לבקש על כל דבר

תוכן עניינים

--------

על האדם לחיות בהכרה וידיעה זאת - שרק הבורא יתברך הוא הכתובת לכל דבר, ועל כל דבר קטן או גדול צריך לפנות אליו ולבקש ממנו, אם זה בעניינים גשמיים - בריאות, פרנסה, שלום בית, אריכות ימים וכדומה, ואם זה בענייני רוחניות - הצלחה בתורה, יראת שמים וכדומה.

לעיתים מפתה היצר הרע את האדם, ואומר לו שאומנם בעניינים גדולים וחשובים אכן צריך לפנות לקב"ה, אך לדברים פשוטים ויומיומיים אין זה נאה להטריח אותו... כמובן שלא כך הוא, אלא אדרבה, אדם צריך לפנות אל ה' יתברך בכל עניין ועניין, הן רוחני והן גשמי. ואומר הרבי מפשיסחא: מי שמבקש בתפילה על יראת שמים ולא מבקש על מזונו, סימן שגם מה שמתפלל על יראת שמים, אינו מאמיתות ליבו, כי אי אפשר זה בלא זה. (רמתים צופים)

ככל שירגיל האדם את עצמו לפנות אל ה' בתפילה על כל ענין וענין שהוא צריך לו - הרי הוא קובע בנפשו את האמונה בבורא יתברך - ה'כל יכול', מקור הברכות והשפע, הזן ומפרנס לכל, מביצי כינים ועד קרני ראמים. אומנם יתכן שלעיתים תהיינה הבקשות חיצוניות, לא מעומק הלב, לא מתוך הרגשה אמיתית של תלות, אך במשך הזמן יזכה האדם לחוש כיצד תפילותיו פועלות את פעולתן על נפשו, ולבבו נעשה קשור, מייחל, מקווה ומצפה אל אביו שבשמים, וכמו שכתב רבנו יונה: "ועל ידי ההרגל הזה - תקבל הנפש המתאווית אל הבטחון".

"...ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת לבם. ומלבד השגת חפצי לבנו - יש לנו זכות בדבר,

בהתעורר רוחנו, וקבענו כל מחשבתנו, כי הוא האדון הטוב והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו.

ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו, לא ינום ולא יישן שומר ישראל".

(ספר החינוך מצוה תלג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן