מעלת האחדות - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה מעלת האחדות - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ (ו.יג)

פירש רש"י – כל מקום שאתה מוצא זנות וע"א אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים.

לכאורה, מפשט הפסוק משמע, כי השחתת הארץ באה מפני ש"מלאה הארץ חמס". וצ"ב, כיצד א"כ, משנה הרש"י מפשט הפסוק וכותב כי האנדרלמוסיא באה משום שעברו על זנות ועבודה זרה?

ב. עוד יל"ע, דאף דברי הרש"י נסתרים, דהכא כתב כי הגזירה באה על "הזנות וע"א ההורגת טובים ורעים", ואילו מיד לאחר מכן כתב "דלא נחתם דינם אלא על הגזל"?

ג. כי מלאה הארץ חמס (ו.יג)

פירש רש"י – לא נחתם דינם אלא על הגזל.

איתא בירושלמי (בב"מ פ"ד ה"ב) א"ר אחא: כתיב כי מלאה הארץ חמס מפניהם, ומה היה חמסן? הוה בר נש נפיק טעין קופה מלאה תורמוסין, והיו מתכוונין ונוטלין פחות משווה פרוטה, דבר שאינו יוצא בדיינין.

לכאורה, אם לא נחתם דינם אלא על "הגזל". צ"ב, כיצד נענשו הם בעונש מיתה החמורה רק בגלל חטא החמס הקל?

ד. עוד יש להבין, כיצד הגיע דור המבול עד כדי התחייבותם בעונש מיתה החמורה, מדוע לא נענשו בעונש פחות חמור אחר?

ה. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכו' (ז.ח)

יש לדקדק, מדוע נקט קרא "אשר איננה טהורה", ולא נקט "טמאה" כפי שנקט בכמה קראי?

ו. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים וכו'. ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה וכו'. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ וכו'. הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו וכו' (יא.א-ו)

פירש רש"י – "הבה"- מדה כנגד מדה, אמרו: הבה נבנה לנו, והוא כנגדם מדד ואמר: הבה נרדה.

יש להבין, לשם מה היה צריך ה' למדוד מידה כנגד מידה באומרו: "הבה נרדה"?

ז. ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החילם לעשות וכו'. הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ וכו' (יא.ו-ח)

יש להבין, מדוע לא העניש ה' את דור הפלגה בעונש חמור יותר, מדוע הענישם רק בהפצתם על פני כל הארץ ובחילוק לשונותיהם דווקא?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הגר"ח שמואלביץ בספרו שיחות מוסר (מאמר נד) בעניין האחדות. וז"ל - ובמדרש (תנחומא ריש פ' נצבים) אמרו: "אתם נצבים וכו' "והיה לך ה' לאור עולם" (ישעיהו ס.יט), אימתי, בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת וכו'. בנוהג שבעולם אגודה של קנים אין אדם יכול לשברה, ואילו אחת אחת אפילו תינוק משברה וכו', וכשהם אגודים מקבלין פני שכינה".

היחיד אפילו אם יהיה במעלה עליונה, עדיין הוא בבחינת "קנה" שאפילו תינוק יכול לשברו, ואימתי כלל ישראל הוא במעלה חזקה ואיתנה שאין שום כח בעולם יכול לשברם, רק בשעה שהם אגודים יחד, והיא השעה הראויה שתשרה שכינה ביניהם. וכו'.

שנאמר (עמוס ט.ו) "הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה", וברש"י: "כשהן מתענין אין נענין עד שיהיו כולן באגודה אחת צדיקים ורשעים דומיא דעושין ואין עושין פירות". והוא כאמור, שכשאינם באגודה אחת אינם "כלל", וכיון שכן לא יהיו נענין ולא יהיו מתרצין, וכמו שאמר הכתוב (הושע י.ב): "חלק לבם עתה יאשמו". עכ"ל.

כ"כ יש להוסיף את דברי הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (ח"ב עמ' 109) וז"ל - וכן מצות סוכה, שהיא בחינת ביטול היש, מביאה לידי התאחדות ושלום בין בני ישראל ובדרך זו מצילה מגלות. ולגדר זה מרמז גם ענין סוכת עורו של לויתן שהקב"ה מושיב בה את ישראל לעוה"ב. כי לויתן מרמז על בחינת ההתלוות וההתאחדות, התכללות ישראל זה בזה במדת החסד (כך כתב הר"א מקרלין ז"ל).

מצות סוכה מצורפת עם מצות ד' המינים, שענינם גם כן התאחדות ישראל, כמו שאמרו ז"ל (שם בילקוט סי' תרנ"א) "פרי עץ הדר אלו ישראל... וערבי נחל אלו ישראל... כך ישראל יש בהם בני אדם שאינם לא בעלי תורה ולא בעלי מעשים. אמר הקב"ה: לאבדן אי אפשר אלא יעשו כולן אגודה אחת והן מכפרין אלו על אלו".

והענין הוא שנדון לכף זכות אף אלו שאין בהם לא טעם ולא ריח, והם זוכים על ידי זה שנעשים כלים למצוה זו של לימוד זכות, ובזה מתאחדים הכלים עם המשתמשים בהם, וזה גדר צירוף ד' המינים יחד. עכ"ל.

א"כ מבואר - עד כמה חשובה היא האחדות, כי ע"י האחדות "הן מכפרין אלו על אלו", מכח האחדות מתאחדים הכלים עם המשתמשים בהם, ומצילים אותם מן הדין הקשה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א'. ב'. ג' וד' מתורצות – אמנם, על אף "שאתה מוצא זנות וע"א אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים"- ודור המבול היה מושחת בע"ז ועריות החמורות. מ"מ "כי מלאה הארץ חמס"- לא נחתם דינם אלא על הגזל - רק כאשר פגמו דור המבול באחדות ביניהם, והשחיתו דרכם בעבירות של בין אדם לחבירו, נענשו בעונש מיתה - בהבאת המבול עליהם. כי באמת, אם היו נשארים מאוחדים, לא היו נענשים כ"כ בחומרה.

לפ"ז גם הקושיא החמישית מתורצת – דקדק קרא באומרו: "ומן הבהמה אשר איננה טהורה"- ולא נקט "טמאה". ללמדנו, כי כאשר "בהמה טמאה" נמצאת במחיצת בהמה טהורה - באותה תיבה באחדות, אין דינה כבהמה "טמאה", היות ובכח האחדות זוכה האדם להיות בכלל "הכלל" אשר דינו נהפך לטובה, והינה רק "איננה טהורה".

ולפ"ז גם הקושיות ו' וז' מתורצות – לימדתנו התורה, כי דור הפלגה אשר הגיעו לכדי רצון עז זה להצליח במטרה בלתי אפשרית, ואף עונשם הקל לעומת חטאם. הכל הגיע מכח היותם "הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החילם לעשות וכו'"- מעלת האחדות היא אשר זיכתה אותם בדינם, להיענש רק בעונש "הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ וכו'".

לזה אמר ה': "הבה"- מדה כנגד מדה, הם אמרו: "הבה נבנה לנו"- באחדות, וה' ברחמיו מדד כנגדם ואמר: הבה נרדה [כביכול, באחדות עם המלאכים]. ללמדנו, עד כמה גדולה היא מעלת האחדות - וכך עלינו לנהוג בהיפך המידה לטובה, בהיותנו מאוחדים בהפך מידתם של דור הפלגה לטובה, למען נהיה נענין ומתרצין מכח "הכלל".

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן