מילה בפורים הוא קיום דין ביום הפורים

דף הבית ספרי קודש אונליין בשבילי המגילה ביאור המקראות - מגילת אסתר מילה בפורים הוא קיום דין ביום הפורים
והנה במנהגי המהרי"ל הלכות פורים אות י"א כתב דאם יש בן למול ביום הפורים, אזי מלין אותו אחר קריאת התורה קודם המגילה, וסמך לדבר אמר המהרי"ל דכתיב אורה ושמחה וששון, ואורה זו תורה שנאמר כי נר מצוה ותורה אור, וששון זו המילה שנאמר בה שש אנכי על אמרתך, נמצא דנסמך המילה לתורה, ולכן מסמיכין את המילה לקריאת התורה, וסיים הד"מ שזהו דלא כדעת התרוה"ד סי' רס"ו.

ובתרוה"ד צידד גם הוא בתחילת דבריו שמלין מיד אחר קריאה"ת, והוא עפי"ד האור זרוע שבר"ה מלין בין קריאת ס"ת לתקיעת שופר, אמנם הביא לחלק בזה, דלענין ראש השנה הרי הסדר הוא ברית אברהם ואח"כ שופר שהוא מכוון כנגד עקידת יצחק, ואילו במגילה כתבו הראשונים במגילה ג: שאין לך דבר שנדחה מפני קריאת מגילה אלא מת מצוה בלבד, וא"כ בפשוטו אף מילה מאחרין אחר המגילה, וצ"ע.

ואשר יראה בזה בביאור שיטת המהרי"ל, דאמנם כן ודאי דמאחרין כל המצוות עד אחר מקרא מגילה, אכן כל אלו המצוות השנויים בקרא דליהודים היתה אורה, [תורה יו"ט מילה ותפילין], הרי המה קיומים בעיקר היום להודות על שלא הצליח המן לבטל אלו המצוות, וא"כ נמצא דמילה ביום הפורים הרי הוא קיום דין בעיקר היום, וא"כ שפיר י"ל שהוא קודם למצות קריאת מגילה.

ובזה מיושב עוד מה שהעיר בתרוה"ד שם דמן הדין מקרא מגילה קודם לפי שהיא תדירה יותר מאשר מצות מילה, שהרי מצות מקרא מגילה מחויבת היא כל שנה, ואילו מצות מילה אינה תדירה, אלא שהיא מצויה, אכן למש"נ נראה דמאחר דאף מצות המילה שייך בקיום ימי הפורים, ומאחר דמצות קיום ימי הפורים היא תדירה, א"כ אף מצות המילה בכללה, הגם דאין הכרח שתהא מילה ביום הפורים.

והוא מתבאר עפ"י מש"כ המהרש"ל בהגהותיו על הסמ"ג, שהעיר שם למה כל מצוות היום של פורים לא נמנו אלא למצוה אחת מדרבנן, והלא באמת יש בה ד' מצוות חלוקות, וביאר דענין כל מצוות היום הוא לפרסומי ניסא, אשר לפי"ז ניחא דכל המצוות שעושים כזכר לנס מצטרף לעיקר קיום מצות פרסומי ניסא, וממילא ניחא מה שאין בזה דין תדיר קודם להקדים את קריאת המגילה, כי כולם קיום אחד להם.

דילוג לתוכן