מנין העולים

תוכן עניינים

--------

מנין העולים לספר תורה בשני וחמישי הוא שלשה. בראש חודש וחול המועד ארבעה, אין להוסיף עליהם ואין לפחות מהם. ביום טוב עולים חמשה. ביום כיפור ששה. ובשבת שבעה מלבד המפטיר, אין לפחות מהם, אבל מותר להוסיף עליהם.

אף אם יש שני חתני בר מצוה, או בעלי ברית וכיוצא בשני וחמישי, אין לעלות עולה נוסף כדי לכבד את שניהם. ואולם רשאים לבקש מהכהן שיצא לחוץ וכך יעלו את שניהם. ואם אין עשרה אנשים מבלעדי הכהן, או שאין הכהן רוצה לצאת, יאמרו "אף על פי שיש כאן כהן, יעמוד ישראל במקום כהן בכבוד". והוא הדין בכל זה אם הגיעו אורחים חשובים ונכבדים מאוד ורוצים להעלותם לתורה. (ח"ב לה, לח)

כשמעלים מוסיפים בשבת ומועד, ישתדל הקורא לקרוא לכל עולה שלשה פסוקים אחרים, בפרט שפעמים רבות מחמת שחוזר על הקריאה כמה פעמים, אין הציבור מטים אוזן לשמוע, ונכשלים בשיחה בטלה בקריאת התורה ובבית הכנסת. אך אם הפרשה קצרה וישנם הרבה עולים, רשאי לחזור על אותם פסוקים כמה פעמים, כמו שנוהגים בשמחת תורה. ובני אשכנז לא נהגו להקל בזה אלא בשמחת תורה או במקום צורך. (ה"ב ז קנג)

בית הכנסת שמתפללים שם ציבור גדול, טוב ונכון שיעלו מוסיפים בכל שבת, כדי שכל אחד מהקהל יעלה לתורה לפחות פעם בחודש. רק שלא ירבו בעולים מדי, פן יקוצו הצבור וידברו דברים בטלים. (בנין שלמה. שבת ב רכב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן