כמה פרטים בנטילה

תוכן עניינים

--------

טוב להקפיד בנטילה זו ככל דיני הנטילה לסעודה. על כן, יהיה הכלי שלם ולא נקוב. המים יהיו נקיים ולא סרוחים עד שאינם ראויים לשתיית בהמה, ושלא עשו בהם מלאכה. שלא תהיה חציצה על הידים כלכלוך וכיוצא. שיבואו המים על הידים מכוח אדם או דבר אחר ולא ישפכו מאליהם כמפל מים וכיוצא.{ וכמבואר בהרחבה בחוברת "הלכות סעודה}". (א רצג)

אין לו כלי - יטול מהברז לבד, על ידי שיפתחהו ויסגרהו שש פעמים, [דהיינו, שיפתח את הברז שישפכו המים על יד ימין ויסגור, שוב יפתח שישפכו המים על יד שמאל ויסגור, וכה יעשה שלוש פעמים] ויברך, ובתנאי שהמים באים לברז מחבית או דוד שעל הגג, שאז נחשב שהמים באים על ידיו מכלי, אבל אם הם באים דרך צינורות בלבד, לא יברך. על כן, היום שעל פי רוב אין חביות על הגג, יפתח את הברז של המים החמים דוקא, שהם עוברים דרך הדוד שמש. (ח"ג מט. א רצג)

אין לו מים - ישפשף את ידיו בבגד או בדבר אחר, ולא יברך, ויתפלל כך. ואם ימצא מים לאחר התפילה, יטול את ידיו, אך לא יברך על נטילה זו. (א תלא)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן