להתבונן במעלות ולא בחסרונות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שלחן ערוך המדות - ב להתבונן במעלות ולא בחסרונות
תוכן עניינים

--------

ו. אם נבחין ונתבונן באנשים שאנו אוהבים, בגלל הקורבה המשפחתית, או בגלל הכרת טובה, או כל סיבה אחרת, לכאורה הוא פלא, כי משום מה אל חסרונותיהם אין אנו משיתים את ליבנו, או לכל הפחות אין הם מעכבים את האהבה. וכך הם פני הדברים בתורת קל וחומר שאדם אוהב את ילדיו, ומכסה על מגרעותיהם ואינו משית ליבו אליהם, וקל וחומר שאדם נוהג כלפי עצמו במטבע זו. ואילו לגבי אנשים אחרים, בוחן אותם לפי מגרעותיהם וחסרונותיהם, והם המעכבים את האהבה שתבא. דבר זה מצריך עיון וחקירה, במה ולמה נשתנתה המטבע שבה אנו מתייחסים אל אהובינו, מאשר אל כלל העולם. ואם השכל הוא שמנהיגנו ומוליכנו, הרי שהיה צורך להשתמש באותה המטבע, הן באהובנו, והן בשאר כל איש באשר הוא. השורש לכך הוא משום הכלל על כל פשעים תכסה אהבה (משלי י,יב) אדם שאוהב את עצמו או את בניו, מחמת האהבה מכסה הוא על פשעיהם וחסרונותיהם, ואינו שם ליבו אליהם, ומאידך גיסא מדגיש את מעלותיהם וזכויותיהם, ואליהם משית ליבו, כך שנראה הוא לו כאיש טוב מאוד. כלומר אין כאן שקר ורמאות, כי אם זוית הסתכלות, זוית ראיה, על מה לשים דגש, ועל מה לא.

ומעתה שומה עלינו לנהוג באותה מטבע אף בכל עם ישראל, להסתכל על מעלות האחר, ואת מעלותיו להדגיש ולהפריח, הנה פלוני עמל בתורה, ואלמוני בתפילה, וראובן אציל, ושמעון בעל מדות, וכן על זה הדרך. ואל חסרונותיהם לא ישים את ליבו, כי אדם הוא ולא מלאך, ומי הוא שלם ויאמר טהרתי את לבבי, ונקי כפים אנכי. ואז שוב יקויים בהם הפסוק על כל פשעים תכסה אהבה, כי כשיראה את מעלות חבירו, ולא חסרונותיו, יאהבהו ויקרבהו, כאשר אדם קרוב אצל עצמו, ועל פשעיו מכסה ומעלים.

וכך אנו רואים ברבי חייא (מסכת יבמות דף סג סוע"א) שהיתה אשתו מצערתהו, ואף על פי כן כשהיה מוצא דבר הראוי לה, היה צורר אותו בסדינו, ומביא לה מתנה. שאלהו רב, והלא היא מצערת אותך. ענהו, דיינו שמגדלות בנינו, ומצילות אותנו מן החטא. והדברים נפלאים עד מאוד, לפי שהספיק לו שהיא מטיבה עמו בדברים אלו, והיה משית ליבו אל מעלותיה ולא אל חסרונותיה. ובאמת כאשר נתבונן יש במעלות שראה באשתו די כדי לכבדה ולייקרה, כי כמה חייב אדם להוקיר ולכבד מי שמטפל בילדיו, מי שמצילו מן החטא. הן טיפול בילדים הוא טורח ועמל במשך עשרים וארבע שעות. והצלה מן החטא מה רבה ונשגבה הינה. אך דרך העולם להסתכל על החסרונות, ואילו אל המעלות להתרגל, ולא להחשיבם, וצריך לנהוג בהיפך. ואלו כל דברינו האמורים, שיש להסתכל על המעלות של כל יהודי ולא על חסרונותיו, גם יהודי שעוקף את התור, במהות הוא יהודי שאוהב. ובפרט בראותינו קשר פנימי של אהבה בין כל יהודי העולם, וצריך לשלב את הדברים יחד, את הטוב להדגיש, ואת הרע להעלים, כאשר אנו נוהגים בעצמנו. וכך שמעתי מבארים בדרך צחות את הפסוק ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט,יח) כמו שאת עצמך אתה אוהב, ועל כן מכסה על כל פשעיך, על מדותך הרעות, ועל עוונותיך. כך כמוך ממש, נהג עם כל ישראל, תתבונן במעשיהם הטובים ומעלותיהם, ולא בחסרונותיהם.

וכן כתב בספר הברית (ח"ב מאמר יג פרק כז ד"ה החמישית) כי אחת הסיבות שאין אנשים אוהבים את רעיהם היא בראותם את מדותיהם הרעות ומעשיהם המגונים. ומאידך על עצמו דרך כל איש ישר בעיניו, הכל מתוקן אצלו לעולם, ומעשיו עשויים באמת וישר, ואין בהם כל מום, לפי דעתו, ואינו מרגיש החסרון שבו. אבל מבין ומביט בסקירה אחת ובהשקפה ראשונה בחסרון חבירו, ובפחיתותו, ובכל מום מרגיש בעמיתו, ועל כן קובע כי אהבת רעים היא באופן שתאהב כל אדם עם החסרון שלו, ואז לא יהיה לך זאת למכשול ולפוקה, ולגרום לכבות את האהבה. שאם לא כן, לא תוכל לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך לעולם, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא בשום חסרון, ואם כן אין בטענת היצר הנזכרת שום אמת. עד כאן דבריו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן