מעלת השאיפה - כל אחד יכול - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה מעלת השאיפה - כל אחד יכול - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו וכו' (א.כז)

איתא בויקרא רבה (יד.א) - "אחור וקדם צרתני" (תהילים קלט.ה) אם זכה אומרים לו אתה קדמת במעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך.

ויש לתמוה, כיצד אותו אדם, אם "זכה" נחשב שקדם למעשה בראשית, מאידך אם "לא זכה"- יתוש קדמו, שלשול קדמו. דהדבר צ"ב!

ב. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה וכו' (ב.כ)

איתא בבראשית רבה )יז.ד) - בשעה שאמר הקב"ה לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת, אמרו לו: אדם זה מה טיבו, אמר להם: חכמתו מרובה משלכם, הביא לפניהם בהמה חיה ועוף. אמר להם: זה מה שמו? ולא היו יודעין. העבירן לפני אדם, אמר לו: מה שמו? אמר לו: זה שמו שור וזה חמור וזה סוס וזה גמל. א"ל: ואתה מה שמך? אמר לו: אני נאה להקראות אדם, שנבראתי מן האדמה. ואני מה שמי? (אמר) נראה להקראות א-דני - שאתה אדון לכל. אמר הקב"ה: אני ה' הוא שמי שקרא לי אדם הראשון.

ויש להבין, מה העניין שנתן הקב"ה לאדם לבחור לעצמו את שמו, מדוע לא קרא הקב"ה בעצמו שם לאדם הראשון?

ג. עוד יש לידע, מה העניין שגם שם ה' ניתן לבחירתו של האדם?

ד. עוד צ"ב, כיצד קרא אדה"ר שמו ע"ש "האדמה"- הגשמית. הרי נוצר הוא גם מנשמה. ומדוע לא קרא לעצמו ע"ש חלקו הרוחני?

ה. ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאשה עמה ויאכל (ג.ו)

יש להבין, כיצד אדה"ר אשר דיבר עם ה', והיה נמצא בתוך גן עדן, היה מסוגל לחטוא באכילתו מעץ הדעת?

ו. ולאדם אמר וכו' ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך וכו' (ג.יז-יח)

פירש רש"י (לעיל א.יא) – "עץ פרי"- שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ וכו' ועץ עושה פרי, ולא העץ פרי, לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה.

וצ"ע, מה שייכות ישנה בין חטא אדה"ר לחטאה של האדמה, שנפקדה האדמה כשנתקלל האדם?

ז. ועוד צ"ב, מדוע באמת, נסתבב שהאדמה לא קיימה את רצון ה' בשלימות, והוציאה רק "עץ עושה פרי"?

ח. לעולם בשגם הוא בשר (ו.ג)

איתא בגמ' חולין (קלט:) משה מן התורה מנין? דכתיב בשגם הוא בשר (רש"י – בשגם גימטריה משה).

ויל"ע, וכי צריך גימטריה כדי ללמוד את משה מן התורה, הרי "משה" מוזכר מאות פעמים בתורה הקדושה במפורש. ומה רצתה הגמ' בלימודה את "משה" מרמז הגימטריה בפסוק "בשגם הוא בשר"?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד }

יבואר ע"פ יסודו של הגרא"א דסלר בספרו מכתב מאליהו (ח"ג עמ' 207) בעניין השאיפה לגדלות. וז"ל - גם אנו בדרגותינו השפלות חייבים ללמוד בשביל עבודתנו ממה שגילו לנו חז"ל, אם אין אנו רואים פירות בעבודתנו, ואין החיזוקים שלנו מחזיקים מעמד, ולהתעוררות שלנו אין תוצאות נאותות בפועל, אל ישלה אותנו היצר הרע כאילו החסרון ביכולת ובכוח שלנו.

אלא נדע שלא זו הסיבה! השואף אל הטוב בכל כחו, יסבור שיש בידו היכולת להגיע אליו, וממילא יתחזק ויתאמץ, ובסופו של דבר יתקן את עצמו ויעלה במעלות התורה והיראה.

מאידך גיסא, המרגיש כאילו אין בידו היכולת, עליו לדעת שחסר באמיתת שאיפתו, ומחובתו לחזק את שאיפתו ודבקותו אל המעלה ההיא בלמוד המוסר ובתפלה לעזר ה'.

כשתיהפך השאיפה הטובה לקנין אמיתי בנפשו, אז ירגיש כי גם היכולת בידו, ועלה יעלה, ויצליח להוציא את שאיפתו הטהורה לפועל בעזרת ה' יתברך. עכ"ל.

א"כ מבואר - עד כמה חשובה היא השאיפה לגדלות, כי ככל שישאף האדם להתעלות ברוחניות, שאיפה אמיתית בכל ליבו, עלה יעלה, ויצליח להוציא את שאיפתו הטהורה לפועל. ככל שישאף יותר, יצליח יותר, הכל תלוי בשאיפותיו.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיא הראשונה מתורצת – "אם זכה אומרים לו אתה קדמת במעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך"- כי ע"י שאיפה אשר זוכה האדם לשאוף לגדלות, בוחר הוא בעצמו אם יאמרו לו: "אתה קדמת למעשה בראשית", אך אם ח"ו לא זוכה לשאוף לגדלות, יכול הוא להגיע לגדר "יתוש קדמך, שלשול קדמך".

לפ"ז גם הקושיות ב' וג' מתורצות – נתן הקב"ה לאדם לבחור כיצד לקרוא לעצמו. ללמדנו, כי האדם הוא הבוחר כיצד לקרוא לעצמו, כפי שישאף יותר בשאיפה אמיתית לגדלות בכל כוחו, עלה יעלה ויצליח, וימלא כל שאיפותיו בהצלחה. אך אם ח"ו לא ישאף באמת, יקרא בשם הפחות אשר [כביכול] בחר לעצמו - הכל תלוי בשאיפותיו.

כ"כ האדם הוא זה אשר בוחר כיצד לקרוא לקב"ה - ככל שישאף להתעלות, יצליח למלא שאיפותיו בהצלחה, ולהיות בדרגות קדושה גבוהות יותר - הכל תלוי בשאיפותיו.

לפ"ז גם הקושיות ד' וה' מתורצות – האדם בחר לקרוא לעצמו ע"ש "האדמה" הגשמית אשר נוצר ממנה, ולא ע"ש הנשמה הרוחנית אשר בקרבו - האדם לא האמין ביכולותיו, והחשיב עצמו כאדמה שנוצר ממנה - חיסרון בשאיפותיו, להאמין בעצמו כי מסוגל הוא להקראות ע"ש נשמתו הרוחנית, הוא אשר הובילו להיות ג"כ בדרגת "האדמה"- ולחטוא באכילתו מעץ הדעת, כי כפי שהאדם שואף - לשם יגיע.

לפ"ז גם הקושיות ו' וז' מתורצות – נסתבב שהאדמה - תקלקל ותוציא רק "עץ עושה פרי" ולא "עץ פרי". ללמדנו, כי "אדמה" יכולה להוציא רק "עץ עושה פרי"- אף כשהקב"ה מצווה אותה להוציא "עץ פרי"- מכח היותה "אדמה" מוציאה היא רק "עץ עושה פרי".

השואף להיות "אדמה"- יגיע הוא לדרגות של "אדמה". ככל שישאף יותר יצליח יותר, אם ח"ו ישאף פחות, יגיע לפחות [אם בכלל].

לזה נענשה האדמה דווקא בשעת עונשו של האדם, מפני שגם חטא האדם הגיע מכח מה ששאף רק לדרגת "אדמה", וקרא לעצמו ע"ש האדמה הגשמית. כפי שהאדמה עשתה רק "עץ עושה פרי"- מפני שהיא "אדמה", השואפת כ"אדמה".

ולפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – רצתה הגמ' ללמדנו, כי אף "משה רבינו"- היה "בשגם הוא בשר"- בשר ודם אשר נולד לאם יהודיה - ככל אחד מישראל, אלא שבכח שאיפותיו ללא גבול, זכה להתעלות ולמלא כל שאיפותיו הרוחניות, להגיע להיות "משה רבינו"- מושיעם של ישראל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן