כחול הים

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'
6/11/2011
מצינו בכמה מקומות בתורה כשהבטיח הקב"ה לאבותינו שזרעם יהיה רב, פעם דימה לעפר הארץ ופעם לחול הים ופעם ככוכבי השמים.

לאברהם

(בראשית יג' טז) וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר אִם יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת אֶת עֲפַר הָאָרֶץ גַּם זַרְעֲךָ יִמָּנֶה:

(טו' - ה) וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ:

(כב' יז) כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו:

ליצחק

(כו'- ד) וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְנָתַתִּי לְזַרְעֲךָ אֵת כָּל הָאֲרָצֹת הָאֵל וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ:

ליעקב

(כח' יד) וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה וְנִבְרְכוּ בְךָ כָּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה וּבְזַרְעֶךָ:

(לב' יב) וְאַתָּה אָמַרְתָּ הֵיטֵב אֵיטִיב עִמָּךְ וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם אֲשֶׁר לֹא יִסָּפֵר מֵרֹב:

 

וביאר בכלי יקר (כב' יז'): ככוכבי השמים וכחול וגו'. מצינו לפעמים שמדמה את ישראל לכוכבים, ולפעמים לחול אשר על שפת הים, ולפעמים לעפר, שנאמר (בראשית כח יד) והיה זרעך כעפר הארץ. כי הכל מורה על זמן אחר, כי בזמן השלוה וההצלחה הוא ממשילם לכוכבים לשון גדולה כמו שפירש"י על פסוק ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב, (דברים א י) הרבה והגדיל אתכם, כך הרבה ארבה האמור כאן הוא לשון גדולה. ודמיון החול הוא מורה, על הזמן שהאומות קמים על ישראל לכלותם ולא יוכלו להם, כמו הגלים המתנשאים כאילו רצו לשטוף את כל העולם ומיד כאשר יגיעו אל החול הם נשברים, כך באומות, כמו שנאמר (תהלים מב ח) כל משבריך וגליך עלי עברו. אמנם לא יוכלו להם כי שם נפלו ונשברו לכך קראם משבריך, לכך נמשלו ישראל לחול זה השובר הגלים שלא יוכלו לעבור את החול, כי החול הוא חק וגבול הים כך לא יוכלו האומות לישראל לכלותם. לפיכך כשבא עשו לקראת יעקב, אמר יעקב בתפילתו (בראשית לב יג) ואתה אמרת היטב אטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים, למה זכר דווקא הבטחת החול ולא הזכיר הכוכבים שיש בהם תרתי לטיבותא הריבוי והגדולה, גם לא הזכיר לשון ריבוי אלא ושמתי זרעך כחול הים, אלא שלפי שזה הבטחה שלא יוכלו להם שונאיהם, כך לא יוכל עשו להזיקו, ומטעם זה הזכיר דווקא החול שעל שפת הים, וכי אין חול אחר בעולם זולתו אלא לפי שהוא שובר הגלים כאמור, לכך נאמר כאן וכחול אשר על שפת הים. וירש זרעך את שער אויביו מה ענין זה לזה, אלא שהוא דרך לא זו אף זו, כי לא זו שיהיו כחול שלא יוכלו להם הגלים דהיינו השונאים, אלא אף זו שהמה ירשו שער אויביהם ויוכלו להם:

ודמיון העפר מורה, על זמן השפלות כי בזמן שיהיו כעפר לדוש בדיוטה תחתונה, משם יעלו משפל מצקם ויפרצו לכל רוח כמ"ש (שם כח יד) יהיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וכמ"ש (תהלים מד כו) כי שחה לעפר נפשינו ומה כתיב בתריה קומה עזרתה לנו, וטעמו של דבר לפי שאין ישראל דורשים את ה' בכל לבבם כי אם בזמן שהם בתכלית השפלות כידוע מדרכי כל הדורות ודורינו. ואולי רמז בדמיון העפר אל גלות מצרים שהיו המצרים חורשים על גבם כמו העפר שחורשים עליה, ויתבאר זה עוד לקמן פ' ויצא (נח יד) בע"ה.

ובאור החיים (טו' ג') עה"פ: וַיּאמֶר אַבְרָם הֵן לִי לא נָתַתָּה זָרַע וְהִנֵּה בֶן בֵּיתִי יוֹרֵשׁ אֹתִי. כתב: קשה א) איך יוכל לומר לא נתת וגו' והלא כבר הבטיחו ואמר לו ושמתי [את] זרעך כעפר הארץ (לעיל יג טז), ומה לו לפקפק ח"ו בדברי ה' ב) אומרו הן לי, היה לו לומר הן לא נתת לי ג) צריך לדעת הכוונה באומרו והנה בן ביתי יורש אותי, אחר שאין לו זרע מה לי אם יורש אותו בן ביתו או אחר:

אכן כוונת הכתוב היא על זה הדרך שבהיות שבשורת הזרע שאמר לו ה' אמר כעפר הארץ, ודבר ידוע כי הנמשלים לעפר הארץ הם בני אדם הבזויים והפחותים שאין בהם נפש קדושה, על דרך אומרו (קהלת ג כא) ורוח הבהמה היורדת היא [למטה] לארץ, והם הנקראים עמי הארץ ובני אדם כאלו לא יתמלא רצון הצדיקים בהם, לזה אמר אברהם הן לי וגו' פירוש דבר השוה לי לא נתת זרע, ולזה השיבו ה' ואמר לו ספור הכוכבים כה יהיה זרעך, והם הצדיקים המשולים לכוכבים דכתיב (דניאל יב ג) ומצדיקי הרבים ככוכבים, ולזה נחה דעתו:

ואל יקשה לך לפירוש זה ממאמר רבותינו ז"ל (ב"ר סט ה) שדרשו בפסוק והיה זרעך כעפר הארץ (להלן כח יד) שאמר ה' ליעקב וז"ל כעפר וכו' מה עפר הארץ אינו מתברך אלא במים כך בניך וכו', מה עפר הארץ מכלה את כל כלי מתכות וכו' ע"כ הרי דהמשלת העפר לשבח, הנה לא דרשו ז"ל בדרך זה לשבח שבעפר אלא אחר שמצינו שהמשילם ה' לכוכבים, הא למדת שלא המשילם לעפר אחרי כן אלא לשבח שבעפר לא לבחינת הפחיתות, ולזה תמצא שלא דרשו כן בפסוק ראשון הנאמר לאברהם אלא בפסוק הנאמר ליעקב אחר שהובטח אברהם ככוכבים, ולזה דאג אברהם על המשל ראשון כעפר הארץ, ובזה נתיישבו ב' הדקדוקים למה לא הובטח אברהם בהבטחה ראשונה, גם דקדוק אומרו הן לי:

ואומרו והנה בן ביתי יורש אותי - תתפרש בשני דרכים הא' שאם לא יתן לו אלא כעפר, יותר יבחר לבן ביתו לירש אותו להיותו תלמידו החביב לו ממה שיירשנו בן שאינו הגון, ומצינו שעשו כיוצא בזה אנשי מעשה מבני ישראל המה והב' על זה הדרך כי מלבד שהיה מצטער על הזרע גם היה מצטער על דברת הבן בית שהיה אומר כי הוא היורש, וזה הוא שיעור הכתוב והנה, פירוש לפי שעה הוא אומר יורש אותי ואיך ייטב ביום טובה לבבו בשמעו את הדברים מבן ביתו ומצאתי לרבותינו ז"ל (ב"ר מד ט) שאמרו מעין זה שפירשו שביקש אברהם ללכת ערירי ולא יהיו לו בנים שאינם מהוגנים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות