מדוע לומדים תורה, ולא רואים הצלחה?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל מדוע לומדים תורה, ולא רואים הצלחה?
תוכן עניינים

--------

הרבה סיבות לדבר. וחז"ל במסכת תענית (דף ח'.) כתבו לנו שתים מהם: "אמר ריש לקיש, אם ראית תלמיד, שלימודו קשה עליו כברזל - זהו מחמת שני סיבות:

א. בגלל משנתו, שאינה "סדורה" עליו. (כלומר, אין לו דברים ברורים בנושא, וכל הסוגיא מעורפלת בעיניו).

ב. או מחמת רבו, שאינו מראה לו פנים בלימודו. (שגם דבר כזה, מייאש את התלמיד, ומחליש לו את המרץ ללמוד).

ג. בגמרא מסכת נידה (דף ע'.) מעלים חז"ל עוד סיבה לתופעה זו:

"התפילה" אצלו חלשה! הוא לא מרבה לבקש בתפילה על הצלחה בלימוד! שכן כלל בידינו "לאוקמי גירסא - סייעתא דשמיא הוא", ולא מספיק ללמוד לבד - מבלי לבקש סייעתא דשמיא, ממי שהחכמה שלו!

ד. עוד סיבה מצינו, בגמרא מסכת עירובין (דף נ"ג.) וזה לשונם שם "אמר רב, בני יהודה דגמרו (למדו) מחד רבה - נתקיימה תורתן בידם. בני גליל, דלא גמרי מחד רבה - לא נתקיימה תורתן בידם"!

ללמדך שכדי להצליח לעלות בלימוד, צריך להקפיד לעשות לו רב אחד! לתפוס לו רב אחד, וללמוד ממנו 'שיטה' ודרך בלימוד, וכן ללכת בעקביות, אחרי פסקיו והנהגותיו. שע"י שבורר לו רב מסויים - לימודו נהיה יותר בהיר וברור, בלי בלבול של כמה דעות, ודבר כזה עוזר הרבה לזיכרון, שמי שיש לו דברים ברורים וחותכים מרב אחד - יותר קל לו לזכור את לימודו!

[ואמנם, "סברות וחידודים" בלימוד, ודאי שעדיף ללמוד מכמה רבנים. ועל זה התכוונו חז"ל באמרם (במסכת עבודה זרה, דף י"ט.) "אמר ר' ינאי, כל הלומד תורה מרב אחד - אינו רואה סימן ברכה לעולם"! וכל דברינו כאן זה רק לענין שיטה בלימוד, או פסק הלכה, שבזה חייב לקבוע לו רב אחד בלבד!]

אלו הם 4 העצות, שנתנו לנו חז"ל - להצלחה בלימוד.

מי מוכן לפספס אותם - ???

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן