כד - ספורים בנושא ''לשון הרע''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל כד - ספורים בנושא ''לשון הרע''
תוכן עניינים

--------

אחד מנכבדי העיר וורשא - סוחר ידוע ותלמיד חכם - בא אל ה''חפץ חיים'' והזמין אצלו את כל ספריו, מלבד הספר ''חפץ חיים''. רבי ישראל מאיר תמה על הדבר ושאלו לסיבת הדבר. הסוחר השיב לו: היות שיש לו קשר ומגע עם הרבה אנשים לרגלי עיסקי מסחרו, אי אפשר לו בשום אופן להיזהר מלשון הרע ודיבורים אסורים, ולא תהיה לו איפוא כל תועלת מספר זה.

כשמוע רבי ישראל מאיר את דבריו, גילה לו, ששאל שאלה זו את רבי ישראל סלנטר, ורבי ישראל אמר לו, שכדאי להוציא - ספרו זה לעולם, כי אף אם לא יצליח אלא להוציא אנחה מלבו של יהודי בגלל לשון הרע, הרי בזה לבד, יש ערך רב והישג חשוב מאוד.

וזוהי אמרתו של רבי ישראל סלנטר: כדאי לאדם ללמוד מוסר כל ימי חייו, אף אם לא יועיל לו רק לחסום פיו מדיבור אחד של לשון הרע. (המאורות הגדולים)

*

מעשה בחבורה של יהודים יראי ה' שנכנסו לפונדק יהודי לסעוד שמה, והתחילו לחקור ולדרוש את בעלת הפונדק בנוגע לכשרות המאכלים, ותוך שהם ממתינים להכנת הסעודה, התחילו לדבר על הא ועל דא, ולא נזהרו בלשונם עד שדברו סרה על פלוני ועל אלמוני. שמעה הפונדקית שהייתה יראת שמים והוכיחתם: תימה לי על אנשים ככם המקפידים כל כך על מה שמכניסים בפיהם, ואינם מדקדקים במה שמוציאים מתוך פיהם.

*

במיטה שבפינת החדר שוכב נער בן שבע וקודח מחום, לידו רכון הרופא שבא לראות את שלומו. הילד בן השבע צייתן למופת, נשמע לכל הוראותיו של הרופא מבלי להוציא אנחה מפיו, עד שהגיע הרופא לפיו של הילד, וביקש ממנו להראות לו אם לשונו נקיה היא.

הילד - שמואל סלנט, שלימים שימש כשבעים שנה כרבה של ירושלים - נאנח אנחה ואמר: מי הוא זה שיכול להתפאר שלשונו נקיה היא, הרי חכמינו זכרונם לברכה אמרו (ב''ב קס''ה): רב בגזל ומיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע... (יחידי סגולה)

*

ושמעתי מפי קדשו של גאון ישראל, מרן רבי חיים עוזר זצוק''ל שאמר, שמרן הגאון ה''חפץ חיים'' זצוק''ל בעל ''שמירת הלשון'', שמר פיו ולשונו באופן מיחד, היינו שכשבא אליו איש, התחיל לדבר עימו דברי תורה ומוסר, והדבר היה נמשך מבואו ועד צאתו של האיש, ועל ידי ''ודברת בם'' היה מקיים ''ולא בדברים בטלים'', ומכל שכן האסורים.

ואלו דברי חכמינו זכרונם לברכה (חולין פ''ט): מה אמנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. יכול אף לדבר תורה? תלמוד לומר: ''צדק תדברון'', באופן הזה, שעל ידי דברי תורה יעשה את עצמו אילם מדברים בטלים ולשון הרע. (אזנים לתורה)

*

מספר היה ה''חפץ חיים'': שמעתי על גאון אחד וצדיק בדור שלפנינו בעת שהיה צריך לדבר עם אנשים אודות עניני העולם, היה דרכו לבקש בחשאי מה' יתברך שישמרהו מלשון הרע.

ובאמת מקרא מלא הוא, כדמצינו ביעקב אבינו עליו השלום שאמר (בראשית כ''ח, כ'): ''אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך'', ודרשו חכמינו זכרונם לברכה (ב''ר ע' ד') ''ושמרני'' - מלשון הרע. לפי שהלך אצל לבן שהוא מקור המירמה והרמאות, והיה ירא שמא ילמד ממעשיו, לפיכך אמר ''בדרך הזה'' דיקא! רוצה לומר ללבן, לאפוקי בעת שהיה בבית מדרשו של שם ועבר! לא היה צריך לירא מזה, ובני אדם כמונו צריכים בכל עת לבקש מה' יתברך על זה. (זכר למרים)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן