כחו של מעשה בהשפעתו על כל הבריאה - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה כחו של מעשה בהשפעתו על כל הבריאה - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה וכו' (ב.כ)

איתא בבראשית רבה (פי"ז. ד) - בשעה שאמר הקב"ה, לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת, אמרו לו: אדם זה מה טיבו? אמר להם: חכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם בהמה חיה ועוף. אמר להם: זה מה שמו, ולא היו יודעין, העבירן לפני אדם, אמר לו: מה שמו, אמר לו: זה שמו שור, וזה חמור, וזה סוס וזה גמל.

ויל"ע, מדוע המלאכים בחכמתם הגדולה, לא ידעו לקרוא לבהמה חיה ועוף בשמותם?

ב. עוד יש להבין, מדוע נתן ה' ביד האדם לקרוא לחיות בשמות, ולא קרא להם ה' שמותם בעצמו?

ג. ולאדם אמר וכו' ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך וכו' (ג.יז-יח)

פירש רש"י (לעיל א.יא) – לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה.

ויש להבין, מדוע העניש ה' את האדמה דווקא כאשר העניש את אדם על עוונו?

ד. ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך (ד.יא)

איתא במדרש תנחומא (בראשית י') - בשעה שהרג קין את הבל היה מושלך ולא היה יודע קין מה לעשות, זימן לו הקב"ה שני עופות טהורים והרג אחד מהן את חבירו וחפר בידיו וקברו, וממנו למד קין וחפר וקבר את הבל, לפיכך זכו העופות לכסות את דמן.

ויש לידע, מה העניין שלימוד קין כיצד קוברים המת, נסתבב דווקא ע"י הריגת העוף האחד את חבירו, לאחר הריגת קין את הבל?

ה. ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך. כי תעבד את האדמה לא תוסיף תת כחה לך וכו' (ד.יא-יב)

יש להבין, מדוע באמת פצתה האדמה את פיה?

ו. עוד צ"ב, מה העניין שהאדמה וקין נענשו יחד באותו עונש, ולא נענשו כל אחד בעונש נפרד - כל אחד כפי חומרת מעשהו?

ז. וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו (ד.טו)

פירש רש"י – אמר: עד עכשיו היה פחדי על כל החיות כמ"ש "ומוראכם" וכו'. ועכשיו, בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני, מיד וישם ה' לקין אות, החזיר מוראו על הכל.

ויש להבין, מה קשור חטאו של קין אל החיות, שרצו הן להורגו בגלל הריגתו את אחיו?

ח. ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם (ו.ז)

פירש רש"י – "מאדם עד בהמה"- אף הם השחיתו דרכם.

שואל הבית הלוי - בשלמא גבי האדם שהוא בעל בחירה ולעיתים בוחר ברע יש מקום לדבר על השחתה. אבל גבי בהמה שאין לה בחירה וכל מה שעושה, הרי זה על פי טבעה, לכאורה לא שייכת בה כלל השחתה?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד }

יבואר ע"פ יסודו של הבית הלוי (בפרשת נח) בעניין כחו של מעשה בהשפעתו על כל הבריאה. וז"ל - וכמו כן הוא פועל במעשיו בכל העולם התחתון בכלל, ולא מבעי אם חטא בפרהסיא הרי ודאי דגורם לאחרים הרואים שילמדו ממנו. אלא אפילו אם חוטא בצנעא בינו לבין עצמו, מ"מ ע"י המשכו אחר איזו תאוה הוא מגביר כחה של התאוה הלזו עד שמשריש זה בטבע של כל הברואים ובהעולם להיות טבעם נמשך לזה יותר ממה שהיה מקודם. כי כן יסד מלכו של עולם בהטביעו טבע לכל בריותיו להיות טבעם נשתנה ונמשך אחר מעשה האדם והרגלו.

וכפי רוב עשיית האדם כן ישתנה טבע של כולם אם מעט ואם הרבה. ולא לבד בבריות החיים אלא גם בדוממים נעשה טבע חדשה הגורמים להשוכן בתוכם להיות להם נטיה לזה. וכמו שאמר הכתוב -"ותבאו ותטמאו את ארצי"- דע"י מעשיהם טמאו לגוף הארץ, כי טבע המדינות חלוקים ג"כ. וכמו שאמרו בגמרא (קידושין מ"ט) עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלה כו', וכן בכל המדות.

וענין זה הגם כי לא נוכל להשיגו בשכל, מ"מ כל אדם יוכל להרגישו בחוש ממש בבואו לאיזה מדינה אחרת חדשה שהיא פרוצה, באיזו פרט מן הפרטים ימצא גם בעצמו איזו נטיה והמשכה לזה הפרט יותר ממה שהיה לו כשהיה במדינה אחרת. וכו'.

וכן היה בדור המבול שהגבירו כל כך התאוה להזדקק לשאינם מינם עד שנעשה כן בטבע ונתחדשה זאת הטבע גם להבהמה לעשות כן, וזהו מה שאמר הכתוב: "וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה", כי טבע הארץ בעצם נשחת עד כי השחית כל בשר את דרכו גם הבהמה. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי האדם בכח מעשיו, משפיע לא רק על עצמו, אלא אף על כל הבריאה כולה לטובה או לרעה ח"ו.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א' וב' מתורצות – רצה הקב"ה ללמדנו, כי בכח האדם לקרוא לחיות בשמות. כביכול, יש לאדם אחריות על מעשי החיות, זאת מפני שהאדם בכח מעשיו משפיע לא רק על עצמו, אלא אף על כל טבע הברואים שבעולם, לכן זכאי הוא לקוראם בשמות.

מאידך, המלאכים הקדושים אשר אינם ברי מצוות ועבירות - אין בכוחם להשפיע במעשיהם על טבע כל הבריאה, לכן לא ידעו הם לקרוא שמות לחיות, כי הרי אין להם כל שייכות בהם.

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – היות וחטא האדם משפיע על כל הבריאה, ואף האדמה נשרשת בחטא האדם, ממילא אין זמן ראוי יותר לתיקון האדמה מחטאיה, אלא דווקא כאשר האדם נפקד על חטאו. לכן נענשה האדמה ביחד עם האדם. ללמדנו, כי האדם בחטאיו משריש טבע חטאיו בכל הבריאה.

לפ"ז גם הקושיות ה' וו' מתורצות – חטאו של קין השריש בטבע כל הבריאה את טבע שורש מעשה חטאו. ולכן אף האדמה פצתה את פיה וחטאה לסייע לקין במעשה העבירה אשר עשה - כל חטאה נבע מכח חטאו של קין. לכן אין ראוי יותר, מלכרוך את עונשי האדמה וקין, ולהענישם ביחד - בעונש אחד לשניהם, מפני שאף חטא האדמה, היה מכח חטאו של קין, אשר השפיע לרעה על כל הבריאה.

לפ"ז גם הקושיות ד' וז' מתורצות – חטאו של קין השפיע על כל הבריאה, לא רק על הדומם-האדמה, אלא אף על החי, וכפי שהביא התנחומא - כי לאחר חטאו של קין, אף בחי-בעופות, הרג עוף אחד את חבירו, חפר בידיו וקברו כמעשה קין, מפני ששורש חטא ההריגה של קין נטבע אף בחי.

לכן "וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו"- למען לא יהרגוהו החיות, כי חטאו השפיע על כל הבריאה, להטביע שורש חטאו - להרוג האחר. (ובמיוחד קין אשר גרם השפעת הטבע הרע, אין ראוי להיפרע יותר ממנו).

ולפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – אף החיות השחיתו דרכן לחטוא ולהרשיע כ"כ לפני ה', מכח חטאי בני האדם אשר השחיתו דרכם, ובמעשי עבירותיהם, השפיעו הם על כל הבריאה טומאה ורצון לחטוא כמעשי חטאיהם, ולכן אף החיות השחיתו דרכן. עד שהיה הכרח להענישם בהבאת המבול, למחות את כל הבריאה ולטהרה "מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" וכו'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן