כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

בראשית - כבר מתחלה ברא אלקים וקבע השגות ויכלת של כל בריה ובריה הן במובן הרוחני הנרמז ב''את השמים, '' והן במובן הגשמי הנרמז ב''ואת הארץ''.

אין לאדם במה להתגאות, ובמה יתגאה האדם, אם בהשגותיו הרוחניות כגון חכמה, או מדרגות והשגות נפלאות להן זכה, הלא מראש נקבעו תוצאות הצלחותיו באם יכבש יצרו.

ולהבין הדברים היטב, נחקר בענין, שהרי שני מאמרי חכמינו זכרונם לברכה ישנם שלכאורה סותרים זה את זה. א. ''הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'', דהינו שבעניני יראת ה' אין הקדוש ברוך הוא, כביכול, מתערב, אלא משליך הדבר לבחירת האדם. ב. ''בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו ואלמלי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו'', הרי שגם עניני יראת שמים בידי שמים הם, לעזר ולסיע לאדם מעל כחו ובחירתו.

התשובה לכך:

הבחירה הכללית בעצם הטוב להיות שומר מצוות ה' בכל נפשו ומאדו, זהו ביד האדם, שחיב להתבונן ולשכנע את הכרתו באמונת ה' ובמצוותיו ולהשתדל לישם את אמונתו בפעל כפי יכלתו.

אולם תוצאות הנצחון וההצלחה, ובפרט דרגות ההשגות להן מגיע האדם כתוצאה מבחירתו את הטוב, לא בידו המה אלא בהשגחה, וכפי מדת מסירותו של העובד.

ורואים אנו זאת במציאות חיה, ישנן בני אדם שתוצאות השקעותיהן בעבודת ה' בהשגות נפלאות, ומדרגות רוחניותם למעלה למעלה, וישנן בני אדם שעם כל מאמציהם והשתדלותם זוכים למעט, חייהם רצופים בעליות וירידות ולא תמיד מנצחים המה. ואם כן אין מה להתגאות לזוכה, שעליו נאמר מאמר חכמינו זכרונם לברכה השני: ''אלמלי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו'', ואמנם מגיע לו לנצח ובצדק זוכה הוא לסיעתא דשמיא, אבל מכל מקום לולי עזרתו מקדש לא יוכל לנצח את יצרו.

וכלל גדול הוא:

''על האדם מטל להלחם ולא לנצח'' !

נצחון, ובפרט השגות ודרגות זהו מתנת ה', לאחר שהשתדלת במערכת לחימה כראוי, כמה אור ה' יגיה עליך כתוצאה מנצחונך - זהו רק כפי קביעת הקדוש ברוך הוא מראש הבריאה שקבע לאדם באם ינצח את יצרו כמה ישיג.

אמנם אין הקדוש ברוך הוא קובע מראש מי יהא צדיק ומי יהא רשע, אמנם קובע הקדוש ברוך הוא לאדם באם ירצה להיות צדיק מבחירתו הוא - כמה ישיג ולאיזה מדרגות יגיע. והוא שמדקדק בדברי חכמינו זכרונם לברכה (תנא דבי אליהו פכ''ה): מתי יגיעו מעשי למעשי

אבותי, מצד המעשים חיב האדם לשאף להגיע לעשות כמעשי האבות, אמנם אין הבטחה שבכך יזכה להשגה שהשיגו האבות.

וכמובן שבתחום השני ''ואת הארץ'', דברים הנוגעים לגשמיות שבהן הבחירה לא רק בתוצאה כמו ברוחניות, אלא נוסף עליהן שהקביעה והגזרה בהם גם על ההשתדלות וההכנה לתוצאה, במה יעסק אדם, במה יתפרנס, כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל - דאיהו יהיב לך עצה למקני נכסין, שגם את העצה במה לשלח יד באיזו מלאכה זו או זו, גם זה אין בבחירת האדם, אלא כפי אשר יכון מלמעלה ואם כן הכל לכל - בראשית ברא וקבע אלקים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן