ליקוט מגדולי ישראל על הסכנות והאיסורים הכרוכים בעישון

דף הבית ספרי קודש אונליין הוראת הרבנים ליקוט מגדולי ישראל על הסכנות והאיסורים הכרוכים בעישון

הגאון ר' אברהם יעקב זלזניק שליט"א ראש ישיבת עץ חיים
במכתב לרב דב אטינגר בספר פאר תחת אפר חשון תשמ"ה:

בכלל תמיהני איך אפשר לעשן סיגריות היום אחרי שבדיקות הרבה הראו שזה מזיק גדול ונורא, ואילו בדיקות כאלו ודעת רופאים כזו, היתה בענין סכנה לגבי היתר חילול שבת או יו"כ ודאי היו מתירים, ואיך יתכן להקל נגד הבדיקות ודעת הרופאים ולעשן להכניס עצמם לסכנה, ושמעתי כי כמה רופאים בארץ תמהים על תלמידי חכמים איך הם מעשנים ומתעלמים מכל זה בגלל תאוות עישון. ואף אם לו יצוייר שהיו כל הרופאים טועים עכ"פ פשוט כי זה נכנס בגדר חילול ה' ח"ו.
ועצם זה שחברות הסיגריות מחוייבות ע"י המדינות להדפיס הזהרה על כל קופסה שהסיגרי' רעל ומזיק לבריאות וגם מפעלי הסיגריות אין בכוחם להכחיש דעת הרופאים. בודאי שדעת הרופאים מבוססת די מספיק, ואיך יתכן להתעלם מזה.

הרב שלמה וולבה שליט"א בספר פאר תחת אפר
באתי לעורר על חייכם ולהזהר מעישון, הרי כל הרופאים בעולם צווחים ככרוכיא כי סכנה רבה כרוכה בעישון,...
כל סיגרי' שאדם מעשן עלולה לקצר את חייו בחמש דקות. והנה לקצר חיי אדם, אפילו של גוסס, אפילו דקה אחת זוהי שפיכת דמים, כדאיתא בשבת קנא ע"ב. די בדבר נורא זה להזהיר את כל אחד על החומרא הגדולה של דין "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", כי הרי נמצא שיש בעישון סיגרי' אחת משום התאבדות של חמש דקות חיים יקרים אשר דקה אחת של חיי יהודי לא תסולא בפז, ולשומעים ינעם.

הגאון רבי חיים פלאג'י
צריך ליזהר הרבה מאוד שלא לשתות פייפא ולא סיגרי'... כי הוא שורש פורה ראש ולענה לכמה עוונות.

מהספר חיים ללא עישון יצא לאור בתשס"ג מההסכמות לספר

הגאון ר' משה שמואל שפירא שליט"א  ר"י באר יעקב
לידידי איש המעלה הרה"ג מוה"ר יחזקאל  אסחייק שליט"א אודות ענין הסיגריות אשר לצערנו מצוי בקרב בני תורה, וכל הרופאים הסכימו כי רב מאוד ההיזק לבריאות, ... ולבד זאת אם מעשן בסמוך לבני אדם או לבני משפחתו לא ימלט שלא ינזקו ממנו, וכמה חמור עוון זה. .. וחמירא סכנתא מאיסורא.

הגאון ר' ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פונוביז'
וק"ו ענין העישון שמביא לידי חלאים ומרעין בישין וגם לידי סכנת נפשות ממש, הרי דבר פשוט הוא החובה להמנע מזאת ואף לעמוד בסביבת המעשן סכנה היא וחובה להתרחק ממנו, אינו מובן איך יתכן כי יראי ה' יכשלו בדבר זה, מצוה רבה היא לעורר ולהתריע ולא לנוח ולשקוט, עד כי יבוער הנגע הזה מקרבנו.

הגאון ר' מתתיהו חיים סלמון שליט"א משגיח דליקווד
המפורסמות אין צריכים ראיה הן סכנת רעל עישון הסיגריות, הן אזהרת התורה על שמירת הנפש.
וכבר הערתי כי הרמב"ם כלל יחד "רוצח ושמירת הנפש" הלוא דבר הוא, ושורש אחד לאינו שומר נפשו והרוצח-זלזול בחשיבות חיי אדם.

פסק הלכה מהגר"ש ואזנר שליט"א
"אשר נשאלתי לחוות דעתי העני' דעת תורה בעניין מנהג העישון  וסיגריות וכו' אשר כידוע הם המזיקים הגדולים לבריאות הגוף".

ד. ולענינינו למדנו דעל חכמי הזמן להריע ולעורר על הסכנה העצומה המונחת בעישון סיגריות וכו' דבר שנתברר בחקירה ודרישה למעלה כל ספק שמאות אלפים מתים טרם זמנם בעישון סיגריות, וכן ידוע מאוד שגורם גדול למחלה החמורה בריאות וגם בלב, ועוד הרבה כיו"ב, כאשר יוצא מדרישת וחקירת הרופאים מכל מדינות העולם.
ה. על כן ברור להלכה, דאיסור גמור להתחיל בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר, ועל ההורים ומורים ומחנכים מוטל חוב גמור ע"פ התורה למנעם מזה.
ו. כל מי שכבר הרגיל עצמו למנהג לא טוב זה, ישתדל מאוד למען עתידו לרדת מזה בהדרגה ואז טוב לו.

בספר שו"ת תשובות והנהגות מהראב"ד של העדה החרדית הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א ח"ג סי' שנ"ד כתב וז"ל:
"אני מזהיר כל אחד לא לעשן ואפילו לא להתיישב במקומות של מעשנים, ואם בא אצלו אחד המעשן יש לבקש ממנו למנוע לעשן עכ"פ בפניו, וליזהר מאיסור זה שהתורה הזהירה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", והוא כגדר מאבד עצמו לדעת... אבל ראוי לומר למעשן שמשחק בחייו, [ואף חיי שעה בכלל זה] עבור הנאתו, וימהר להסיר תקלה וסכנה מגופו, ואז טוב ששומר גופו שהוא נרתיק לנשמתו, והקב"ה ישמור אותו מכל רע...
"ונראה שעישון סגריות דומה במהותו לעישון חשיש או אופיום ושאר סמים מסוכנים... אכן לדעתי המעשן עובר בלאו ד"לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" שנוהג רק כפי תאות לבבו, בשעה שעל פי שכל אסור"…
ועוד כתב: שבעישון יש "חשש פיקוח נפש ממש כפשוטו" והוסיף: "שהתורה לא התירה לנו ללכת אחר תאות ליבו, ולכן עליו להגמל מתאוה זו המזיקה ומסכנת בריאותו ח"ו ... שעישון מזיק כבר הוכח"… ועובדא ידענא מגדול אחד זצ"ל. שעישן סיגריות הרבה. ובסוף ימיו נחלה והרופא אמר שהריאות פגועות לגמרי. ואין לו אלא כחודש לחיות, וביקש שיביאו אצלו עשרה אנשים ואמר להם בערך בזה הלשון "יודע אני שבשמים ידונו אותי כמאבד עצמו לדעת, שעישנתי אף שיש סכנה בדבר, אבל אני מקוה להי"ת שבזה שאני מתודה לפניכם, ואומר הריני מתחרט על מה שעשיתי, ובזאת שאני מבקש מכם לא לעשות ח"ו כמוני, אולי יהיו דברים אלו מקצת תיקון לחטאי" עכ"ד,
לאחרונה נודע שמערבין גליצרין שמקורו מבעלי חיים טרפות ונבילות בטבאק שבסיגריות כדי שלא יתייבש ...

מקונטרס השמר לך ושמור נפשך מאוד

גאב"ד העדה החרדית כ"ק מרן ר' יוסף צבי דושינסקיא, זיע"א
לדעת הרופאים בימינו הוא גמרא בנזיקין למעשן ולסובביו, ואשר מפאת כן חיובא רמיא עלי' דאינש למיעבד כל אשר בכוחו לקיים מצות ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ובפרט להזהיר גדולים על בני הנעורים הצעירים שלא יתחילו חלילה להרגיל עצמם בזה.

הגה"צ ר" משה הלברשטאם שליט"א חבר הבד"צ העדה החרדית
בשבח האי גברא יקירה … מזכה הרבים אשר העלה על הכתב … בדבר הנזק הטמון באש בעישון סגריות שנתברר דברי היזיקא. ויש בכך תועלת מרובה מעוד להסיר מכשול מדרך עמנו, ולהעיר אוזן בעיקר לצעירי הצאן לבלתי להרגל למנהג הנפסד, וגם לאלו שהורגלו, להתאמץ להמנע מכך בכל מה דאפשר.

דילוג לתוכן