להיות בן תורה - הברכה והאושר הכי גדולים - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה להיות בן תורה - הברכה והאושר הכי גדולים - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי (לב.א)

יש לבאר כוונת הפסוק!

ב. יערף כמטר לקחי וכו' כשעירים עלי דשא וכו' (לב.ב)

פירש רש"י – מה הרוחות הללו מחזיקין את העשבים ומגדלין אותם, אף דברי תורה מגדלין את לומדיהן.

וצ"ב, מה העניין שדימה הפסוק את דברי התורה למטר, טל, רוחות-שעירים ורביבים הקיימים בעולם, בכדי לבאר מעלת התורה. מדוע לא אמרה זאת התורה במפורש ולא ע"י משלים למציאויות בעוה"ז?

ג. כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (לב.ג)

איתא בברכות (כא.) - אמר רבי יהודה: מנין לברכת התורה לפניה מן התורה? שנאמר: "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו.

ויש לידע, מהיכן היה פשוט לר' יהודה, כי מוכרחה להיות ברכה קודם לימוד התורה, עד ששאל "מנין לברכת התורה וכו'"?

ד. הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם (לב.ו)

יש לשאול, הרי צריכה היתה התורה לומר: "עם טיפש" ולא חכם, שזהו דבר והיפוכו, ומדוע נקטה "נבל" דווקא?

ה. הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם (לב.ו)

איתא בתרגום אונקלוס – עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו.

יש להבין, כיצד מפרש האונקלוס את תיבת "נבל"- עמא דקבילו אורייתא, היכן טמונה משמעות קבלת התורה בתיבת "נבל"?

ו. כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו (לב.ט)

יש לדקדק, מדוע כפל קרא "חלק ה' עמו" ושוב "יעקב חבל נחלתו"?

ז. כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה וכו' (לב.מז)

יש לדקדק, מהו שכפל קרא באומרו גם "כי הוא חייכם" והוסיף שוב "ובדבר הזה תאריכו ימים"?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד }

יבואר ע"פ יסודו של הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (ח"ה עמ' 228) בעניין בני תורה. וז"ל - אנשי הרחוב לעולם לא ישיגו ולא יבינו את בני תורה ואת חייהם כלל, מה נפלאת היא מסירות נפשם של בני תורה בדורנו, דהיינו שיש בהם אהבת תורה - בפנימיותם.

היתואר בזמננו מי שמסיר נפשו מכל בחינת העולם הזה - והוא המאושר ביותר, כאומרם ז"ל "פת במלח תאכל וכו', אם אתה עושה כן אשריך בעוה"ז וכו'" (אבות ו.ד) ולא שייך בזה הסבר כלל, אם כך היא המציאות, וזוהי מציאות קדושת ישראל.

עוד הביא בח"ג (עמ' 286) וז"ל - ולעומת זאת, ההנאות הגשמיות שמקבלים בדרך טומאה, הן הן הצער והיסורים עצמם בהבחנת התוכן כנ"ל, מי שרואה את עולמו במבט המגושם, ומתעדן בהנאות הגשמיות לשם הנאה גרידא, דומה לאדם הטובע בביצה חמה וסרוחה, ונהנה מהמליחות החמה שהוא שרוי בה, ואיננו מרגיש כי טובע הוא.

מי שזוכה ומתעלה למבט הרוחני, רואה בעצם עמלו בתורה ומצוות, ובמאמציו להתגבר על הקשיים והניסיונות בעבודת ה', אושרו ועושרו הגדולים, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי האושר והברכה הגדולים ביותר שאפשר לקבל מאת ה' יתברך, הוא להיות "בן תורה" היושב ועמל בתורה הקדושה. כי לומד התורה הוא המאושר ביותר בעוה"ז, זהו האושר האמיתי, לא רק בעוה"ב, אלא אף בעוה"ז - להיות שקוע בעסק התורה הקדושה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיא הראשונה מתורצת – רצתה התורה ללמדנו, כי לומד התורה זוכה לא רק בעוה"ב אלא אף בעוה"ז, כי "האזינו" קיים ב"שמים"- בעוה"ב ואף ב"ותשמע הארץ"- בעוה"ז, כי העוסק בתורה הוא המאושר ביותר בעוה"ז.

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – דימתה התורה את דברי התורה למציאויות גשמיות בעוה"ז, בכדי לבאר מעלת התורה. ללמדנו, כי השפעת אושר התורה בגידול לומדיה, הינו אף בעוה"ז ולא רק בעוה"ב.

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – לר' יהודה, היה פשוט כי מוכרחה להיות ברכה קודם ללימוד התורה. וכפי שמצינו שמברכים ברכות הנהנין קודם הנאתו מן הנאות העוה"ז.

כי הרי לומד התורה הוא המאושר ביותר בעוה"ז, כי התורה היא הברכה הכי גדולה בעוה"ז. ופשוט, כי על ההנאה הכי גדולה בעוה"ז יש לברך כפי שמברכים כל ברכות הנהנין.

לפ"ז גם הקושיות ד' וה' מתורצות – לימדתנו התורה, והוסיף התרגום בבאורו: כי "הנבל" אשר בחר שלא להחכים בלימוד התורה אשר קיבל, הוא הראוי מכולם להיות הפך "ולא חכם"- טיפש. כי "הנבל"- טיפש הוא, על שלא בחר לחיות חיים מאושרים אף בעוה"ז בלימוד התורה הקדושה, אשר היא האושר הכי גדול בעוה"ז.

לפ"ז גם הקושיא השישית מתורצת – כפלה התורה לומר: "חלק ה' עמו" והוסיפה "יעקב חבל נחלתו", ללמדנו, כי לומד התורה זוכה לב' נחלות עוה"ז ועוה"ב - כי העוסק בתורה הוא המאושר ביותר אף בעוה"ז.

ולפ"ז גם הקושיא השביעית מתורצת – לימוד התורה הינו גם "חייכם" בעוה"ב, מכח זכויות התורה הקדושה, ואף "ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה וכו'"- החיים הברכה והאושר בעוה"ז. כי לומד התורה הוא המאושר ביותר אף בעוה"ז.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן