לסמוך גאולה לתפלה

תוכן עניינים

--------

אחר שסיים ברכת 'גאל ישראל', יתחיל מיד בתפילת העמידה, ולא יפסיק כלל אפילו בשתיקה, כדי שיסמוך גאולה ['גאל ישראל'] לתפלה. לפיכך, אם ממתינים לציבור שיתחילו את העמידה יחד, יש להמתין קודם שיאמרו "שירה חדשה", ולא אחר שחתמו 'גאל ישראל'. (עיין סימן סו ס"ט. ו כ) ואמרו במדרש (ילקוט שמעוני תהילים תרעח): כל מי שאינו סומך גאולה לתפלה, למה הוא דומה? לאהובו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך לידע מה עסקו, מצאו שהפליג [התרחק והלך], אף הוא הפליג. כך האדם מקרב את הקב"ה אליו ומרצהו בשבחות וקלוסים של יציאת מצרים, והקב"ה מתקרב אליו, ובעודו קרוב אליו יש לו לבקש צרכיו ולא להפסיק בינתיים.

הנמצא לקראת סוף ברכת 'גאל ישראל', ורואה שהחזן תיכף מגיע לקדיש או קדושה, ימתין שם כדי לענות. ואולם אם סיים גאל ישראל ובדיוק שמע קדיש או קדושה, בימי החול לא יענה, אבל בשבת ויום טוב יענה. וטעם החילוק ביניהם, מפני שבתלמוד ירושלמי הביאו סמך מהפסוקים שצריך לסמוך גאולה לתפלה, שנאמר בתהילים: "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי", היינו גאולה, ונסמך לזה הפסוק: "יענך ה' ביום צרה", דהיינו תפילה. ולכן יש אומרים שבשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפילה, כיון ששבת אינו יום צרה. ויש חולקים. על כן, להלכה צריך לסמוך גאולה לתפלה גם בשבת, אבל כיון שאף בחול יש אומרים שיענה קדיש וקדושה, לפחות בשבת סומכים לענות כדבריהם. (טור ובית יוסף סימן קיא. ו כג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן