הנם עם ככל העמים הנתון למשסה.

ובפרט שזה היה בתחלת החלמתם מפצעיהם הטריים שספגו ממצרים, ובעת הזאת החלו להתרפאת מחליי גופם ונפשם העיפה והיגעה, וכנאמר:

''ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים'' (כי תצא כ''ה, י''ח).

ובעת הזאת בא עליהם עמלק כאשר ידאה הנשר לקלקל כביכול את כל מערכת עבודתו של האלקים בהחדרת אמונה ובטחון לעמו.

ועל כן עברתו של האלקים שמורה להם לנצח יותר מכל אמה ולשון, שהרי הם שנתנו פתח ואמץ לכל אמות העולם בהפגת פחדם מישראל, וביותר על כף שהתישו את עם ישראל עצמם מאמונתם באלקים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן