כ. המתבונן במטרות היסורים - יסוריו יקרבוהו לה' וידבקוהו בעבודתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות כ. המתבונן במטרות היסורים - יסוריו יקרבוהו לה' וידבקוהו בעבודתו
תוכן עניינים

--------

וכן הוא לגבי כל יהודי בפרטות, עליו לדעת כי לעולם - מאיזה מצב שירד אליו - יש באפשרותו לחזור ולהדבק בבוראו בעבותות אהבה, מצד הקדוש ברוך הוא אין שום מניעה, המניעה הינה רק מצד האדם בהתייאשו מן הרחמים ומן האמון המלא בבוראו, המוכן להעלותו תיכף מהיכן שהוא נמצא למדריגות נשגבות, אם רק יאמין וירצה בכך באמת, וזאת מתוך אמונה פשוטה שמסובב כל הסיבות הוא שראה בחכמתו להנהיגו במצב שכזה דוקא, ושווה לו המעט שיביא מתוך המניעות והנסיונות הרבה יותר ממה שיביא לו מתוך הרחבה ועונג, דאז מה שיביא בתורה ומצוות סוף סוף יתכן ויהא חסר בו העיקר שהוא ההכרה באפסיות האדם והעולם, והנסתרות לה' להנהיג את בני האדם באופן היעיל ביותר עבורם. והארכנו בזה עוד להלן פרשת כי תשא (מאמר מב), מחשיבות הכניעה, ואף כשהיא על חשבון מחדלם.

ולכן תובן מסקנת הגמרא בברכות (ה'), דגם יסורים שיש בהם ביטול תורה ותפילה - יסורים של אהבה המה, דלכאורה הוא מוקשה היאך הקב''ה מאהבתו את האדם דוחהו ביסורים משמירת תורה ומצוות. אלא כאמור, מי כמוהו היודע נפש האדם, ומי כמוהו יודע לחשב מה הדרך המזורזת ביותר לתיקון האדם, והוא יתברך יודע שלכלל או לפרט עדיף לעמוד בנסיונות באמונה פשוטה, ואף שיעלה להם זאת במחדל מתורה ומצוות באיכות ובכמות, כי בדרך זו יזורז תיקונם בתכלית הזירוז מאשר בדרך אחרת, והוא ענין הנאמר (שמואל ב, יד): ''וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח'', כביכול הוא מחשב לעומק שאינו בהשגתנו כלל לבחור לנו את הטוב ביותר עבורנו, ורק מחובתנו להבין שבאופן שהקב''ה מנהיג אותנו עם אותם תנאים ונסיבות, הוא הטוב ביותר לשלימותנו.

ואין בפרט אלא מה שבכלל, כל האמור לעיל לגבי הכלל, כמו כן אמור הוא לגבי כל פרט ופרט, ככל שהנסיונות וההטרדות מרובים על האדם בפרטות, אל יקנא בשולחנם של אחרים, שלכאורה לפני הנראה אינם עוברים את אשר עובר עליו, וגם אם נדמה לו שעליו עובר חושך עבה וכפול - אל יקוץ, כי דוקא בזאת מתבשר הוא בבירור בעתיד של זכיה במתנות טובות יתירות על חבריו.

וכמו שהיה אומר הרבי מקוצק על המשנה (אבות פ''ב מ''ד): ''אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה'', דהביאור הוא, אל תאמר כשיבואו ימים יותר טובים ונוחים אז אעבוד את ה' בכל כוחי, ואילו עתה אחר שאני פנוי ומוטרד מה יתן שאשקיע את כוחי במעט שיעלה לי - שמא לא תפנה - שמא רצון ה' שתעבדהו דוקא באופן כזה שאינך פנוי, ולפחות בתקופה מסויימת, כי רצון ה' שתעבדהו בהיותך מוטרד, כי כן חשוב לו המעט שתעלה לו מתוך טרדה מאשר המרובה מתוך הרחבה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן