כיפה

תוכן עניינים

--------

כתב מרן בשלחן ערוך (סימן ב סעיף ו): "לא ילך בגילוי הראש". על כן, כל איש אשר יראת שמים נוגעת ללבו, יכסה את ראשו בכיפה, מפני מורא השכינה שעליו, אבל אם משאיר את ראשו פרוע, מראה שפורק מעליו עול מלכות שמים, ומראה שהוא מאותם שאינם שומרי תורה ומצוות. (א רכט)

גודל הכיפה - לכתחילה יש ללכת בכיפה המכסה את רוב הראש. והמיקל ללבוש כיפה הנראית היטב מכל צדדי הראש, יש לו על מה לסמוך. (א רלו)

ההולכים בכיפה קטנה ותולים אותה אחרי ראשם ואינה נראית מלפנים, או שהיא מלפנים ואינה נראית מאחור, יש להבהיר להם שאינם יוצאים ידי חובה בזה, וחבל שמתביישים הם להראות שהם נמנים על הציבור שומרי תורה ומצוות, והלוא כבר נאמר (דברי הימים ב יז ו): "וַיִּגְבַּהּ לִבּוֹ בְּדַרְכֵי ה'". על כן, כל איש ישראל אשר יראת ה' בלבו, ילך בכיפה המכסה את רוב הראש, ולא יפטור עצמו בתירוצים שונים, כפי ששמעתי מאדם אחד שאומר שמפאת שרוצה לחזק אנשים, הולך בכיפה קטנה מאוד להראות שאינו אדוק כל כך כאחרים, וכל זה עצת היצר, כי אין ספק שהעושה את המוטל עליו בתמימות, לא תגרם מזה תקלה לא בענייניו הפרטיים, ועל אחת כמה וכמה שלא בעניינים הרוחניים. ועיין בספר בנין אב (שיחות ומאמרים ח"ג סימן מו) דברים נמרצים במאמר הפותח "אל תמשלו בכיפה", ובשו"ת אמרי אליהו מלכא (חלק א סימנים ד, ה).

חוף הים - כשרוחץ בים או בבריכה, אינו צריך לכסות ראשו, וגם כשיוצא מהמים ושוהה זמן מה בחוף, אינו חייב לחבוש כיפה, שמקום זה הוא כבית המרחץ, אלא שאם שוהה זמן ממושך לאכול ולהנפש, יניח את הכיפה על ראשו. (א רלז)

דברי קדושה - אסור להזכיר שם ה' בגילוי ראש. ואם טעה וברך בגילוי ראש, לא יחזור לברך. (א רמא)

מותר להרהר בדברי תורה בגילוי ראש, כגון בשעה שמסתפר או שרוחץ בים. (א רמב)

אם היה ראשו מגולה ושמע ברכה או קדיש, יענה "אמן". (א רמד)

כבוד התורה - הבא לדבר עם תלמיד חכם או רב קהילה וכיוצא, אף אם עדיין לא התרגל לכסות ראשו, עליו לכסותו מפני כבוד התורה. ואם בא בגילוי ראש, הריהו נקרא חצוף, כמבואר בתלמוד מסכת קידושין (לג ע"א).

בית הכנסת - אין להיכנס לבית הכנסת בגילוי ראש, שאין זה כבוד המקום. (סי' צא ס"ג)

כיסוי בידו - אם נפלה הכיפה מראשו, והלך להביאה, יכסה את ראשו בשרוול או בגד אחר, אך ידו אינה נחשבת ככיסוי, הואיל והיא חלק מגופו, ואין הגוף יכול לכסות את הגוף. אולם אם חברו נותן את ידו עליו, הרי זה נחשב ככיסוי. (א רמא)

קטנים - יש לחנך את הילדים הקטנים ללכת בכיפה. ואם הילד מסרב, יפתוהו אט אט בממתקים, אך לא ילחצו עליו בכוח. (א רמ)

כיסוי על הראש - סגולה שלא לגנוב

בגמרא (שבת קנו ע"ב) מסופר, שהחוזים בכוכבים אמרו לאמו של רב נחמן בר יצחק, שכאשר בנה יגדל הוא יהיה גנב. מאז לא הניחה לו אמו שילך בגילוי ראש, ואמרה לו: "כסה את ראשך כדי שתהיה לך יראת שמים, ותבקש רחמים מהקב"ה שלא ישלוט עליך היצר הרע." לא ידע רב נחמן למה אמו מזהירה אותו כל כך. והנה יום אחד ישב ללמוד תחת עץ דקל אחד, פתאום נשבה הרוח והעיפה את כיסוי ראשו, מיד הרים את עיניו וראה את עץ הדקל מלא בתמרים עסיסיים ומשובחים שלא טעם מעולם, התגבר עליו יצרו, טיפס על הדקל וחתך אשכול של תמרים בשיניו...

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן