מעט מעט ובמזומנים - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה מעט מעט ובמזומנים - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף (יג.יז-יח)

יל"ע, וכי היו חסרות דרכים להקב"ה לבלום את תאוות בנ"י לשוב מצרימה מפני טלטולי המדבר הקשים, מלבד לסובבם דרך המדבר ים סוף?

ב. עוד צ"ב, מדוע העדיף ה' להוליך את ישראל בדרך נס תוך קריעתו להם את הים, ולא הוליכם דרך ארץ פלשתים ללא עשיית נס מיוחד לשם כך?

ג. דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים (יד.ב)

יש להבין, מה העניין שסיבב ה' שבנ"י "ישובו ויחנו לפני פי החירות", ולא נקט עימם בדרך אחרת?

ד. ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו (יד.ל-לא)

יש לדקדק, מה העניין שכפל קרא תיבת "וירא" תרי זימני, גם גבי "וירא" את מצרים, וגם גבי "וירא" את היד הגדולה?

ה. עוד יש לדקדק, מדוע ה"ויאמינו בה'" נאמר רק לבסוף?

ו. עוד יש לידע, וכי לא האמינו בה' כבר קודם לכן, שרק כעת נאמר עליהם כי "ויאמינו בה'"?

ז. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק (יז.יא)

איתא בראש השנה (כט.) - וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים - היו מתגברים. ואם לאו - היו נופלים.

ויל"ע, מדוע שעבוד לב בנ"י לאביהם שבשמים נעשה דווקא מכח הסתכלותם על ידי משה, המכוונות אל השמים, ורק אז היו משעבדים את ליבם ומתגברים. מדוע לא נשתעבד ליבם, מכח הסתכלות ישירות אל השמים ובכך היו משעבדים את ליבם וכו'?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של החפץ חיים בספרו משלי החפץ חיים [משל קנ] בעניין חזרה בתשובה בשלבים. וז"ל - אמנם גלוי וידוע לפניו יתברך שלמרות הבטחותינו נשוב ונחטא, אולם אף על פי כן, אין הוא, שרחום וחנון שמו, יכול להשיב פנינו ריקם בבקשתנו, ואפשר שאף היה נעתר לנו ושולח לנו באמת גואל צדק להעלותנו מבור גלותנו.

ברם, כאן באה מידת הדין ומעכבת בידו כביכול, וטוענת שאנו "בנים לא אמון בם"- מבטיחים אנו לחזור בתשובה שלימה אך מעולם לא עמדנו בדיבורינו ולא קיימנו הבטחותינו.

לפיכך אין דרך אחרת לפנינו אלא לעשות כאותו חנווני, אם אין בכחנו לקנות כמות גדולה של סחורה ולחזור בתשובה שלימה - האין טוב לנו לקנות מעט מעט ובמזומנים? הבה נתחיל ונחזור בתשובה על עוונות קלים שבידינו לשון הרע שקר ורכילות, קמעא קמעא נסלק את חובותינו עד אשר נעמוד על רגלינו כבני אדם מהוגנים ודיבור שלנו יהא נאמן עליו יתברך. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי דרך ההתקדשות וההתקרבות אל ה', חייבת להיות שלב שלב קמעא קמעא, ולא בבת אחת. כי תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיות א' וב' מתורצות – עם ישראל אשר היו שרויים במצרים במ"ט שערי טומאה, היו צריכים להיטהר לאט לאט ובשלבים, כי רק כך תשובתם היתה מתקיימת.

היטהרותם היתה אפשרית רק ע"י הולכתם דרך המדבר ים סוף, תוך טיהורם אט אט, עד היטהרם להיות ראויים לקבלת התורה.

ובאמת, לא היתה דרך אחרת אשר היה ניתן להוליך בה את ישראל, לכן העדיף ה' להוליך את ישראל בדרך נס תוך קריעתו להם את הים, ולא הוליכם דרך ארץ פלשתים, כי שם בודאי אף אם היה מעלם ה' בבת אחת לדרגת אמונה של בלימת תאוות בנ"י לשוב מצרימה מפני טלטולי המדבר הקשים, לא היה הדבר מתקיים, ומיד היו שבים לסורם, בבקשם לשוב מצרימה וכו'.

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – סיבב ה' שבנ"י "ישובו ויחנו לפני פי החירות". ללמדנו, כי השב בתשובה והמתקרב אל ה' יתברך העומד "בין מגדול ובין ים", יכול להיות במצב של "לפני פי החירות - ע"ז"- ע"פ ציווי ה' לנהוג כך. כי כך הוא רצון ה', שישובו בתשובה לפניו אט אט ובשלבים, למען תתקיים תשובתם בידם.

לפ"ז גם הקושיות ד'. ה' וו' מתורצות – רצתה התורה ללמדנו, כי דרך ההתקדשות וההתקרבות אל ה', ניתנת להיות רק בשלבים.

תחילה "ויושע", אח"כ בבחינת "וירא"- את מצרים, לאחר מכן שוב יוסיף בבחינת "וירא" את היד הגדולה, לאחר מכן יוסיף בבחינת "וייראו"- העם את ה', ורק לבסוף יוכל להגיע ה"ויאמינו בה'".

כי בכדי להגיע ל"ויאמינו בה'", ניתן הדבר רק בדרך קנייתנו "מעט מעט ובמזומנים", רק כך תתקיים תשובתנו והתקרבותנו אל בורא העולם.

ולפ"ז גם הקושיא השביעית מתורצת – לאחר שהיו עם ישראל בבחינת "רפידים"- שרפו ידיהם מן התורה, ניתן היה שישובו ויתקרבו אל ה' רק בדרך תשובה בשלבים.

לזה "כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים - היו מתגברים. ואם לאו - היו נופלים"- שעבוד ליבם נעשה דווקא מכח הסתכלות על ידי משה, המכוונות אל השמים, ולא מכח הסתכלותם ישירות אל השמים, כי אין לשוב בתשובה בבת אחד, בבחינת הסתכלות ישירות אל ה', אלא יש לעשות הדבר "מעט מעט ובמזומנים".

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן