כיצד ניתן לקיימה

תוכן עניינים

--------

ובאמת אף מי שכן חפץ לקיים מצוה זו ברמ״ח אבריו ושס״ה גידיו, ניצב הוא בפני שוקת שבורה, שעל אף הרצון הטוב אינו יודע כיצד יקיים מצוה זו, כי אם כוונת התורה באומרה ואהבת לרעך כמוך דברים כפשוטם, שנאהב את רענו כעצמנו ובגופנו, לכאורה הוא דבר שאינו מציאותי ובלתי אפשרי, הרי כל אחד אוהב את עצמו בראשונה, ואיך יוכל לאהוב את רעו כמותו, וקל וחומר שיקשה לו איך יוכל לאהוב את כל עם ישראל כגופו וכעצמו. ובמקום שאין ידיעת המצוה פרטיה נדריה ודיניה, בודאי שלא יוכל לקיימה.

וכמעט ואין ספר הלכתי הדן במצוה זו. ואף במצות חסד שנכתבו עליה כמה וכמה ספרים, נראה לכאורה שאף הלומדם עדיין יקשה עליו עד מאוד לדעת מתי חייב הוא בגמילות חסדים ומתי פטור. שהרי אם פירוש ״ואהבת לרעך כמוך״ היינו כפשוטו ממש, אז יש לאדם לעזור בכל דבר, ולרוץ אל בתי החולים, בתי תמחוי, ושאר מקומות כסד המשוועים לכח אדם ולעזרה, לסייע שם בחלוקת מזון לנזקקים, תמיכה בקשישים וחולים, איסוף ממון לארגוני חסד וכדומה. הן הלא מצוה חיובית שאינה יכולה להעשות על ידי אחרים נמצאת לפניו, ועל כן אפילו מחוייב להפסיק מתלמודו לצורך כך. ואם נאמר כי אמנם ואהבת לרעך כמוך הוא בפשוטו, אולם לא כשחיוב זה מתנגד לחיי העושה, וכמו שדרשו שחייך קודמין לחיי חברך. אם כן לעולם ועד יאמר האומר כי חיי קודמין שהרי כל צרכי האדם נחשבים חייך, וממילא גם זמנו ועיסוקו וכדומה קודמים לחסד עם רעיו, ושוב יהיה פטור תמיד מחסד ועזרה.

ונמצא שאף מי שכן יודע שמצוה זו היא מצות עשה מן התורה, והיא מצוה חיובית שכל איש ישראלי חייב לקיימה. הרי שאינו יודע כיצד לקיימה, הן לאהוב כל יהודי כמוהו ממש אין בידו, ובמצות חסד אינו יודע מתי חייב ומתי פטור, מתי היא חסידות ומתי לא, וממילא רבה העזובה ואין איש שם על לב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן