מעלת התהלים ועוצמתם לפי שיחות ומאמרי אדמו''רי חב''ד - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים מעלת התהלים ועוצמתם לפי שיחות ומאמרי אדמו''רי חב''ד - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

ומתוך קובץ מכתבי בעל "צמח צדק" זיע''א

האדמה מחכה שיהודי יאמר פרק תהלים

[בספר "השיחות" תש''ג מובא:] רבנו האדמו''ר הזקן אמר: "דע מה למעלה ממך" - ממך ובך הכל תלוי, עתיק דאצילות מחכה לדיבור של תורה של יהודי, מלאכי מעלה מחכים על בָּרֵכוּ, קדושה, אמן של יהודי. האדמה עליה דורכים מחכה מששת ימי בראשית, עד שיהודי ידרוך עליה ויאמר פרק תהלים, או עד ששני יהודים ישוחחו ביניהם בדבר תורה.

כל המוסיף בתהלים הרי זה משובח

[ב"אגרות קודש" מובא:] שצריך לשמור האמירת תהלים... אחר תפילת שחרית בכל יום, וכל המוסיף ומרבה, הרי זה משובח...

אמירת התהלים להורדת שפע ולביטול גזירות

כוס של ברכה טעון הגבהה טפח מן השולחן, וכוס של ברכה של דוד שהוא ספר תהילים - מגביה טפח ומבטל את כל הקטרוגים.

[בספר "אמירת תהלים" מובא:] ...לכל בעל עסק צריך להיות בעומדו בחנות או בשוק, ספר בכיס: חומש, תניא, משניות, תהלים, ובכל רגע פנוי עליו ללמוד פסוק, כמה שורות תניא, משנה, פרק תהלים... אני אומר זאת כאוהב כלל ישראל בדרך עצה טובה, כשיעשו כך יעזור ה' יתברך ויושפע להם שפע ברכה דרך כל הדלתות והחלונות... מילה של יהודי בתורה ותפילה, תחינה ובקשה, פותחת כל צינורות ההשפעה, מסירה קטרוגים, מבטלת גזירות קשות ומביאה ברכה והצלחה...

מזמורי התהלים שוברים כל המחיצות

[הרה"ק בעל "צמח צדק" זצ"ל:] אילו ידעתם, אמר הרה"ק בעל צמח צדק זצ"ל, כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. מזמורי תהילים שוברים כל המחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי, בלי שום הפרעה ומשטתחים לפני אדון עולמים, ופעולתם בחסד ורחמים.

[ב"ליקוטי דיבורים" כרך א' מובא:] לפני נסיעתו לפטרבורג, הורה הרבי ה"צמח צדק" לבניו ולאשתו הרבנית, לומר בחדרו בכל יום, כולל ימי שבת, שלושה פרקי תהלים.

[ב"אגרות קודש" מובא:] בסיום מכתבו של האדמו''ר הזקן לרבי לוי יצחק מבארדיצ'וב, בו הוא מבשר על שחרורו מבית הסוהר, כותב הרב הקדוש: ..."וכשקריתי בספר התהלים בפסוק "פָּדָה בְשָׁלוֹם נַפְשִׁי", קודם שהתחלתי הפסוק שלאחריו, יצאתי לשלום..."

המלאך מיכאל וכל מחנותיו מחבקים ומנשקים מילות היהודי

[בספר "המאמרים" תש''ט עמוד 205 מובא:] פעם עבר הרבי הרש''ב ליד שני בתי כנסת גדולים, ובאותה שעה אמרו תהלים בציבור. לאחר מכן אמר הרבי לבנו הרבי הריי''צ: גם בעל הכישרון הגדול ביותר, שלרשותו אוצר מילים עשיר ביותר, לא יוכל לבטא את הפלאת מעלתה של אמירת תהלים זו, הנאמרת מתוך תמימות ואמונה.

גם האמן הבעל הרגש המפותח ביותר, איננו יכול לשער את גודל קורת הרוח שהיא גורמת למעלה. המלאך מיכאל וכל מחנותיו, מחבקים ומנשקים את מלותיהם ואת אנחותיהם של יהודים אלו.

התהלים - הגנה על האדם וכל בני משפחתו

[ב"אגרות קודש", אדמו''ר הריי''צ, כרך ח' מובא:] ...כי מלבד זכותו הפרטי של האומר תהלים, שמזכה את נפשו בהאותיות והנקודות הקדושות ודוד המלך עה''ש מעורר עליו רחמי שמים, הנה הוא זכות והתעוררות רחמים לכל בני משפחתו וכמבואר בספרים, אשר האומר את כל התהלים בכל יום בקול הניגון הרגיל, בתחנוני הלב ובמתינות, הנה הוא בכלל מזכי הרבים, אשר זכות הרבים, שמירתם וישועתם תלוי בו, ויקר וחביב הוא לפני הקב''ה, ומלאכי מעלה מגפפים ומנשקים את אותיות ונקודות התהלים שאומר, ומגישים אותן לכסא קדשו יתברך בשמחה גדולה, ברטט ובאימה וממליצים טוב עליו, על משפחתו ושאר בני שכונתו, וה' יתברך יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, בגשמיות וברוחניות... ובספר השיחות, אדמו''ר הריי''צ מובא: ...רבינו הזקן שיבח מאוד את הרב מברדיצו'ב על עבודתו במסירות נפש למצוא זכות על כל בן ובת ישראל, והרבי אומר: כשיהודי אומר תהלים, מגיעות האותיות להיכל הזכות ומעוררות רחמים עליו ועל בני ביתו.

הנשמה מבינה

[בספר "השיחות" תש''ד, מובא:] שבאמירת תהלים, למרות שאין הוא מבין מה שהוא אומר, אף על פי כן מצד הנשמה הרי הוא מבין... (הנשמה מבינה).

תהלים בשפת הקודש - כעולה וכזבח

[ב"אגרות קודש", אדמו''ר הריי''צ, כרך ד' מובא:] ...כי עיקר הקדושה הוא באותיות והנקודות אשר נתן ה' אלקינו בסיני, וכל האומרים מזמור תהלים כנתינתו (הכוונה: בשפת הקודש), הנה אף אלה שלא מבינים את מה הם אומרים, חשוב הוא לפני ה' אלקינו כעולה וכזבח.

תהילים לפי מספר שנותיו

[ב"אגרות קודש" תש''ט מובא:] ידוע המנהג שקיבל אדמו''ר הזקן מרבו בשם הבעש''ט, לומר מזמור תהלים המתאים למספר שנותיו, אחר תפילת שחרית, קודם אמירת שיעור התהלים בכל יום כנהוג (לדוגמא אדם בן 50, יאמר פרק 50 - פרק נ).

ומובא ב"ספר השיחות", תש''ד: הרבי ברוך, אביו של כבוד קדושת רבינו הזקן, משעברו כמה חודשים מחתונתו ואשתו לא נתעברה, היה בצער גדול ובא אל הבעל שם טוב. היה זה בשנת תק''ג, בח''י אלול תק''ד החל הבעל שם טוב לומר פרק מ''ז בתהלים לפי מספר שנותיו.

התהלים - להיפטר מחיבוט הקבר

[ב"היום יום" ז' טבת ומובא בספר "אמירת תהלים":] השיעור להיפטר מחיבוט הקבר הוא, שחלק ששי מהעת לעת יאמר אותיות התורה, תהלים וכו'. לזכות לזיכוך הנפש, להיפטר מכף הקלע הוא, על ידי חזרה כל היום, כמה שיש ביכולתו, משניות, תניא, תהלים, בעל פה.

כח התהלים להצלחה בכל תחומי החיים לפי אגרות ושיחות אדמור''י חב''ד

את כח ומעלות התהלים ניתן לראות גם מתוך השיחות והעצות של אדמור''י חב''ד בכל העניינים: רפואה, פרנסה, גאולה, נסיעה, זיכוי הרבים וכו' מתוך האגרות והשיחות ניתן לראות שהצדיקים מציינים את אמירת התהלים - כסגולה בדוקה לישועת האדם ולהצלחתו, בכל תחומי החיים.

"...ובמה שכותב אודות מצב הפרנסה הדחוק של אביו… להרבות בצדקה ולחלק את הסכום בפעמים רבות... וכן בכל יום שבת קודש ויום טוב, לאחר תפילת הבוקר יאמר לפחות סימן אחד מספר תהלים, ומה טוב השיעור חודשי, כמו שנחלק התהלים לימות החודש..." (אגרות קודש)

"...אזי על כל פנים צריך שיהיה מצויים שם בחנותו סידור תהלים. ויהי רצון אשר ירחיב בורא עולם ומנהיגו פרנסתו..." (אגרות קודש)

"יהודי, כשהוא יושב אפילו בקצה העולם, במילה של תורה או תהלים, ביכולתו לפתוח צינורות הפרנסה לכלל ישראל". (ליקוטי דיבורים עמ' 97)

..."כשהולכים ברחוב ומהרהרים בדברי תורה, בפסוק חומש, תהלים, אם במחשבה או בדיבור, דבר התלוי במקום שהולכים בו, אם מותר על פי דין לדבר שם דברי תורה... כשיהרהרו בדברי תורה, יקרבו בכך את הגאולה..." (ליקוטי דיבורים)

"…העולם זקוק לטהרת האויר, בגלל סיבות שונות נעשה האויר גס. אויר רע מהווה מקור לכל המחלות המסוכנות… וטהרת האויר היא רק על ידי אותיות התורה… ובכל זמן פנוי יאמרו אותיות שבתורה בכוונה לטהר את האויר, שהאותיות שבתורה הן שמירה כללית ושמירה פרטית".
(ספר השיחות)

…"טוב הדבר במאוד להיות בקיא בעל פה בחומש ותהלים למען לאמר זאת בכל זמן הפנוי ובכל מקום האפשרי בעת הילוך ברחוב או נסיעה"…
(אגרות קודש)

"…כדאי שיהיה באוטו שלו (במקום המתאים) סידור, תהלים, תניא וגם צדקה…"
(ליקוטי שיחות)

…"ומהנכון שנוסף על התפילין שלהם שבודאי לוקחים אִתָם, יקחו גם כן ספר תהלים וספר תניא כל אחד מהם, ובמשך הנסיעה ללמוד על כל פנים איזה שורות מספר התניא ולומר איזה מזמורי תהלים, ותהא הנסיעה בסדר ובשלום ובשעה טובה ומוצלחת"…
(אגרות קודש)

…"מה טוב תהלים, סידור וקופת צדקה באוטובוסים"…
(ממכתב)

…"מנהגנו בכל מכונה (מכונית) חת''ת - חומש, תהלים, תניא, והולך ומתפשט ומאיר בנר תורה ומצווה אור".
(מענה למכתב)

..."בראשית שנת תרפ''ז, באתי בבקשה... אשר יקבעו כי בבתי כנסיות, אחר תפילת שחרית, בכל מניין מתפללים, יאמרו שיעור תהלים כמו שנחלק לימי החודש, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג, ובקשתי זאת, בתקפה עומדת, לזכות הרבים"...
(ספר אמירת תהלים)

כאשר יהודי זקוק לעניין של ברכה, באיזה עניין שיהיה, הוא אומר קאפיטל (מזמור) תהלים, מכיון שיש בו את כל הסגולות להמשכת כל הברכות בכל המצטרך.
(התוועדויות)

את יהודי התהלים בעל האמונה מחנכת האשה

בספר השיחות לאדמו''רי חב''ד הת''ש, מובא קטע שיחה של האדמו''ר הריי''צ ל"אחות התמימים" - אגודת בנות חסידי חב''ד שנוסדה בריגא: ...אל תזלזלו בחינוך הבנות. מוכרחים לדעת לנכון שהנהגה יהודית טובה וישרה בבית יהודי, היא תודות לעקרת הבית, שהיא המחנכת של הילדים והמדריכה של הבית. זה משמעות המילים "תְּנוּ לָהּ מִפְּרִי יָדֶיהָ" (משלי ל''א) - תנו לאשה את שבח הכבוד האמיתי המגיע לה. המילים "תנו לה מפרי ידיה" הן ראשי תיבות "תלים". את יהודי התהלים, בעל האמונה האמיתית, מחנכת רק האשה...

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן