מה יעשה אדם וינצל - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

ואם תאמר, מה תקוה יש לי להנצל ממים הזידונים האלה ולילך בדרך החיים והטוב, ''ויאמר אלקים יהי אור'' וגו', ואין אור אלא תורה, שנאמר: ''ותורה אור'', זו העצה היעוצה, מאת המלך יצאה, להנצל מהיצר הצורר - ''עסק התורה'' יומם ולילה, שאין יצר הרע נדחף אלא במח הפנוי מהחכמה, ומה עוד שיוצר הכל מזהיר למוצרו שהוא האדם, שאין דרך להנצל מיצר הרע אלא על ידי התורה. ועוד מזהירך הכתוב לטוב לך, שלא תאמר גם אעסק בתורה וגם אתענג בתענוגות עולם הזה, ומזה ומזה לא אניח ידי ושניהם כאחד טובים, לזה אמר: ''ויבדל אלקים בין האור ובין החשך'', רמז, כשם שאין קשר ואחוד בין אור לחשך לעולם אלא סותרין זה את זה, שהרי מעט מן האור דוחה הרבה מן החשך, ויש ביניהם הבדלה ופרוד, כן אין לקשר יחד עניני עולם הזה ועגיני עולם הבא ולהתענג משניהם, משום שהיא לא תצלח כלל, וקם זה ומפיל את זה.

ועוד ''ויבדל אלקים'', כמו שפרשו רבותינו זכרונם לברכה: ראה אור שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו, והינו גם כנ''ל, שעשה השם יתברך שלא יוכל כלל מי שעוסק בתאוות ותענוגי עולם הזה לקרב לאור, מפני שגנזו ממנו וטמנו בתורה, ולא יזכה לו רק מי שבתורת ה' חפצו ובה יהגה יומם ולילה, ולכן שתי דרכים לפניך - ובחרת בחיים.

ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה (א, ה)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן