לקנות מעט מעט ובמזומנים - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה לקנות מעט מעט ובמזומנים - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו (טז.א)

יש לבאר כוונת הפסוק!

ב. וכפר על הקדש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טומאותם (טז.טז)

פירש רש"י – אע"פ שהם טמאים שכינה ביניהם.

ויש להבין, כיצד "אע"פ שהם טמאים - שכינה ביניהם"? הרי טמאים הם!?

ג. ושלח ביד איש עתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר (טז.כא-כב)

מבואר, כי השעיר לעזאזל מכפר על כל חטאי ופשעי עם ישראל.

ויש להבין, מדוע דווקא הוא מכפר על עוונות עם ישראל?

ד. עוד יל"ע, מה העניין שמעשה השעיר נעשה מחוץ לביהמ"ק - בארץ גזרה, במדבר?

ה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו (טז.ל)

יש לדקדק, מדוע ייתר קרא באומרו: "יכפר עליהם" והוסיף "לטהר אתכם", וכי "יכפר" אינו בכלל "לטהר"?

ו. עוד יש לדקדק, מדוע ייתר למכתב תיבת "תטהרו", הרי כבר אמר "לטהר אתכם"?

ז. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכו' (יח.ג)

מצינו, כי נטהרו עם ישראל מכל טומאות מצרים - ממ"ט שערי טומאה, במ"ט ימי הספירה (כפי שסופרים אנו) עד למתן תורה - רק אז נטהרו לגמרי מכל טומאותיהם.

וצריך להבין, מדוע נטהרו עם ישראל - מ"ט ימים שלמים. מדוע לא טיהרם הקב"ה בבת-אחת, מיד ביציאתם ממצרים?

ח. ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וכו'. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה וכו' (יח.ה-ו)

יש לידע, מה העניין שהסמיכה התורה את פרשת שמירת חוקי ומשפטי ה', לפרשת העריות?

פרשת קדושים

ט. והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור וכו' (כ.כה)

יש לדקדק, מדוע גבי בהמה הקדים "טהורה" ל"טמאה", ואילו בעוף הקדים לומר "טמא" קודם ה"טהור"?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של החפץ חיים בספרו משלי החפץ חיים [משל קנ] בעניין חזרה בתשובה בשלבים. וז"ל - אמנם גלוי וידוע לפניו יתברך שלמרות הבטחותינו נשוב ונחטא, אולם אף על פי כן, אין הוא, שרחום וחנון שמו, יכול להשיב פנינו ריקם בבקשתנו, ואפשר שאף היה נעתר לנו ושולח לנו באמת גואל צדק להעלותנו מבור גלותנו.

ברם, כאן באה מידת הדין ומעכבת בידו כביכול, וטוענת שאנו "בנים לא אמון בם"- מבטיחים אנו לחזור בתשובה שלימה אך מעולם לא עמדנו בדיבורינו ולא קיימנו הבטחותינו.

לפיכך אין דרך אחרת לפנינו אלא לעשות כאותו חנווני, אם אין בכחנו לקנות כמות גדולה של סחורה ולחזור בתשובה שלימה - האין טוב לנו לקנות מעט מעט ובמזומנים? הבה נתחיל ונחזור בתשובה על עוונות קלים שבידינו לשון הרע שקר ורכילות, קמעא קמעא נסלק את חובותינו עד אשר נעמוד על רגלינו כבני אדם מהוגנים ודיבור שלנו יהא נאמן עליו יתברך. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי דרך השיבה בתשובה, חייבת להיות שלב שלב קמעא קמעא, ולא בבת אחת, כי תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת.

ותדע - שהרי האדם הינו גוף חומרי, עם נשמה רוחנית ואדם שהיה שקוע בחומר וטימא את נשמתו, צריך לטהרה ולזככה. הדבר יכול להיות רק בשלבים, במיוחד בזמן שהגוף החומרי מושך לכיוון הגשמיות להיטמא עוד ועוד. לכן כדי לבטל רצונותיו צריך להחדיר לאט לאט את התרופה - התורה הקדושה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיא הראשונה מתורצת – רצתה התורה לרמז לנו, כי השב בתשובה המתקרב אל ה' -"בקורבתם לפני ה'", עליו לזכור כי אל לו להתקרב בבת-אחת "לפני ה'", שמא ח"ו "וימותו"- יפול ברשתו של היצה"ר, ולא תצלח התחזקותו כלל. לכן עליו להתקרב אל ה' בשלבים, שלב אחר שלב.

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – רצתה התורה ללמדנו, כי אפשר שיהיה מצב ש"אוהל מועד שוכן איתם בתוך טומאתם - אע"פ שהם טמאים". כי השב בתשובה המתקרב אל ה', אפשר שעל אף ש"הם טמאים"- ועדיין לא שב בתשובה מכל חטאיו, ראוי ורצוי הוא לפני ה' - ו"שכינה ביניהם"- כי אין רצון ה' שישוב אליו בבת אחת, אלא בשלבים.

לפ"ז גם הקושיות ג' וד' מתורצות – עניין השעיר בא ללמדנו, כי אותו שעיר לעזאזל - הנושא על גבו את עוונות עם ישראל, אשר מקומו איננו בתוך ביהמ"ק אלא בארץ גזרה במדבר השומם, בכל זאת גם הוא בכוחו לכפר על עוונות עם ישראל, אף יותר מן השעיר לה'.

ללמדנו, עד כמה נעלה אותו בעל תשובה, אשר עדיין אין מקומו בין כותלי ביהמ"ד - עדיין מקומו מחוץ לביהמ"ק, ואף נושא הוא עוונות שונים - בכל זאת בכוחו לכפר אף על כל עוונות עם ישראל, אם ישוב בתשובה לפני ה'.

כפרת העוונות איננה חייבת להיות בבת אחת - כאשר מקומו הטבעי הוא בביהמ"ק, אלא עליו לשוב בתשובה בשלבים, כי על אף שעומד בחוץ, [אף שם] מכפר הוא על עוונותיו.

לפ"ז גם הקושיות ה' וו' מתורצות – דקדקה התורה לתת שלבים בהיטהרות החוטא. בתחילה אותו אדם השב בתשובה מחטאיו "יכפר עליכם". אח"כ יוסיף שלב בהתקרבו אל ה' -"לטהר אתכם", כך יוסיף עוד ועוד חיזוק, עד ל"תטהרו"- היטהרות מכל חטאיו ועוונותיו לגמרי.

לפ"ז גם הקושיא השביעית מתורצת – עם ישראל אשר היו צריכים להיטהר ממ"ט שערי הטומאה אשר אליהם הגיעו, לא יכלו להיטהר מכל טומאותיהם בבת אחת. שהרי השב בתשובה מוכרח לשוב בתשובה בשלבים, ואינו יכול לשוב בבת-אחת.

לכן היו צריכים ישראל מ"ט ימי הספירה, למען היטהרותם שלב אחר שלב, עד להיטהרותם השלימה ביום מתן תורה.

לפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – נסמכה פרשת שמירת משפטי וחוקי ה' לפרשת העריות. ללמדנו, כי אפשר שיהיה אדם אשר יש בו כביכול את שני העניינים: שמירת חוקי התורה, בצירוף תאוות העוה"ז, אך בכל זאת יהיה ראוי הוא לפני ה'. והוא כאותו בעל תשובה, השב בתשובה לפני ה' בשלבים, אשר עדיין לא נטהר מכל תאוותיו - כי על הבעל תשובה לשוב לפני ה' בשלבים, ולא בבת-אחת.

פרשת קדושים

ולפ"ז גם הקושיא התשיעית מתורצת – רצתה התורה בעירוב מקום "הטמאה והטהור וכו'" לרמז לנו, כי אפשר שאותו אחד יהיה "טמא" "וטהור" גם יחד - כבעל התשובה המתקרב אל ה', אשר על אף שלא שב בתשובה מכל חטאיו רצוי הוא לפני ה' - מפני שעליו לשוב בתשובה בשלבים שלב אחר שלב, ולא בבת-אחת.

א"א להיות "טהור"- בבת אחת, אלא בתחילה "טהורה וטמאה" [לשון נקבה, שעדיין פרה ורבה בעבירות], עד שלבסוף יהיה "טמא" [לשון זכר- שאינו פרה ורבה בעבירות]- כשבסיומו יהיה "טהור"- לגמרי, ותשובתו תעלה יפה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן