מאמר תשיעי - "כיצד זוכים להגיע לדרגת לימוד תורה "לשמה"?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל מאמר תשיעי - "כיצד זוכים להגיע לדרגת לימוד תורה "לשמה"?
תוכן עניינים

--------

תשובה: הנה קודם שנבאר כיצד זוכים לזה, נברר תחילה את שורש הדין, האם בכלל יש דין במצות ת"ת שתהיה "לשמה"? או שמא מצוה זו - שווה לכל יתר המצוות שלא נאמר בהם דין מיוחד של "לשמה". [פרט למצוות מסוימות. וכגון: אפיית מצה, טווית ציצית, נתינת גט, מצות קידושין, וכו'].

ובפתרון שאלה זו מצינו 'מבוכה' בין סוגיות הש"ס:

דהנה בפסחים (נ:) נאמר "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה".

ומאידך בגמ' (בברכות י"ז. וכן בירושלמי בברכות פ"א ה"ז, וכן במס' תענית ז.) נאמר "כל העוסק בתורה שלא לשמה - תורתו נעשית לו סם המוות, ונוח לו שלא היה נברא והיתה נהפכת שִלְיָתוֹ על פניו!!!

וכאן עוצר הלומד בפרשת דרכים זו, נבוך ותוהה: מה בעצם ההנהגה למעשה? האם יש צד היתר ללמוד "שלא לשמה" ע"מ שאוכל להרויח כסף, ולעשות מלימוד התורה "קריירה" בחיים? ואם לא, א"כ מהם הסימנים שבהם אפשר לזהות את הדרך הפסולה, כדי לדעת להתרחק ממנה!

ננסה לחתור ל'עומק' מצולות ההלכה, ולדלות משם דברים מוגדרים בנידון הגורלי הנ"ל. שהרי הוא גם קו הנהגה לכל החיים!

הנה בעלי התוס' (שם) עמדו כבר בסתירה הנ"ל. ותירצו ליישב, ע"ש. ואולם אנחנו ננסה לגבש לנו מסלול אחר בישוב הסתירות (ואולי יהיה זה ג"כ עומק כוונת דברי התוס' הנ"ל) ובס"ד יפתח לנו דרך סלולה ומאירה בנידון הנ"ל.

דהנה המעיין היטב בלשון הגמ', יראה דלכאורה כל הקושיא מעיקרא ליתא. שהרי הגמ' בפסחים הדגישה והוסיפה בלשונה "לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ואולם הוסיפה - בתנאי "שמתוך שלא לשמה יבוא בסוף לשמה".

פירוש הדברים: כל מה שמתירים לו ללכת בדרך "שלא לשמה" זה רק בתנאי שכיוון ה'יעד' שלו יהיה בסוף להגיע לדרגת לימוד תורה - לשמה!

ואולם, אם האדם שֹם לנגד עיניו מטרה ללמוד כל הזמן רק בשביל להרויח: כסף, כבוד, שלטון, ושררה. על זה דיברה הגמ' בברכות, וקבעה שבמקרה כזה עדיף לו שלא היה נברא כלל! שכן אסור להפוך את התורה למקצוע כדי שזה ישמש לו כאמצעי להרויח ממון, אלא יש ללמוד את התורה - בדיוק כפי שהגדירו לנו חז"ל (במס' ע"ז י"ז:) "אמאי קא עסקת באוריתא? - א"ל: כאשר צווני ה' אלוקי"! וסוף השכר לבוא. וכמש"כ (באבות פ"ו) "כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה וגו'.

[ולכן באמת נפסק להלכה בשלחן ערוך (יור"ד, ס' רמ"ו, וע"ע באריכות שם ברמ"א סעי' כ"א, ובנושאי כלים שם). שגם השכר שאברכי הכולל מקבלים, אין זה על עצם התורה שלימדו ולמדו, אלא זה מוגדר בשם "שכר בטלה". ואולם עצם הלימוד צריך שיהיה "נטו" לשמה].

א"כ זכינו בס"ד ויצאנו עם מסרים ברורים בנידון הנ"ל, וכדלהלן: הלימוד בתורה "שלא לשמה" מותרת - 'בתנאי' שתשמש בתור "קרש דחיפה", לדרבן ולהמריץ אותו לקפוץ להגיע אל המטרה התכליתית שזהו לימוד התורה לשמה !

ויסוד הרעיון הנ"ל, מצאתי שכבר כתבו כן גדולי האחרונים, ומהם הגר"א. [באבן שלמה פ"ח י"ב. וכן בפירושו למשלי פכ"ה כ"א). וכ"כ תלמידו הגר"ח מוואלוזין, בספרו נפש החיים פרק ג'. וע"ש שמתבטא בלשון מפליאה, בנושא הנ"ל, ע"ש].

וכעת נצעד עוד צעד קדימה, ונמשיך לברר שלב הבא: 'איך זוכים' להגיע בסוף אל המטרה של לימוד תורה "לשמה"? ועל סעיף זה, יש באפשרותנו לשלוף תשובה מן המוכן, אשר מצוטטת מתוך נוסח "ברכות התורה" שאנו מברכים בכל יום.

וכך הוא נוסח הברכה: "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה". מה פירוש "יודעי שמך"? כולם היום מצהירים שהם מאמינים בתוך 'ליבם' שיש בורא עולם אשר משלם שכר ועונש, ואולם זה עדיין לא מספיק!

חובת האדם "לדעת" שיש ה'! "לדעת" פירושו: להתחבר להתקשר ולהדבק בהקב"ה - כגוף אחד! (וכמש"כ בבראשית (ד'-א') "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין).

וכשרוצים להדבק עם הקב"ה - יש רק דרך אחת: ללמוד את תורתו מתוך אהבה. מתוך ידיעה שזהו תורתו של בורא עולם! ולא ללמוד מתוך ציפייה שבסוף נקבל תמורת הלימוד: מישרה, כבוד, מעמד בחברה, וכיוצ"ב.

וכמו שמספרים פעם על יהודי אחד, שנכנס למסעדה והזמין מתוך רשימת התפריט - מנת דגים משובחת. וכידוע - הכסף יענה את הכל, ותוך דקות ספורות חזר המלצר עם המנה המבוקשת.

פני היהודי צהלו, ובשמחה תפס את הדגים , והחל לאכלם בזלילה, תוך כדי שהוא מפטיר מידי פעם "איך אני אוהב דגים... ממש לא יאומן" !!!

שמע זאת אדם פיקח ששהה באותה עת במסעדה, והעיר לו: סלח לי אדוני, אם באמת אתה אוהב את הדגים, א"כ למה אתה 'גומר ומחסל' אותם לתוך פיך...?! תכניס אותם לתוך אקווריום ותוכל להנות מהם תמיד!

אלא בודאי - אתה לא אוהב את הדגים, אלא אתה אוהב את עצמך, ואת כרסך. ורק כדי לפנק את כרסך אתה מכניס לתוכו דגים טעימים...

ואותו לקח בדיוק לגבי לימוד התורה: ישנם בנ"א שלא אוהבים את התורה, אלא אוהבים בעצם את עצמם, אלא מה? כיון שהם מוּדָעִים שדרך התורה אפשר להשיג פרנסה נקייה ומכובדת - לכן הם מעדיפים ללמוד אותה.

ולמשל: דרך התורה אפשר לצאת "שוחט". לנסוע לחו"ל 2 חודשים בשנה ולהרוויח המון כסף!

דרך התורה אפשר לצאת "סופר". לכתוב תפילין מזוזות וס"ת, וזה עסק מבוקש שמכניס לא רע! דרך התורה אפשר לצאת "דיין" או רב עיר אשר כל ההוצאות על חשבון המדינה!

אם זה הציפיות שלך מהתורה - א"כ זה נחשב שאתה בעצם אוהב את עצמך, ורק 'דרך התורה' אתה משיג את האפשרות לענג את גופך בצורה מכובדת.

בשיטה זו - לעולם לא מגיעים ללימוד תורה לשמה!

רק אם אתה אוהב באמת את התורה, ולומד אותה משום שכל מילה שם ירדה מפיו של הקב"ה בהר סיני - רק בגישה כזו יש סיכוי להגיע ללימוד התורה לשמה!

ואשרי הזוכה!

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן