לעולם יתחזק אדם לבל יתיאש מללחם עם יצרו - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לעולם יתחזק אדם לבל יתיאש מללחם עם יצרו - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

ויש להבין, למה הצרך הבורא לכנות לאור שם ''יום'' ולכנות לחשך שם ''לילה''? אלא ידוע שהתורה והמצוות נרמזים בשם ''אור'' - ''כי נר מצוה ותורה אור'', ואם כן הפך דרך התורה יכנה בשם חשך, וכנה שמם ליום וללילה, לומר: כשם שהיום והלילה פעמים שזה נוטל מזה וזה נוטל מזה, כגון בקיץ לוקח היום כמה שעות מהלילה, ובחרף לוקח הלילה כמה שעות מן היום, לרמז לאדם שיתחזק מאד בעבודתו ולא יתיאש גם אם שבע פעמים יפל וקם, שזוהי דרך העבודה, פעם האדם מנצח את יצרו והאור לוקח מן החשך, ופעם יצרו מנצחו והחשך לוקח מן האור, ואל יתיאש האדם ממלחמה קשה זו, אלא ילחם בכל כחו ויעשה כל ההשתדלות מצדו, כי מבטח הוא שאם יעשה כל אשר בכחו יזכה בסופו להיות מנצח ולא מנצח, אבל תחלת העבודה לעולם כן הוא, וזהו שאומר, אמנם בתחלת עבודתך היה נראה לך פעמים אור - ימי עליה, ופעמים חשך - ימי ירידה, אבל בסוף קורא הכתוב לשניהם יום, שסים: ''ויהי ערב ויהי בקר ''יום'' אחד''. כאן כבר כלל שניהם וקראם ''יום'', לומר אפלו שבתחלה היית פעם בבחינת ערב ופעם בבחינת בקר, פעם יום ופעם לילה, והם העליות וירידות, אבל כיון שלחמת בכל כחך, תזכה שלבסוף יתיחדו ויהיו יום אחד, שיהיה סוף לחשך ויתהפך גם הוא אל הטוב על ידי כפית היצר ויקרא גם הוא ''יום'', וכל אותן ירידות יתהפכו לתועלת, שהרי מהקימה מהנפילה מתעלה האדם, ושזהו עקר עבודת האדם בתחלה להלחם עם יצרו ולא יכנע לו ואפלו אם נצחו כמה פעמים אל יתיאש, חס ושלום, אלא ישיב מלחמה שערה, ויזכה שלבסוף יתהפך לו יצרו הרע לאוהב, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ויהיה כלו טוב בלי בחינת רע כלל.

עוד בא לומר ''ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה'', על דרך הנאמר למעלה שבתחלה היה אצלו ''מדת הרחמים'' שהיא בחינת ''יום'' מחמת האור שהוא התורה, וגם ''מדת הדין'' שהיא בחינת ''לילה'' מחמת החשך של תענוגי עולם הזה, אבל לבסוף כשנצחו הפך גם את הערב לבחינת יום, וזהו ''ויהי ערב ויהי בקר'' שניהם ''יום אחד'' - מדת הרחמים בלבד.

ובאמת זהו מדרגת הצדיק ''שבע יפל צדיק וקם'', העולם חושב שההבדל בין צדיק לשאינו צדיק, שהצדיק תמיד קם ועולה, והאינו צדיק - נופל, אולם הפסוק מגלה לנו אחרת. ההבדל בין צדיק לשאינו צדיק, שהצדיק הגם שהוא נופל אולם יודע הוא לקום ולהתחיל מחדש - ''שבע יפל צדיק וקם'', והאינו צדיק - כשנופל - אינו יודע לקום אלא מתיאש בנפילתו.

ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים... בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע... ויקרא אלקים לרקיע שמים (א, ו-ח)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן