כג. החוטא קודם שישוב לא יועילוהו תורתו ומצוותיו, ולא עוד אלא שאינם מקובלים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל כג. החוטא קודם שישוב לא יועילוהו תורתו ומצוותיו, ולא עוד אלא שאינם מקובלים
תוכן עניינים

--------

ועוד שם ב''אור יחזקאל'': כתב הרמב''ם (פרק ז' מ''הלכות תשובה'' הלכה ו): ''גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה וכו'. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה שנואי לפני המקום, משוקץ ומרחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד''. מגדיר ומבאר לנו הרמב''ם מדרגתו ומצבו של האדם החוטא שנקרא שנואי לפני הקב''ה ומשוקץ ומרחק ותועבה. והנה, ודאי שאין כונת הרמב''ם לחוטא ורשע גמור שאין לו כלל מצוות ומעשים טובים, אלא אירי בחוטא בעלמא.

וקשה הלא אותו החוטא, כפי שעשה עברות וחטאים, הכי נמי זהרי עשה ועושה מצוות ומעשים טובים. ואם כן, מדוע נקרא שנואי לפני הקב''ה? ולאן נעלמו מצוותיו ותורתו אשר עשה ולמד?!

ונראה באור הענין, שהנה כתב רבנו יונה (''שערי תשובה'' א, מא): ''יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל עוונותיו, שנאמר (''הושע'' יד, ג): 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב'. ופרוש 'וקח טוב' - מעשה הטוב שעשינו, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (''סוטה'' כא.): 'עברה מכבה מצוה'. ואף-על-גב שאין עבירה מכבה תורה, מכל מקום כבר נתבאר דהינו רק עברות שבדרך מקרה, אמנם החוטא בדרך קבע כעובר עבירה ושנה בה, מכבה אף תורה. ובעת התשובה יתכפרו העוונות ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה, אחרי אשר לא הגיה אורו לפני התשובה''.

נתבאר לנו שבעת שאדם שרוי בחטא, כביכול כל מצוותיו ותורתו כאלו מנחים בצד ואינם מסגלים לתן אורם ולהשפיע ולפעל כפי שבכחם לפעל, כי הקב''ה מתרחק מהחוטא ומשום הכי אינו מקבל את המצוות והמעשים הטובים שהחוטא עושה. ומשום הכי הצרכנו לתפילה ובקשה מיוחדת, שהתורה והמצוות שעשה ולא התקבלו לפני הקב''ה, יתעוררו עתה ויתנו את אורם שהיו צריכים לתן בעת עשיתם. ומעתה מבאר שפיר מה שקורא הרמב''ם לחוטא משוקץ ותועבה על-אף מצוותיו אשר עשה, כי מצוותיו ומעשיו אינם מתקבלים לפני הקב''ה.

יסוד זה חשוב לנו מאד לדעת, שאחת הסבות למניעתנו מעשית תשובה, מפני שמביטים אנו על מעשינו הטובים וסוברים שבני תורה הננו ומקימים מצוות, ואם כן אף-על-פי שיש בנו גם חטאים, מכל מקום מצוותינו יגנו עלינו ויכפרו עלינו מחטאים אשר עשינו. ולו נדע שהחוטא כל מצוותיו ותורתו אינם ראויים לפני המקום, לא ננוח ולא נשקט עד אשר נשוב בתשובה שלימה.

ועוד שם: אמנם עלינו לדעת דהנה איתא בחז''ל (''סוטה'' כא.): עברה מכבה מצוה. ויבאר הענין, שבעת שעושה עברות ומתרחק מהבורא יתברך שמו, אף בעת שעושה מצוות, מכל מקום אין בכח המצוה לתן כחה ולגרר אחריה מצוות נוספות, כי המצוה שעושה בעל העברה, אינה אלא מצוה קרירה ויבשה ואין בכח המצוה לפעל ולגרר כפי שיש בכח המצוה בעת שאינו בעל עברה.

וביותר יש להוסיף שהחוטא עובר את העברה בכל כח התאוה הנמצאת בו, ואלו המצוה יבשה ודלה, וממילא פשוט שהעברה מנצחת את כח המצוות ודוחה אותם. ולכן הקב''ה מתרחק ממנו ונכנס תחת שלטון הרע, ואם כן מעתה פשוט מדוע אין רואים בקרבנו התעלות אלא ירידה במדרגות ובטול ההרגשים, כי העברות כבו ובטלו את כח המצוות, ולכן הרע מוסיף לגדול, ואלו כח הטוב עומד על עמדו ונסוג.

העצה היחידה לענין זה, כדי לצאת מתוך הסבך הגדול שגרמו העברות, היא רק על-ידי התשובה. והינו שמבאר בחז''ל, שהתשובה נבראת קודם בריאת העולם, כי מצות ומעלת התשובה היא שאינה כפופה לכל כללי המצוות שנתבאר שעברה מכבה אותם, אלא בכח התשובה להוציא אותו לגמרי מתחת שלטון היצר הרע ולקרבו אל ה' יתברך. וזה אשר הקדמנו בכונת דברי רבנו יונה: ''כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם'' - גדולה התשובה שמעלה את האדם מתוך סבך העברות ומביאה אותו לידי מצב אחר שנעשה מקרב לה' יתברך.

ובהא יתבאר הא דהזכרנו ''תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים'' - התשובה נפרדת מהמעשים הטובים, כי הכרחית התשובה לצרך המעשים הטובים, כי מבלעדי התשובה מכבה העברה את המעשים הטובים, ואין בכחם לפעל פעלתם. ורק לאחר התשובה יש מקום למעשים טובים. הן אמת שהמעשים הטובים אינם נאבדים וכביכול ממתינים בצד ומחכים לתשובה, ורק אחר כך פועלים המעשים הטובים. ומעתה להמבאר כל שרחק מהתשובה רע ומר מצבו, ומה תקוה יש לו לזכות לעולם הבא?

ונורא להתבונן, שיש מדרגה שאף כשעושה מצוות, הקב''ה זורק לו את המצוות בפניו ואינו מתחשב בהם. ומדרגה זו אינה ידועה לנו ואיננו מכירים אותה. והנה באשר נוגע לעניני העולם, חושש ודואג כל אחד ואחד על כל מיני ספקות שונים ומבקש עצות ודרכים רחוקות היאך יוכל להשיג עולם הזה, ואלו בענינים רוחניים הנוגעים לעבודת הנפש, מסתפק במה שלמד בנערותו בעודו תשב''ר. ואפלו הידיעות האמתיות דגמת הא דחזינן הכא שיתכן שעושה מצוות והקב''ה טורפן בפניו, נעלמים מאתנו ואיננו מבינים אותם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן