מדברי רבותינו בדבר החיוב ללמד בספר ''חפץ חיים'' - הלכות לשון הרע - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א מדברי רבותינו בדבר החיוב ללמד בספר ''חפץ חיים'' - הלכות לשון הרע - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

מי שאינו לומד בספר היקר ''חפץ חיים'', אינו יכול להנצל מלשון הרע, אפלו שיודע שהוא עוון חמור עד מאד, כמו מי שאינו לומד בשלחן ערוך הלכות שבת, שאינו יכול להנצל מחלול שבת אפלו שיודע שיש שבת בתורה, וזה ידוע ומפרסם לכל מי שלומד בספר הנזכר (ספר חשבון פרטי המצוות)

וכך כתב רבי אברהם מרדכי אלטר - האדמו''ר מגור: שתלמדו בספר ''חפץ חיים'' ו''שמירת הלשון'' על כל פנים בשני ימים בשבוע, ואעידה עלי שמים וארץ, כי אחרי שגמרתי הספרים הנזכרים לעיל הרגשתי בעצמי בזה פעלה לטובה. ולזאת, גם השלם במדותיו יתפעל על ידי זה, כי הכל צריכים לזה.

וכך כתב רבי יחיאל מיכל רבינוביץ - גאון אב בית דין סטוצ'ין: החובה לקבע למוד בספר ''חפץ חיים'' ו''שמירת הלשון'', דאם לא כן, בודאי יכשל בהרבה דבורים אסורים... אין קץ להתועלת היוצא מלמוד זה כאשר ראינו בחוש.

והגאון רבי איסר זלמן מלצר - גאון אב בית דין ור''מ סולצק ו''עץ חיים'' - כותב: מי זה לא ידע מגדלת וקדשת ספר ''חפץ חיים''... ודבר זה ידוע, שאפלו מי שכבר למד פעם אחת את הספר בשלמות, ואם אינו לומד בו בקביעות אינו נשמר כראוי מפרטי אסור לשון הרע. והסגלה היחידית להיות נזהר בדיוק, הוא אך ורק על ידי קביעות בספר הקדוש תמיד. (הסכמתו לספר ''עקרי דינים'', קיצור ה''חפץ חיים'' להרב הצדיק רבי שמואל הומינר זצ''ל)

צריך כל איש מישראל שיהיה לו בביתו ספר ''חפץ חיים'' ו''שמירת הלשון'', ויצמצם מעסתו כדי לקנותם, כי מבלעדם לא יפתח איש הישראלי את פיו לדבר ולא יטה אזנו לשמע, כדי שלא יכשל באסור תורה, חס וחלילה.

וחיב כל אדם לקבע לו עתים מיחדים ללמד בהם עד שידע הלכות לשון הרע ורכילות על ברים, יחזר על עקרי ההלכות והדינים בכל יום פעם אחת, וכן יעשה שלשים יום, ואחר כך בכל חדש פעם אחת, וכן יעשה שנה תמימה, ואחר כך פעם אחת בכל תקופה, וכן יעשה כל ימי חייו. וכמבאר סדר חזרה זה ב''באר הגולה'' ביורה דעה סימן א'.

קשה מאד להעתיק בספר כל הענינים הנכשלים בו בענין לשון הרע - רק קח דברי הרמב''ם עטרה לראשך, וזכור אותו תמיד: דכל דבר שאם יתפרסם יוכל לגרם לחברו הזק בגופו או בממונו או להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן