מעלת הרהור תשובה - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

יש להבין, שהלא מטענתו של אברהם אבינו עליו השלום מובן שהיאך הקדוש ברוך הוא ממית גם את הצדיקים, וקשה וכי יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ממית צדיק בעוון רשע, ופשט הפסוק שכך טען אברהם אבינו עליו השלום, ולא שנתכון לטען היאך לא תגן על העיר בזכות הצדיקים, ולעולם הצדיק לא נספה בעוון הרשע, אלא טען מדוע תמית הצדיק עם הרשע, ומפרש הדבר ברש''י: ''חללה לך - ואם תאמר שרק לא יצילו הצדיקים את הרשעים אבל למה תמית צדיק עם הרשעים'' עד כאן. ועוד שם ברש''י: חלין הוא לך, יאמרו כך היא אמנותו שוטף הכל צדיקים ורשעים, כן עשית לדור המבול ולדור הפלגה. עד כאן. אם כן קשה, מהו ההסבר להמית צדיק עם רשע, ובפרט שבהמשך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם לא אשחית בעבור העשרה, ויותר לא בקש אברהם, משמע שתשעה או שמונה צדיקים הורגן הקדוש ברוך הוא, ותמה השופט כל הארץ לא יעשה משפט?

ואם תאמר שענשם של הצדיקים על שלא מחו, אם כן מה משנה כמה צדיקים יש חמשים או מאה מגיע להם ענש על שלא מחו, ואם כך מהו השקלא וטריא כאן בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום?

ואפשר לומר על פי הגמרא: המקדש את האשה ואומר לה על מנת שאני צדיק גמור חוששין לקדושיו, שמא עשה תשובה בלבו ונהפך לצדיק ברגע אחד. לפי זה אפשר לומר, שבאמת בפעל לא היה אפלו צדיק אחד בסדום אלא שטען אברהם אבינו עליו השלום אולי יש שם צדיקים מצד שהרהרו תשובה בלבם ונעשו לצדיקים, ואם כן למה תמיתם עבור מעשיהם הרעים שעדין לא תקנום, ולא די שלא תשא לכל המקום בעבורם אלא גם תהרגם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא אם אמצא שם צדיקים שאף רק מהרהרים בתשובה לא די שלא אהרגם אלא גם אשא לכל המקום בעבורם. ולכן מעתה מובן הסלקא דעתך של אברהם אבינו עליו השלום שאמנם יתכן שיהרגם הקדוש ברוך הוא כי סוף סוף רשעים המה במעשיהם, אבל משקבל תשובתו של הקדוש ברוך הוא שלא רק שלא יהרגם אם ימצא שם מהרהרים בתשובה, אלא גם יגן על המקום בעבורם, כבר בקש עוד אולי ימצאון שם שלשים, עשרים, עד עשרה, אבל על פחות לא בקש, והינו לא בקש שיגנו על המקום כי ראה שאפלו נח ובניו שהיו תשעה אמנם נצלו אבל לא הגנו, כל שכן שאם ימצאו שם תשעה שרק מהרהרים בתשובה שאף אם לא ימותו הם עצמם אבל ודאי שלא יגנו על כל העיר, ובזה נתישב הכל.

אל תביט אחריך (יט, יז)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן